Namysł nad kulturą w kontekście transnarodowości

Magdalena Gąsior

Abstrakt

Wychodząc od ogólnej definicji transnarodowości Stevena Vertoveca, w artykule posłużono się czterema z sześciu wyszczególnionych przez niego ujęć wskazanego pojęcia. Transnarodowość jako morfologia społeczna, rodzaj świadomości, forma reprodukcji kulturowej oraz (re)konstrukcja „miejsca” lub lokalności – każde z tych znaczeń stało się przyczynkiem do rozważań związanych z zagadnieniami oscylującymi wokół szeroko i różnorodnie pojmowanej kultury.

A reflection on culture in the context of transnationalism
Starting from the general Steven Vertovec’s definition of transnationalism, this paper uses four out of six of his takes on the mentioned term. Transnationalism as the social morphology, type of consciousness, mode of cultural reproduction and (re)construction of ‘place’ or locality – each of these meanings became a contribution to considerations related to issues oscillating around a broadly and variously understood culture.

Keywords: transnationalism, culture, migrants, ethnicity, identity

Słowa kluczowe: transnarodowość, kultura, migranci, etniczność, tożsamość
References

Alicea M. (1997), “A Chambered Nautilus”: The Contradictory Nature of Puerto Rican Women’s Role in the Social Construction of a Transnational Community, “Gender and Society”, Vol. 11, No. 5, s. 598, http://web.mnstate.edu/robertsb/308/A%20chambered%20nautilus.pdf, pdf s. 3, [data dostępu:15.02.2018].

Babiński G. (1997), Pogranicze polsko – ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Barth F. (2004), Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Berger P. (2002), Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blumberg-Stankiewicz K. (2010), Negocjacje transnarodowych tożsamości? Polacy drugiego pokolenia w Berlinie, w: Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Bruneau M. (2010), Diasporas, transnational spaces and communities, w: R. Bauböck, T. Faist (red.), Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, Amsterdam University Press.

Budyta-Budzyńska M. (2010), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński i S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castles S., Miller M.J (2011), Migracje we współczesnym świecie, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziamski G. (2010), Kłopoty z kulturą, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2 (8).

Glick Schiller N., Basch L., Blanc-Szanton C. (1992), Transnationalism: a New Analytic Framework for Understanding Migration, w: N. Glick Schiller, L. Basch, C. Blanc-Szanton (red.), Towards a Transnational Perspective on Migration, Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered, New York.

Gupta A., Ferguson J. (2004), Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hannerz U. (2006), Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. K. Franek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Itzigsohn J., Giorguli-Saucedo S. (2005), Incorporation, Transnationalism and Gender: Immigrant Incorporation and Transnational Participation as Gendered Processes, “The International Migration Review”, Vol. 39, No. 4, https://extranet.uj.edu.pl/doi/10.1111/j.1747-7379.2005.tb00293.x/,DanaInfo=onlinelibrary.wiley.com+pdf, [data dostępu: 10.07.2016].

Jarymowicz M., Szustrowa T., (1980), Poczucie własnej tożsamości – źródła, funkcje regulacyjne, w: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa: Książka i Wiedza.

Kłoskowska A. (2015), Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowicka E. (2009), Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Renzetti C.M., Curran D.J. (2008), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Vertovec S. (2012), Transnarodowość, przeł. I. Kołbon, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Walaszek A. (1997), Migracje, Polonia, diaspora i metoda porównawcza, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Strony internetowe:

Jazz Forum, The European Jazz Magazine, http://jazzforum.com.pl, [data dostępu: 05.02.2019].

Modowe Opowieści, http://www.modoweopowiesci.pl/2016/10/japonscy-projektanci-mody.html, [data dostępu: 23.01.2019].

Onet, https://kobieta.onet.pl, [data dostępu: 05.02.2019].

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl, [data dostępu: 13.01.2019].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.