Polscy migranci w Londynie w obliczu Brexitu – (re)adaptacja? Wyniki badań wstępnych 

Katarzyna Winiecka

Abstrakt
Polish migrants in London in the face of Brexit – (re)adaptation? Results of preliminary research.
 
The article presents selected results of preliminary research regarding the life situation of Polish migrants living in London in the face of Brexit. The aim of the study was, among others, to analyze readaptation strategies in a group of Polish migrants in the conditions of the forthcoming geopolitical change, i.e. the UK’s exit from the European Union. The theoretical basis for the study was the concept of social anchoring. In the context of analyzing readaptation strategies in the conditions of migration, the concept can explain processes that stabilize the position of people in the face of social change, but also in a generally understood, rapidly changing society. At the same time, it can explain the implementation of specific adaptation strategies. Research results indicate that there is a relationship between the number and subjectively perceived ‘importance’ of social anchors, and adopted readaptation strategies in the face of Brexit. Issues related to economic and institutional and legal aspects turned out to be important anchors. I have also noted four types of ‘behavior’ that can be called readaptation strategies. They were called: strategy of citizenship, strategy of suspension (“Brexit numbness”), strategy of return and strategy of confidence. The research was carried out using a qualitative approach on a group of 25 Poles living in London. Interviews were conducted at the turn of April and May and in October 2019 as part of a scientific project: “Process of social (re)adaptation of Polish migrants in London in the face of Brexit – changing and redefining social status from an intragroup perspective” (NSC, Miniatura 2, Nr rej.: 2018/02/X/HS6/02300).
 
Streszczenie
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań wstępnych, dotyczące sytuacji życiowej polskich migrantów mieszkających w Londynie w obliczu Brexitu. Celem badania była między innymi analiza strategii (re)adaptacyjnych w grupie polskich migrantów w warunkach nadchodzącej zmiany geopolitycznej, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Teoretyczną podstawę badania stanowiła koncepcja zakotwiczenia społecznego. W kontekście koncypowania strategii (re)adaptacyjnych w warunkach migracji, koncepcja może wyjaśniać procesy, które stabilizują położenie ludzi w obliczu zmiany społecznej, ale również w ogólnie ujętym, szybko zmieniającym się społeczeństwie. Ponadto może też wyjaśniać przyjmowanie konkretnych strategii adaptacyjnych. Wyniki badań wskazują, że istnieje zależność pomiędzy liczbą i subiektywnie pojmowaną „ważnością” kotwic społecznych, a przyjętymi strategiami (re)adaptacyjnymi w obliczu Brexitu. Ważnymi kotwicami okazały się kwestie związane z aspektami ekonomicznymi oraz instytucjonalno-prawnymi. Odnotowano też występowanie czterech typów „zachowań”, które można nazwać strategiami: (re)adaptacyjnymi. Nazwano je strategią obywatelstwa, zawieszenia („paraliżu brexitowego”), powrotną i strategią pewności. Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem podejścia jakościowego, na grupie 25 Polaków zamieszkałych w Londynie. Wywiady przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja oraz w październiku 2019 roku, w ramach realizacji działania naukowego „Proces (re)adaptacji społecznej polskich migrantów w Londynie w obliczu Brexitu – zmiana i redefinicja statusu społecznego z perspektywy wewnątrzgrupowej” (NCN, Miniatura 2, Nr rej.: 2018/02/X/HS6/02300).
Słowa kluczowe: adaptacja, strategia, Brexit, migracja, polscy migranci, kotwice społeczne, Londyn / adaptation, strategy, migration, Polish migrants, social anchors, London
References
Berry, J.W. (2003). Conceptual approaches to acculturation, w: Chun K. M., Balls Organista P., Marín G. (red.), Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research, Washington DC: American Psychological Association, s. 17–37.
 
Berry, J.W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation, Applied Psychology: An International Review, 46 (1), s. 5–68.
 
 
 
Browning, C. S. (2018). Brexit, existential anxiety and ontological (in)security. European Security, 27(3), s. 336–355.
 
Brzozowska A. (2018). Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 1 (167), s. 69–99.
 
Burrell, K., & Schweyher, M. (2019). Conditional citizens and hostile environments: Polish migrants in pre-Brexit Britain, Geoforum, 106, s. 193–201.
 
Corbet, S. (2016). The Social Consequences of Brexit for the UK and Europe Euroscepticism, Populism, Nationalism, and Societal Division, International Journal of Social Quality, 6 (1), s. 11–31.
 
Ford R., Goodwin M. (2017). Britain After Brexit: A Nation Divided, Journal of Democracy, Johns Hopkins University Press, Volume 28, Number 1, January, s. 17–30
 
Giddens A. (1991). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce nowoczesności, Warszawa: PWN.
 
Goodwin, M., & Milazzo, C. (2017). Taking back control? Investigating the role of immigration in the 2016 vote for Brexit. The British Journal of Politics and International Relations, 19(3), s. 450–464.
 
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91 (3): 481–510.
 
Grzymala-Kazłowska, A. (2017). From connecting to social anchoring: adaptation and “settlement”of Polish migrants in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(2), 252–269.
 
Grzymala-Kazłowska, A. (2016). Social Anchoring: Immigrant Identity, Security and Integration Reconnected?, Sociology, 50 (6), s. 1123–1139.
 
Grzymala-Kazłowska, A. (2013). Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej, CMR Working Paper, Nr 64(122).
 
Home Office. (2019). https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/865367/eu-settlement-scheme-statistics-january-2020.pdf [dostęp: 20.03.2020].
 
Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008). Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa. http://eu.ngo.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr4_kwalifikowani.pdf , [dostęp: 15.03.2020].
 
Kundera J. (2017). Brexit. Ekonomia XXI wieku, 14, s. 56–72.
 
Kwok-Bun, C., Plüss, C. (2013). Modeling migrant adaptation: Coping with social strain, assimilation, and non-integration. International Sociology, 28(1), s. 48–65.
 
Lulle, A., King, R., Dvorakova, V., & Szkudlarek, A. (2019). Between disruptions and connections: “New” European Union migrants in the United Kingdom before and after the Brexit. Population, Space and Place, 25(1), e 2200.
 
Merton R. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN.
 
McGhee, D., Moreh, C., Vlachantoni, A. (2017). An “undeliberate determinacy”? The changing migration strategies of Polish migrants in the UK in times of Brexit. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(13), s. 2109–2130.
 
ONS. (2019). https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/ukpopulationbycountryofbirthandnationality/july2018tojune2019 [dostęp: 29.12.2019].
 
Oxford English Dictionary. (2016). Lexicographical Brexit: in the OED, https://public.oed.com/blog/december-2016-update-release-notes-lexicographical-brexit-in-the-oed/ [dostęp: 17.12.2019].
 
Ryan, L. (2018). Differentiated embedding: Polish migrants in London negotiating belonging over time. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(2), 233–251.
 
Sime D., i inni. (2017). Eastern European Young People in Brexit Britain: Racism, anxiety and a precarious future, Research and Policy Briefing, No.1, http://dro.dur.ac.uk/27303/1/27303.pdf [dostęp: 03.01.2020].
 
Sky News. (2018). Opinion. Brexit’s my fault: How the word I invented could be an epitaph for the nation’s decline, https://news.sky.com/story/brexits-my-fault-how-the-word-i-invented-could-be-an-epitaph-for-the-nations-decline-11576816 [dostęp: 17.12.2019].
 
Szkudlarek A. (2019). Brexit i co dalej? Dylematy polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii, CMR Working Papers, 117/175. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18056/WP117175.pdf?sequence=3&isAllowed=y [dostęp: 16.02.2020].
 
Trą bka A., Pustulka P. (2020). Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit, Journal of Ethnic and Migration Studies, 46:13, 2664–2681, DOI: 10.1080/1369183X.2020.1711721
 
Wilding P. (2012). Stumbling towards the Brexit. Britain, a referendum and an ever-closer reckoning, https://blogactiv.eu/blog/2012/05/15/stumbling-towards-the-brexit/ [dostęp: 17.12.2019].
 
Winiecka K. (2016). Strategia – migracja – adaptacja. Rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe KATEDRA.
 
Worldometer. (2020). https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ [dostęp: 31.05.2020].
 
The Electoral Comission UK. (2016). https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum [dostęp: 17.12.2019].
 
Tyler I.E. (2018). Deportation nation: Theresa May’s hostile environment, Journal for the Study of British Cultures, 25 (1).
 
Teodorowski P., (2019). No way to avoid Brexit: how it affects the mental health of EU migrants in Scotland?, https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/07/08/no-way-to-avoid-brexit-how-it-affectsthe-mental-health-of-eu-migrants-in-scotland/ [dostęp: 20.12.2019].
 
Zuba K. (2016), Brexit: przyczyny oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UniiEuropejskiej, Studia politologiczne, vol. 45, s. 287–313.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.