Czasowość i sprawczość w świetle koncepcji prekarności: Wnioski z badań nad migracjami pracowniczymi z Ukrainy do Polski 

Ignacy Jóźwiak

Abstrakt
Temporality and agency in the light of precarity concept. Lessons from the studies of Ukraine to Poland labour migration.
 
The article covers the issue of Polish-Ukrainian labour migration in the context of temporality of migration and segmentation and precarisation of labour. The conceptual framework for the presented argumentation is provided by the concepts of precarity, precarisation and agency. These concepts are relevant for describing temporality of work and stay and the changes observed on this ground. The article sets the following goals: (1) to operationalize the concepts of “precarity” and “precarisation” in the context of labour migration (Ukraine to Poland migration in particular); (2) to set Ukraine to Poland labour migration in the context of global migration processes; (3) to delimit possible trajectory for further research.
 
Streszczenie
Artykuł podejmuje tematykę polsko-ukraińskiej migracji pracowniczej w kontekście czasowości migracji oraz segmentacji i prekaryzacji pracy. Opiera się on na materiale empirycznym, dostępnych badaniach dotyczących obywateli i obywatelek Ukrainy w Polsce oraz międzynarodowych badaniach pozycji migrantów na rynkach pracy państw docelowych. Ramy pojęciowe wywodu stanowią koncepcje prekarności i prekaryzacji oraz sprawczości (agency). Terminologia ta jest istotna dla opisu czasowości pracy i pobytu migrantów i migrantek w Polsce oraz obserwowanych zmian w tym obszarze. Stawiane przed artykułem cele to: (1) operacjonalizacja pojęć „prekarność” i „prekaryzacja” w kontekście badań nad migracjami pracowniczymi (ze szczególnym uwzględnieniem migracji z Ukrainy do Polski); (2) osadzenie migracji pracowniczych z Ukrainy do Polski w kontekście globalnych procesów migracyjnych oraz (3) wyznaczenie potencjalnych trajektorii dalszych badań w tym temacie.
Słowa kluczowe: czasowość, prekarność, sprawczość, migracje pracownicze, Polska, Ukraina / temporality, precarity, agency, labour migration, Poland, Ukraine
References
Alberti, Gabriella, Ioulia Bessa, Kate Hardy, Vera Trappmann i Charles Umney. 2018. In, against and beyond precarity: work in insecure times. Work, Employment and Society 32 (3): 447–457.
 
Anderson, Bridget. 2010. Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers. Work, Employment and Society 24 (2): 300–317.
 
Andrejuk, Katarzyna. 2017. Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
Andrejuk, Katarzyna. 2018. Entrepreneurial strategies as a response to discrimination: Experience of Ukrainian women in Poland from the intersectional perspective. Anthropological Notebooks 24 (3): 25–40.
 
Babakova, Olena. 2019. Ukraińcy nie wyjadą do Niemiec, ale nie dlatego, że w Polsce jest im dobrze Krytyka Polityczna, https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/ukraincy-nie-wyjada-doniemiec/(dostęp: 16.11.2020).
 
Babakova, Olena. 2020. Czy migranci zostaną w Polsce? Dowiemy się 10 kwietnia, Krytyka Polityczna, https://krytykapolityczna.pl/kraj/migranci-ukraincy-koronawirus-czy-wyjada-z-polski/ (dostęp: 16.11.2020).
 
Błaszczak, Anita. 2018. Maleją szanse Polski w rywalizacji o Ukraińców Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/Rynek-pracy/311189941-Maleja-szanse-Polski-w-rywalizacji-o-Ukraincow.html (dostęp: 16.11.2020).
 
Böröcz, József. 2014a. “The Collapse of State Socialism in the “Soviet Bloc” and Global Labour Migration, in: M. Rawlinson.: W: W. Vandekerckhove, R.M.S. Commers, T.R. Johnston (red.), Labor and Global Justice: Essays on the Ethics of Labor Practices under Globalization, Lanham: Lexington Books, ss. 85–104.
 
Böröcz, József. 2014b. Regimes of Remittance Dependency: Global Structures and Trajectories of the Former Soviet Bloc. Demográfia 57(5): 5–37.
 
Bourdieu, Pierre. 1998. Acts of resistance. Against the tyranny of the market. Translated by Richard Nice. New York: The New Press.
 
Brunarska, Zuzanna. 2014. Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich policzyć? Studia BAS 40 (4): 155–174.
 
Brzeska, Anna. 2019. Polska cnota – każdemu otworzyć wrota. Onet.pl, https://wiadomosci. onet.pl/kraj/hindusi-przyjezdzaja-pracowac-do-polski-czeka-na-nich-wielu-przedsiebiorcow/vp3esw7 (dostęp: 16.11.2020).
 
Castles, Stephen. 2010. Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies 36(10): 1565–1586.
 
Düvell, Franck. 2006. Ukraine – Europe’s Mexico? Research Resource Report https://www.researchgate.net/profile/Franck_Duevell/publication/238112026_Ukraine_-_Europe’s_Mexico/links/53df90ef0cf27a7b830686a2/Ukraine-Europes-Mexico.pdf (dostęp: 16.11.2020) .
 
Düvell, Franck. 2020. How and why the mobility of a virus has led to abolishing key civil liberties, The Coronavirus and Mobility Forum, https://www.compas.ox.ac.uk/2020/how-and-why-themobility-of-a-virus-has-led-to-abolishing-key-civil-liberties/ (dostęp: 16.11.2020).
 
Dziennik Zachodni. 2019. Protest Ukraińców przed Zakładami Mięsnymi Henryk Kania w Pszczynie i Goczałkowicach. Pracownicy żądają wypłat zaległych pieniędzy. Dziennik Zachodni. https://dziennikzachodni.pl/protest-ukraincow-przed-zakladami-miesnymi-henryk-kania-w-pszczyniei-goczalkowicach-pracownicy-zadaja-wyplat-zaleglych/ar/c3-14166241 (dostęp: 16.11.2020).
 
EWL. 2018. Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Warszawa: Fundacja EWL.
 
Fedyuk, Olena i Marta Kindler. 2016. Migration of Ukrainians to the European Union: Background and key issues, w: Ukrainian Migration to the European Union, Marta Kindler i Olena Fedyuk (red.), 1–14. bmw, Springer.
 
Feldman, Gregory. 2012. The Migration Apparatus: Security, Labor, and Policymaking in the European Union. Red. Redwood City, CA: Stanford University Press.
Glouftsios, Georgios. 2020. In Heterotopic Times; (Im)mobility, Social-Distancing, and Surveillance, The Coronavirus and Mobility Forum, https://www.compas.ox.ac.uk/2020/in-heterotopic-times-immobility-social-distancing-and-surveillance/ (dostęp: 16.11.2020).
 
Górny, Agata. 2017. All circular but different: Variation in patterns of Ukraine to Poland migration. Population, Space and Place 23 (8): e2074.
 
Górny, Agata i Paweł Kaczmarczyk. 2018. A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture. Journal of Rural Studies 64: 177–188.
 
Górny, Agata, Paweł Kaczmarczyk, Kamila Fiałkowska, Maria Piechowska i Monika Szulecka. 2016. Imigranci z Ukrainy w Polsce. Raport z badania (niepublikowany raport). Warszawa: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.
 
Górny, Agata, Paweł Kaczmarczyk, Monika Szulecka, Maciej Bitner, Marek Okólski, U. Siedlecka i A. Stefańczyk. 2018. Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 
Górny, Agata i Marta Kindler. 2016. The temporary nature of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Consequences, w: Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies, Olena Fedyuk i Marta Kindler (red.), 91–114. bmw: Springer.
 
Han, Clara. 2018. Precarity, precariousness, and vulnerability. Annual Review of Anthropology 47: 331–343.
 
Jaroszewicz, Marta. 2020. Ukrainian migrants in Poland and the Covid–19 epidemic: problems at the border, economisation versus securitisation?, CMR Spotlight 12(18): 7–11.
 
Jóźwiak, Ignacy i Maria Piechowska. 2017. Crisis-driven Mobility between Ukraine and Poland. What Does the Available Data (Not) Tell Us. CMR Working Papers 99(157), http://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/crisis-driven-mobility-between-ukraine-and-poland-what-does-the-available-data-not-tell-us/ (dostęp: 16.11.2020).
 
Kalleberg, Arne L. 2009. Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. American sociological review 74 (1): 1–22.
 
Keryk, Myroslava. 2018. Working in Poland: violations of the labour rights of Ukrainian migrants in the construction and services sectors. Warszawa: Fundacja Nasz Wybór.
 
Kindler, Marta. 2011. A risky buisness? Ukrainian migrant women in Warsaw’s domestic work sector. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 
Lafleur, Jean-Michel i Elsa Mescoli. 2018. Creating undocumented EU migrants through welfare: a conceptualization of undeserving and precarious citizenship. Sociology 52 (3): 480–496.
 
Leontiyeva, Yana. 2014. Ukrainian migration to Europe: Policies, practices and perspectives. Central and Eastern European Migration Review 3 (1): 5–10.
 
Lewis, Hannah, Peter Dwyer, Stuart Hodkinson i Louise Waite. 2015. Hyper-precarious lives: Migrants, work and forced labour in the Global North. Progress in Human Geography 39 (5): 580–600.
 
Maciejewska, Małgorzata i Adam Mrozowicki. 2016. PRECARIR: The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations. Poland: Country report. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 
Maciejewska, Małgorzata, Adam Mrozowicki i Agnieszka Piasna. 2016. The silent and crawling crisis: international competition, labour market reforms and precarious jobs in Poland, w: Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe, M. Myant, S. Theodoropoulou i A. Piasna (red.), 229–254. Brussels: European Trade Union Institute.
 
McIlwaine, Cathy i Diego Bunge. 2019. Onward Precarity, Mobility, and Migration among Latin Americans in London. Antipode 51(2): 601–619.
 
Millar, Kathleen M. 2017. Toward a critical politics of precarity. Sociology Compass 11(6): e12483.
 
Morokvasic, Mirjana. 2004. ‘Settled in mobility’: engendering post-wall migration in Europe. Feminist review 77(1): 7–25.
 
Mrozowicki, Adam. 2016. Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 94–112.
 
Muszyński, K. 2018. Labour law violations as innovations in Central Eastern European countries. Przegląd Socjologiczny 67 (3): 9–34.
 
Muszyński, Karol. 2016. Factors behind the growth of civil law contracts as employment contracts in Poland–a study of labour law violations. Prakseologia 158: 323–359.
 
Nocuń, Małgorzata. 2020. Polska choroba, Tygodnik Powszechny, https://www.tygodnikpowszechny. pl/polska-choroba-162909?fbclid=IwAR0nS6Q-htlE0LRWIA1chcTj-165sicueAxZ8pb-kNBILEyHX1dytEcvDRg (dostęp: 16.11.2020).
 
Okólski, Marek. 2019. Substytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy w sytuacji nasilonej imigracji. CMR Working Papers 114(172). http://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/substytucjai-dyskryminacja-na-polskim-rynku-pracy-w-sytuacji-nasilonej-imigracji/(dostęp: 16.11.2020).
 
Paret, Marcel i Shannon Gleeson. 2016. Precarity and agency through a migration lens. Citizenship Studies 20(3–4): 277–294.
 
Polkowska, Dominika i Kamil Filipek. 2019. Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland. Review of Radical Political Economics, online first, DOI: 10.1177/0486613419857295
 
PUIG i FPS. 2019. Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy. Warszawa: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Foreign Personnel Service.
 
Ratajczak, Mateusz. 2018. Pracownicy z Ukrainy się kończą. Polskie firmy jeżdżą już po ludzi z Bangladeszu. money.pl. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pracownicy-z-bangladeszu-nepalu-indii,72,0,2395464.html (dostęp: 16.11.2020).
 
Scott, James, C. 1985. Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New Heaven London: Yale University Press.
 
Strauss, Kendra i Siobhan McGrath. 2017. Temporary migration, precarious employment and unfree labour relations: Exploring the ‘continuum of exploitation’in Canada’s Temporary Foreign Worker Program. Geoforum 78: 199–208.
 
Szulecka, Monika. 2016a. Paradoxes of Formal Social Control. Criminological Aspects of Foreigners; Access to the Polish Territory and the Labour Market. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 23: 79–95.
 
Szulecka, Monika. 2016b. Regulating Movement of the Very Mobile: Selected Legal and Policy Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries, w: Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies, M. Kindler i Olena Fedyuk (red.), 51–72. bmw: Springer Open.
 
Szulecka, Monika i Anita Brzozowska. 2018. Korzystanie z uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców na przełomie 2017 i 2018 r. Wybrane wnioski z badania jakościowego [niepublikowany raport]. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
Wegenschimmel, Peter. 2016. Strategie eksternalizacji ryzyka w zatrudnianiu pracowników migrujących z Ukrainy. Polityka Społeczna (5–6): 34–39.