Youth, Mobility and Generations – the Meanings and Impact of Migration and Mobility Experiences on Transitions to Adulthood

Ewa Krzaklewska

Abstrakt

The article reflects on the role of mobility within transition to adulthood process. It will present the results of research focusing on the transitions to adulthood of representatives of the generation born at the beginning of the 1980s in Poland. This boom generation experienced both the transformation from a communist to a capitalist state, as well as the joyful and hopeful moment of Poland’s accession to the EU in 2004. Post-2004, faced with high unemployment, the representatives of this age cohort decided to leave Poland en masse in search of employment opportunities. Based on biographical interviews with young Poles born in the early 1980s and living in Poland, the article reflects upon the meaning of mobility and migration experiences in their young age. What was mobility impact on different transition to adulthood trajectories – employment, family or independent living? How has it affected the concept of adulthood? In the article, the mobility experience will be looked upon through the lenses of theories of youth studies, which is a recent trend in analyzing young people’s mobility or migration. The article points to the three meanings of mobility: mobility as an experience of semi-independence, mobility as time to gain adulthood, and mobility as a celebration of youth. As the experience of this cohort is unique in the historical sense, it is also exemplary for the growing importance of mobility in transitions to adulthood.

Słowa kluczowe: mobility, post-accession migration from Poland, transition to adulthood, youth transitions, adulthood, youth, return migrants, generation
References

Arnett, J.J. (2004), Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens through the Twenties, Oxford: Oxford University Press.

Billari, F.C. (2001), The analysis of early life courses: Complex descriptions of the transition to adulthood, “Journal of Population Research”, vol. 8, iss. 2: 119–142.

Cairns, D. (2014), Youth Transitions, International Student Mobility and Spatial Reflexivity: Being Mobile?, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cairns D., Growiec K., Smyth J. (2012), Spatial reflexivity and undergraduate transitions in the Republic of Ireland after the Celtic Tiger, “Journal of Youth Studies”, vol. 15, iss. 7, pp. 841–857.

Cairns D., Krzaklewska E., Cuzzocrea V., Allaste A. (2018), Mobility, education and employability in the European Union, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cuzzocrea V. (2018), ‘Rooted mobilities’ in young people’s narratives of the future: A peripheral case, “Current sociology”, Vol. 66, iss. 7, pp. 1106–1123.

Cuzzocrea V., Mandich G. (2016), Students’ narratives of the future: Imagined mobilities as forms of youth agency?, “Journal of Youth Studies”, vol. 19, issue 4, pp. 552–567.

Desperak, I., Śmiałek, J. (2010), Młodzi w Łodzi – prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/ f0099prekariat-lodz.pdf [Accessed: 10.03.2013]

Eade, J., Drinkwater, S., Garapich, M. (2006), Class and Ethnicity. Polish Migrants in London. Research Report for the RES-000-22-1294 ESRC project. Guildford: University of Surrey. https://esrc-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/outputs/RxRVifu0KECMKwiqtrYCxA/ilkIufjGjEipUq8QcH2Rw.pdf [Accessed: 27.07.2016].

Eurobarometer (2007),Young Europeans. Survey among young people aged between 15–30 in the European Union.Summary, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf [Accessed: 27.07.2016]

Eurostat (2012), Dashboard on Youth Indicators., http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard [Accessed: 19.09.2016]

Fihel, A., Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (2007), Migracje „nowych Europejczyków” – teraz i przedtem, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

FRSE (2012), Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie, Warszawa: FRSE, http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/publikacje/Erasmus%20w%20Polsce,%20Polska%20w%20Erasmusie.%20Publikacja%20wydana%20z%20okazji%2025-lecia%20programu.pdf [Accessed:01.08.2016].

Furlong, A., Cartmel, F. (2007), Young People and Social Change: New Perspectives, Buckingham: Open University Press.

Galland, O. (1996), Introduzione. Che cosa e’ la gioventu?, in: A. Cavalli, O. Galland, Senza fretta di crescere. L’ingresso difficile nella vita adulta, Napoli: Liguori.

Grabowska-Lusinska, I. (ed.) (2010), Poakcesyjne powroty do Polski. “CMR Working Papers”, No 43/(101). Warszawa. http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/WP_43_101_IGL.pdf

Grabowska-Lusińska, I., Okólski, M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: Scholar.

GUS (2013), Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracje-zagraniczne-ludnosci-nsp-2011,13,1.html [Accessed: 31.07.2016]

GUS (2011), Rocznik Demograficzny, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2011,3,5.html [Accessed: 27.06.2016].

GUS (2010), Bank Danych Lokalnych, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Heinz, R. W. (2009), Youth transitions in an age of uncertainty, in: A. Furlong (ed.), Handbook of Youth and Young Adulthood. New perspectives and agendas, London-New York: Routledge.

Huang L., Krzaklewska E., Pustulka P. (2016). Young Polish Migrants in Norway: Education, work and settlement choice. “Tidsskrift for ungdomsforskning”. Vol. 16, iss.1, pp. 63–78

King, R. (2018), Theorising New European Youth Mobilities. “Population, Space and Place” vol. 24, iss.1, e2117, https://doi.org/10.1002/psp.2117

King, R., Williams A.M. (2018), Editorial Introduction: New European Youth Mobilities. Population, Space and Place, vol. 24, iss.1, e2121.

Kotowska, I.E., Jóźwiak, J., Matysiak, A., Baranowska, A. (2008), Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes? “Demographic Research”, vol. 19, iss. 22, pp. 795–854.

Krzaklewska, E. (2016), Spory wokół koncepcji dorosłości. Nowe wzory kulturowe w Polsce [Debates around the concept of adulthood. New cultural patterns of adulthood in Poland], Doctoral thesis, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Krzaklewska, E. (2014), Odrzucanie dorosłości czy nowa dorosłość? Dylematy i dyskusje w badaniu procesów wchodzenia w dorosłość. „Societas/Communitas”, vol. 18,iss.1–2, pp. 47–68.

Krzaklewska, E. (2013), ERASMUS Students between Youth and Adulthood: Analysis of the Biographical Experience, in: B. Feyen, E. Krzaklewska, The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Krzaklewska, E. (2010), „Tak wiele się nauczyłam/em” – analiza doświadczenia wyjazdu na Erasmusa., in: D. Pauluk (ed.), Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność, Kraków: Impuls.

Krzaklewska, E. (2009), The after-EU-accession emigration of youth in the light of the new cultural patterns of adulthood in Poland. “Forum21. European Journal on Child and Youth Research”, No. 4 (December).

Okólski, M., Fihel, A. (2012), Demografia: współczesne zjawiska i teorie, Warszawa: Scholar.

Miles, M.B, Huberman, M.A. (2000), Analiza danych jakościowych, Białystok: Trans Humana.

Piszczatowska-Oleksiewicz, M. (2014), Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami. “Pogranicze. Studia Społeczne”, vol. XXIV, pp. 181–207.

Ravert, D.R. (2009), ‘You’re Only Young Once’: Things College Students Report Doing Now Before It Is Too Late. “ Journal of Adolescent Research”, vol. 24, iss. 3, pp. 376–396.

Robertson S., Harris A., Baldassar L. (2018), Mobile transitions: a conceptual framework for researching a generation on the move, “Journal of Youth Studies”, vol. 21, iss. 2, pp. 203–217.

Ryan L. (2018), Differentiated embedding: Polish migrants in London negotiating belonging over time, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 44, iss. 2, pp. 233–251.

Settersten Jr., R.A. (2007), Passages to Adulthood: Linking Demographic Change and Human Development, “European Journal of Population”, vol. 23, iss. 3, pp. 251–272.

Slany, K., Solga, B. (ed.), (2014), Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, http://www.kbnm.pan.pl/images/Raport_KBnM_PAN_Spo%C5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%C5%9Bci_Polski.pdf [Accessed: 27.07.2016].

Slany, K. (2007), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. In: A. Kojder (ed.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Kraków: Wydawnictwo WAM, pp. 237–269.

Slany, K. (2006), Socjo-demograficzny „syndrom opóźniania” i jego konsekwencje dla polityki społecznej, in: A. Michalska (ed.), Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej (Seria: Roczniki Socjologii Rodziny), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 13–19.

Slany, K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Nomos.

Shanahan, M.J. (2000), Pathways to adulthood in changing societies: Variability and mechanisms in life course perspective, “Annual Review of Sociology”, vol. 26, pp. 667–692.

Szafraniec, K. (2011), Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. http://zds.kprm.gov.pl/mlodzi-2011 [Accessed: 10.08.2013].

Szewczyk, A. (2015), European Generation of migration: Change and agency in the post-2004 Polish graduates’ migratory experience, “Geoforum”, iss. 60, pp.153–162.

White, A. (2014), Double Return Migration: Failed Returns to Poland Leading to Settlement Abroad and New Transnational Strategies, “International Migration”, vol. 52, iss. 6, pp. 72–84.

Wrzesień, W. (2009), Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.