Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce

Piotr Długosz

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad imigracją ukraińskich studentów do Polski. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową za pomocą ankiety audytoryjnej wśród studentów w 2015 i 2017 r. Próba badawcza liczyła 606 studentów. Badania realizowano w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Wynika z nich, że głównym motywem przyjazdu na studia do Polski była chęć uzyskania zagranicznego wykształcenia, mającego zwiększyć szanse życiowe młodzieży. Największym problemem, jaki się pojawił po przyjeździe, były wysokie koszty życia w Polsce oraz brak znajomości języka i niedostateczna integracja z polskimi rówieśnikami. Najwyżej studenci ocenili infrastrukturę techniczną i cyfrową polskich uczelni oraz serdeczne i życzliwe stosunki z pracownikami uczelni. Znaczącym problemem dla studentów był brak możliwości znalezienia odpowiedniej pracy w czasie studiów i po ich skończeniu. Większość studentów po licencjacie planuje zdobyć wykształcenie magisterskie. Po zakończeniu edukacji tylko 13% ankietowanych zamierza wrócić na Ukrainę. Ponad połowa chce pozostać w Polsce, a 1/3 wyjechać dalej na zachód.

Integration of ukrainian students in Poland

The article presents the results of research on the immigration of Ukrainian students to Poland. The research was conducted in 2015 and 2017 among students with the use of the survey method and the auditorium questionnaire technique. The research sample consisted of 606 students and was conducted in Kraków, Rzeszów and Przemyśl. The main motivation for going to Poland was the will to get an education abroad, which is supposed to increase one’s life chances. The biggest problems the students had to face after arriving in Poland were high costs of living, insufficient command of Polish and incomplete integration with Polish peers. The students evaluated the technical and digital infrastructure of Polish universities and the rapport with academic staff highly. The main problem for the students was the difficulty of finding appropriate jobs during their studies and after finishing. The majority of students plan to continue studying second cycle degree programs after finishing their first cycle studies. Only 13% of students declare that they will return to Ukraine after graduating. More than half want to stay in Poland whereas one third want to go to the West for economic reasons.

Słowa kluczowe: migracje edukacyjne, studenci zagraniczni, ukraińscy studenci w Polsce
References

Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Scholar.

Becker G.S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, „Journal of Political Economy”, Vol. 70, 9–49.

Bhandari R., Blumenthal P. (eds.) (2010), International students and global mobility in higher education: National trends and new directions, New York: Palgrave Macmillan US.

Bierówka J. (2016), Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej, „Państwo i Społeczeństwo”, Vol. 16, Issue 1, 199–217.

Bilyakovska O. (2011), Ukrainian Student Migration to Poland, „Humanities & Social Sciences” Vol. 1, 292–293.

Bosma U., Lucassen J., Oostindie G. (eds.) (2012), Postcolonial Migrants and Identity Politics: Europe, Russia, Japan and the United States in Comparison, New York and Oxford: Berghahn Books.

Brunarska Z. (2013), Współczesne migracje na obszarze poradzieckim przez pryzmat koncepcji migracji poimperialnych, „Central and Eastern European Migration Review”, Vol. 2, Issue 2, 39–54.

Cherba V., Tobol H., Mushkatiorova D. (2017), The Reasons of Educational Migrations of Ukrainian Students Abroad, „Інвестиції: практика та досвід”, Vol. 12, 68–72.

Choudaha R. (2017), Three waves of international student mobility (1999–2020), „Studies in Higher Education”, Vol. 42, Issue 5, 825–832.

Choudaha R., Chang L. (2012), Trends in international student mobility, „World Education News & Reviews”, Vol. 25, Issue 2, 1–5.

Collins R. (1979), The Credential Society, New York: Academic Press.c

J. Czapiński, T. Panek (red.) (2015), Diagnoza społeczna 2015, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Długosz P. (2015), Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, „Youth Policy: Problems and Prospects”, Vol. 6, 161–168.

Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Findlay A.M., King R., Smith F.M., Geddes A., Skeldon R. (2012), World class? An investigation of globalisation, difference and international student mobility, „Transactions of the Institute of British Geographers”, Vol. 37, Issue 1, 118–131.

Gomółka K. (2015), Students from Ukraine, Belarus and Moldova at Polish universities, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia”, Vol. 22, Issue 1, 213–225.

Gońda M. (2017), Mobilność edukacyjna w sytuacji migracji do korzeni: polska diaspora na studiach w kraju przodków, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Vol.1, 229–258.

Guruz K. (2011), Higher education and international student mobility in the global knowledge economy, New York: State University of New York Press.

Hrynkevych O. (2017), Cross-border factor of educational migration of Ukrainian youth to Poland: social-economic opportunities and threats, „Economic Annals-XXI”, Vol. 163, Issue 1, 26–30.

Inglot-Brzęk E., Stopa M. (2015), Nowe konteksty „starych” pograniczy. Przypadki ukraińskich studentów w rzeszowskiej uczelni, w: Chudzik, A. (red.), Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc, Sanok: Wydawnictwo PWSZ, s. 229–246.

Izdebska-Długosz D. (2017), Dlaczego Polska? Motywy wyboru studiów w Polsce u młodzieży ukraińskiej – perspektywa porównawcza, w: Kordoński, R., Kordońska, O., Muszyński, Ł., (red.), Doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa, t. 2, Lwów-Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, s. 63–75.

Jóźwiak I., Piechowska M. (2017), Crisis-driven Mobility between Ukraine and Poland. What Does the Available Data (Not) Tell Us, „CMR Working Papers”, Vol. 99, 1–26.

Kapera S. (2017), Motywy wyboru i oczekiwania studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką, „Turyzm”, Vol. 27, Issue 1, 19–23.

Mazzarol T., Soutar N.G. (2002), „Push-pull” factors influencing international student destination choice, „International Journal of Educational Management”, Vol.16, Issue 2, 82–90.

Mincer J. (1974), Schooling, Experience and Earnings. National Bureau of Economic Research, New York: Columbia University Press.

Pakosz M. (2017), Rekrutacja kandydatów z Ukrainy na studia wyższe w Polsce. Perspektywa dla polskich uczelni, w: Siwińska B., Mazurek G. (red.), Czas internalizacji II, Warszawa: Elipsa, s. 202–218.

Pietraś M. (2017), Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, w: Domański T., Stępień-Kuczyńska A., Włodarska-Frykowska A. (red.), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 81–95.

Rickett R. (1991), International Student Mobility, „Higher Education in Europe”, Vol. 2, Issue 4–5, 37–40.

Rodchenko V.B., Rekun G.P., Prus Y.I. (2017), External academic mobility of students: case for Ukraine, „Handel Wewnętrzny”, Vol. 336, Issue 1, 56–68.

Semiv L., Hvozdovych Y. (2012), The intellectual migration of the youth in Ukraine: the backgrounds for „brain circulation”, „Journal of International Studies”, Vol. 5, Issue 2, 72– 81.

Siwiński W. (2017), Autostrada edukacyjna Polska–Ukraina – projekt w budowie 2017, upc.kpi.ua/documents/dni_nauky/presentations/06-04-2017/Siwinski.pdf, dostęp: 10.10.2017.

Stasik A. (2017), Raport z badania ankietowego „Zagraniczni studenci 2015/16”, https://nawa.gov.pl/nawa/raporty-i-analizy, dostęp: 22.11.2017.

Studenci zagraniczni w Polsce w 2015, (2015), Warszawa, http://www.studyinpoland.pl/ Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2016-r-,2,13.html, dostęp: 22.10.2017.

Verbik L., Lasanowski V. (2007), International student mobility: Patterns and trends, The Observatory on Borderless Higher Education Woburn House, London, http://www.obhe.ac.uk/documents/view_details?id=14, dostęp: 5.11.2017.

Wallerstein I. (2011), The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century, with a new prologue, San Francisco: University of California Press.

Żołędowski C. (2010), Studenci zagraniczni w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Бондарук Л. М., Щерба Л.М. (2017), Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір, „Педагогічний пошук”, Vol. 94, Issue 2, 32–35.

Зарембо K. (2017), Молодь України 2017. http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry, dostęp: 22.11.2017.

Ключковська I., Марусик Ю, П’ятковська O. (2014), Звіт про результати дослідження міграційних настроїв студентів Львова, Львів. http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/04/zvitpj.pdf, dostęp 20.11.2017.

Козієвська O. (2013), Aкадемічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном, „Вища освіта України”,Vol.1, 88–97.

Слободян O., Стадний Є. (2016), Українськ студенти за кордоном, CEDOS, https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu, dostęp: 10.10.2017.

Стадний Є. (2015), Українські студенти ь польських ВНЗ (2008–2015), CEDOS, https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-v-polskykh-vnz-2008, dostęp:11.10.2017.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.