Polish return migrants. Analysis of selected decision-making processes

Justyna Kijonka,

Monika Żak

Abstrakt

The scale and size of post-accession migration of Poles, especially to the British Isles, was surprising not only for the Polish side. The countries that opened their labour markets for the citizens of the new member states also failed to predict such a massive inflow of Polish nationals. Returning to the home country, however, does not get as much media attention as emigrating. This type of migration was not the subject of such heated discussions and analyses as emigration. The objective of the article is to sociologically describe the re-emigrants and answer questions concerning the motives for emigrating and returning, as well as how the emigration decision is assessed in retrospect. The paper is based on in-depth interviews conducted with individuals who had emigrated from Poland following the enlargement of the European Union and decided to return to their home country after a few years. Importantly, in order to detect readaptation problems, the respondents were selected from amongst those remigrants who had already been living in Poland for one to three years. The article shall present the results of these studies and the classifications of emigration, returns and remigrants.

Słowa kluczowe: migrations, remigration, Silesia Province, typology of migrant decisions
References
Achenbach, R. (2015), Return Migration Decisions. A study on Highly Skilled Chinese in Japan, Wiesbaden: Springer VS.
 
Arnold W. (Hrsg.)., 1985: Die Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland: Forschungen der AWR Deutsche Sektion, Band 1, Herkunft, Ausreise, Aufnahme, Braumüller, Wien
 
Cekiera, R. (2014), O pułapkach emigracyjnej lekkości: doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich migrantów poakcesyjnych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
Cekiera R. (2016), Relacje międzygeneracyjne na odległość w perspektywie rodziców emigrantów z województwa śląskiego, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 3, 161/2016, pp. 327–344.
 
Cerase F.P. (1974), Expectations and Reality: A Case Study of Return Migration from the United States to Southern Italy, “The International Migration Review”, Vol. 8, No. 2, pp. 245–262.
 
Cassarino, J-P. (2004a), Theorising Return Migration: a revisited conceptual approach to return migrants, EUI Working Papers, RSCAS No. 2004/02.
 
Cassarino, J-P. (2004b), Theorising Return Migration: the Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, “JMS: International Journal on Multicultural Societies”, 2004, vol. 6, no.2, pp. 253–279.
 
Drinkwater S., Eade J., Garapich M., (2009), Poles apart? EU enlargement and the labour market outcomes of immigrants in the United Kingdom, “International Migration”, 47 (1), pp. 161–190.
 
Eade, John (2007). Class and Ethnicity: Polish Migrant Workers in London: Full Research Report. ESRC End of Award Report, RES-000-22–1294. Swindon: ESRC.
 
Fomina J., Frelak J., (2008) Next Stopski London. Public Perceptions of Labour Migration within the EU. The Case of Polish Labour Migrants in the British Press, Warszawa: Institute of Public Affairs.
 
Grabowska-Lusińska, I. (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar.
 
Grzymała-Kozłowska A. (2005), From ethnic cooperation to in-group competition: Undocumented Polish workers in Brussels, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 31 (4), pp. 675–697.
 
Harmsen H, (Ed.)., 1983: Die Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland: Forschungen der AWR Deutsche Sektion, tom 2, Anpassung, Umstellung, Eingliederung, Braumüller, Wien.
 
Horolets A., Lesińska M., Okólski M. (Ed.) 2018:, Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN .
 
Iglicka, K. (2010), Powroty Polaków po 2004 roku: w pętli pułapki migracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
Korbel J., 1977: Wyjazdy i powroty. Migracje ludności w procesie normalizacji stosunków między polską a RFN, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 
King, R. (1986), Return migration and regional economic development: an overview, w: R. King (red.) Return migration and regional economic problems, London, Sydney, Dover, New Hampshire: CROOM HELM.
 
Macková, L. Harmáček, J. (2019), The Motivations and Reality of Return Migration to Armenia, w: “Central and Eastern European Migration Review” Vol. 8, No.2.
 
Nowicka, E. (2008), Introduction. The Study of Return Migrations, w: Homecoming. An Antropology, E. Nowicka, H. Firouzbakhch (red.), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
Portes, A., Guarnizo L.E., Landolr P., 1999. ‘The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field’, Ethnic and Racial Studies, 22 (2): pp. 217–237.
 
Pustułka P. (2016), Ethnic, gender and class identities of Polish migrant mothers: intersecting maternal narratives with transnationalism and integration, “Social Identities” 1(22), pp. 44–61.
 
Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł. (2014), Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne, Raport dla Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.
 
Szymańska, J., Ulasiński, C., Bieńkowska, D. (red.), (2012), Zaraz wracam… albo i nie. Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
 
Romaniszyn, K. (2008), Migration Networks and Return Migration. w: Homecoming. An Antropology, E. Nowicka, H. Firouzbakhch (red.), Kraków: NOMOS.
 
Trzcielińska-Polus A., „Wysiedleńcy“ z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980–1990, Państwowy Instytut Naukowy, Opole 1997.
 
Walczak B. (2016), Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.