Anna Sosnowska, Polski Geenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki język pracy na przełomie XX i XXI wieku

Joanna Kulpińska

Abstrakt
Anna Sosnowska, Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2016, 308 s.
References

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Kraków 2010.

Erdmans M.P. (1998), Opposite Poles: Immigrants and Ethnics in Polish Chicago, 1976–1990, University Park, PA, The Pennsylvania State University Press.

Pacyga D. (1996), 1919 Race Riot: Ethnicity, Class and Urban Violence, in: The Making of Urban America, red. Raymond A. Mohl, Wilmington, 179–201.

Sosnowska A. (2016), Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Scholar.

Szpunar P.M. (2011), Neither ‘Non – ‘Nor ‘Becoming’: American Polonia and the Need to Reformulate Whiteness, „Cultural Studies”, vol. 25, no. 3, 360–382.

Waldinger R., (1996), Still the Promised City? African-Americans and New Immigrants in Postindustrial New York, Cambridge.

Wallerstein I. (2007), Analiza systemów-światów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski. Publikacja z okazji 15-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami UW, red. M. Duszczyk, M. Lesińska, Warszawa 2009.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.