Migrants in the Cities of Eastern Poland – Settlement Processes and Relations with Intermediary Groups. Conceptualization of the Research Project

Katarzyna Winiecka,

Janusz Mucha,

Aleksandra Porankiewicz-Żukowska,

Karolina Radłowska

Abstrakt

The proposed analysis of settlement practices is to contribute to the current research on recent international migration. It takes into account the role of important groups that are culturally, ethnically and religiously close to migrants, which itself is innovative and the research will be carried out in locations which, due to their “tradition” of ethnic diversity and the process of “unfinished” urbanization, provide a unique social background for the analysis of factors that may influence the processes of settlement, including: the creation of social anchors, adaptation strategies, integration processes and identity transformations.

The category of “intermediary groups” plays a key role in this project. We are interested in its impact on settlement processes and its theoretical relationship with other concepts used in this proposal. Moreover, we believe that research material collected in the field study will provide us with data that will allow us to construct a typology of settlement practices. We intend to find out whether the category of “intermediary group” is a factor helping us to explain settlement strategies and the development of other important processes related to the phenomenon of migration.

References

Andrejuk, K. (2017). Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce: struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Andrejuk, K.., Winiarska A. (2020) Sociology of Migration before and during the Pandemic – “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges, “Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”, 4 (178) s. 17–26.

Appadurai A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kraków: Universita.

Babbie, E. (2010). The Practice of Social Research. Wadsworth: Cengage Learning.

Babiński G. (1988). Instytucje i organizacje polonijne, w: Kubiak H., Kusielewicz E., Gromada T., (red.), Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność. Wrocław i inne: Ossolineum, s. 177–202.

Baran, M., & Boski, P. (2016). Czy “inny” zawsze musi być obcy? Wpływ dystansu kulturowego na postawy etnicznych Polaków wobec osób czarnoskórych i ich kategoryzację, „Psychologia Społeczna”, 2(37), 136–159.

Barwińska-Małajowicz, A. i Tęcza, K. (2018) Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski – dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce”, 28: 259–277.

Barwiński, M. (2014). Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, (03), 281–306.

Biemann, T., & Andersen, M. (2010). Self-initiated foreign expatriates versus assigned expatriates: Two distinct types of international careers? “Journal of Managerial Psychology”, 25(4), 430–448.

Bieniecki M. i in. (2015)., Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce, Gliwice: Instytut Studiów Migracyjnych.

Bieniecki M., Pawlak M. (red). (2012). Praktyki Integracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: Caritas Polska.

Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J. (2010) Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, Kraków: Wydawnictwo Centrum Doradztwa Strategicznego.

Blakely A. (2012). Postcolonial Immigration and Identity Formation in Europe since 1945. The Russian Variant, in: U. Bosma, J. Lucassen, G. Oostindie (red.), Postcolonial Migrants and Identity Politics: Europe, Russia, Japan and the United States in Comparison. New York: Berghahn Books.

Bohdanowicz S., i in. (1997) Tatarzy muzułmanie w Polsce, Gdańsk.

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Boswell, C., Geddes, A. (2010). Migration and mobility in the European Union. New York i inne: Macmillan International Higher Education.

Brubaker, R. (1995). Aftermaths of empire and the unmixing of peoples: historical and comparative Perspectives, Ethnic and Racial Studies 18(2), 189–218.

Brunarska, Z. (2013). Współczesne migracje na obszarze poradzieckim przez pryzmat koncepcji migracji poimperialnych, „Central and Eastern European migration review”, 2(2), 39–54.

Brzozowska, A. (2018). Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, 1 (167), s. 69–99.

Burke, P., J., Stets, J., E., (2009). Identity Theory. Oxford: Oxford University Press.

Castles, S. (2010). Understanding global migration: A social transformation perspective, “Journal of ethnic and migration studies”, 36 (10), 1565–1586.

Charmaz, Kathy (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: PWN.

Chmielewska I., Dobroczek G., Panuciak A. (2018). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Warszawa: Departament Statystyki NBP.

Cieslik, A., & Verkuyten, M. (2006). National, ethnic and religious identities: Hybridity and the case of the Polish Tatars. “National Identities”, 8(2), 77–93.

Cieślińska B.(2005), Emigracja rodzinna z Armenii lub Czeczenii do Polski na przykładzie współczesnej imigracji w Białymstoku, w: Zamojski J. E. (red.), Kobiety i młodzież w migracjach, Warszawa, Wyd. Neriton.

Dąbrowska A. (2020). Raport z badań ankietowych cudzoziemców i cudzoziemek związanych z Lublinem w dobie COVID–19, Lublin: Homo faber.

Dane GUS, Struktura narodowościowo etniczna, językowa i wyznaniowa mieszkańców Polski.

Narodowy Spis powszechny 2011, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/22/1/1/struktura_narodowo-etniczna.pdf, dostęp; 20.10.2020.

Dane: UDSC a. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2020/rok2/2014/kraj/BY/?x=0.8856&y=1.696&level=1, dostęp: 12.10.2020.

Dane: UDSC b. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2020/rok2/2014/kraj/UA/?x=0.8889&y=1.3058&level=1, dostęp: 12.10.2020.

Diner H. (1998). Introduction to the Transaction Edition, (in:). Louis Wirth, The Ghetto, New Brunswick and London: Transaction Publishers, s. ix-lxii.

Długosz, P. (2018). Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2: 67–92.

Doherty N., Richardson J. Thorn K. (2013). Self-initiated expatriation and self-initiated expatriates, in: Career Development International 18, 1: 97–112.

Dolińska, A. (2017). Wysoko wykwalifikowane migrantki z Ukrainy i Białorusi na pierwotnym rynku pracy w Polsce–przyczynek do badań, „Studia Humanistyczne AGH” (od 2012), 16(1), 93–109.

Duda-Jastrzębska A., Nazaruk-Napora M. (2019). Niewidzialni mieszkańcy. Uczestnictwo cudzoziemców i cudzoziemek w życiu kulturalnym Lublina, Lublin: Homo faber.

Duszczyk M., Lesińska M., Stefańska R., Szczepański M., Szulecka M. (2010). Polityka migracyjna w Polsce oraz jej wpływ na napływ i osiedlanie się imigrantów, w: Górny A, Grabowska-

Lusińska I., Lesińska M., Okólski M.. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Eade, J., Garapich M., Drinkwater S. (2006). Class and Ethnicity: Polish Migrants in London, London: CRONEM, University of Roehampton.

Egierska, A. (2015). Tatarzy Krymscy wobec Rosji i Ukrainy podczas Euromajdanu i kryzysu krymskiego, w: Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej, red. Rączkiewicz M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź .

Fassmann, H., Haller, M., Lane, D. S. (Eds.). (2009). Migration and mobility in Europe: trends, patterns and control, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Fihel A., Kaczmarczyk P., Okólski M. (2007). Migracje „nowych Europejczyków” – teraz i przedtem, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fihel A. (2006). Przestrzenny wzorzec osiedlania się cudzoziemców w Polsce. „Studia Demograficzne”, nr 2, s. 49–67.

Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Giddens A. (2001) Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: WN PWN.

Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków: “NOMOS”.

Gordon Milton M. (1975) Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations, w: Glazer N., Moynihan D. P. (eds.), Ethnicity. Theory and Experience, Cambridge, Mass. and London, England: Harvard University Press, p. 84–111.

Górny, A., Grabowska-Lusińska, I., Lesińska, M., & Okólski, M. red. (2010), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Górny A. (1998), Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami, „CMR Working Papers”, nr 20.

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. “American Journal of Sociology”, 91 (3): 481–510.

Grzymala-Kazłowska, A. (2017). From connecting to social anchoring: adaptation and “settlement” of Polish migrants in the UK. “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 44(2), 252–269.

Grzymała-Kazłowska, A. (2016). Social Anchoring: Immigrant Identity, Security and Integration Reconnected?, “Sociology”, 50 (6), s. 1123–1139.

Grzymala-Kazłowska, A. (2013). Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej, „CMR Working Paper”, Nr 64(122).

Grzymała-Kazłowską A. (2015). The role of different forms of bridging capital for immigrant adaptation and upward mobility. The case of Ukrainian and Vietnamese immigrants settled in Poland, Ethnicities“, 3(15), s. 460–490.

Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E. (red.) (1998). Goście i gospodarze. Problemy adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Kraków: „NOMOS”.

Haberla M. (2019). Cudzoziemcy na podlaskim rynku pracy-raport z badań, Białystok: WUP.

Horolets, A., Lesińska, M., Okólski, M. (2018), Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN.

Inglot-Brzęk E., Stopa M. (2015). Nowe konteksty „starych” pograniczy. Przypadki ukraińskich studentów w rzeszowskiej uczelni, w: Chudzik, A. (red.), Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc, Sanok:Wydawnictwo PWSZ, s. 229–246.

Januszewska E. (2010). Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jaźwińska E. (2000), Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, „CMR Working Papers”, nr 36, s. 4.

Joerges B., Karsten D. (1975). Editorial: Tourismus und Kulturwandel, „Zeitschrift für Kulturaustausch”, 28:3 s. 6.

Kamocki J., Miśkiewicz A., (2004). Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków: Universitas.

Kawa M. (2009). Lublin is friendly. Raport. Lublin: Homo Faber.

Kolasińska, E. (2011). Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 38, 91–103.

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: WN PWN.

Korinek, K., B. Entwisle, and A. Jampaklay. (2005). Through Thick and Thin: Layers of Social Ties and Urban Settlement among Thai Migrants, “American Sociological Review”, 70: 779–800.

Krawczyńska- Butrym Z., Ogryzko-Wiewiórkowska M., Butrym M. (2012) Wyjazdy Polaków- przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kruk, M. (2020). Dlaczego studenci zagraniczni wybierają Lublin? Opinie młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego o studiach w Lublinie. “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 1.

Kruk M. (2014). Lublin – miasto wyboru i studiowania, (w:), Z. Kawczyńska-Butrym (red). Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 155–168

Kubiciel-Lodzińska, S. (2017). Skłonność cudzoziemców do podejmowania pracy i osiedlania się w województwie opolskim, „Studia Ekonomiczne”, 309, 109–121.

Kulik K., Skrzypczak P. (2011). Raport z monitoringu funkcjonowania cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. Lublin: Homo Faber.

Kwok-Bun, C., & Plüss, C. (2013). Modeling migrant adaptation: Coping with social strain, assimilation, and non-integration, “International sociology”, 28(1), 48–65.

Malikowski M., Palak M., Kinal J., Halik J. (eds.). (2015). Wybrane problemy współczesnych miast: kultura, symbolika, promocja. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Matacz A. (2014). Studenci zagraniczni w Polsce i Lublinie – ich pochodzenie i rzeczywiste wybory kierunków kształcenia, (w:), Z. Kawczyńska-Butrym (red). Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej s. 55–72.

Merton R. (1938). Social structure and anomie. “American Sociological Review” 3(5): 672–682.

Merton, R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa: PWN.

Mironowicz, E. (2015). Sojusz interesów. Stosunki białorusko‑rosyjskie 1991‑2014. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 50(2), 119–143.

Miśkiewicz A. (1990). Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa: WN PWN.

Niedźwiedzki, D. (2010). Migracje i tożsamość: Od teorii do analizy przypadku, Kraków: „NOMOS”.

Nowak-Dziemianowicz, M., (2016). Tożsamościowe praktyki scalające w sytuacji permanentnej zmiany, w: Melosik Z., Szymański M. J., (red.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Olsen, W. (2004). Triangulation in social research: qualitative and quantitative methods can really be mixed, “Developments in Sociology” 20, 103–118.

Pasikowski, S. (2015). Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych., „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 21 (2/2015), s. 195–211.

Przygodzka R. (2012). Problemy migracyjne miast w regionach peryferyjnych (na przykładzie miasta Białystok). „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, (245), 75–90.

Radłowska K. (2016). Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana. Białystok: Fundacja Sąsiedzi.

Rożnowski B.: Strategie adaptacyjne studentów z Ukrainy: przykład lubelski, (w:), Z. Kawczyńska-Butrym (red). Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 141–154.

Rudnicka, M. (2015). Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mniejszości ukraińskiej w Polsce. „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, 1(1), 131–150.

Ryan, L. (2018), Differentiated embedding: Polish migrants in London negotiating belonging over time, “Journal of Ethnic and Migration Studies“, 44(2), 233–251.

Ryan, L. (2019). Narratives of settling in contexts of mobility: A comparative analysis of Irish and Polish highly qualified women migrants in London, “International Migration”, 57(3), 177–191.

Rzeszutek, I. (2018). Triangulacja w badaniach społecznych. Młoda Humanistyka, 12 (2).

Sadowski A. (1997). Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko-białoruskim, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 1, s. 115–127.

Sadowski A., (2019). Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza. Kraków: NOMOS.

Sadowski Andrzej (1981). Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego: (na przykładzie Białegostoku), Białystok: Sekcja Wydawnicza Filii UW w Białymstoku.

Sahadeo J. (2007). Druzhba Narodov or Second-class Citizenship? Soviet Asian Migrants in a Postcolonial World, “Central Asian Survey26”, (4): 559–579.

Saifullayeu A., Giczan T, (2020). Białorusini w Polsce – „migranci idealni”, https://www.onet.pl/informacje/nowaeuropawschodnia/bialorusini-w-polsce-migranci-idealni/487tqr6,30bc1058?fbclid=IwAR0JMXfm3_fetiYn3JOSzjTppjm9rTkGbX7XHzPlqcTGtznDqH8NRliFAOY , [access: 20.10.2020]

Sassen S. (1991). The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton: Princeton University Press.

Siciński, A. (1989), Kompetencje kulturowe i ich funkcje, w: Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, Kostyrko T. Szpociński A., (red.), Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 119–122.

Strzelecki P. (2020). Imigranci w polskiej gospodarce – raport z badań ankietowych. Warszawa: Departament Statystyki NBP.

Szymańska G., Korolko D.(2015). Inteligentne miasta: idea, koncepcje i wdrożenia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Thomas, W. I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Trąbka, A., Pustulka, P. (2020). Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 46(13), 2664–2681.

Warmińska K. (1999), Tatarzy polscy – tożsamość religijna i etniczna, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Winiecka, K. A. (2016). Strategia-migracja-adaptacja: rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Wojakowski D. (2012) Studenci zagraniczni w rzeszowskim ośrodku akademickim. Analiza jakościowa [w:] Bobko A., Marek-Zborowska B. [ed.], Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Zarycki T. (2014). Ideologies of eastness in Central and Eastern Europe. Routledge.

Zarycki, Z. (2013). Współczesne migracje na obszarze poradzieckim przez pryzmat koncepcji migracji poimperialnych. „Central and Eastern European Migration Review”, 2(2), 39–54.

Ząbek M. (red.) (2002). Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Znaniecki, F. (2008). Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, Warszawa: PWN.

Zubida, H., Lavi , L., Harper, R., Nakash, O., Shoshani, A. (2013). Home and Away: Hybrid Perspective on Identity Formation in 1,5 and Second Generation Adolescent Immigrants in Israel, Glocalism, “Journal of Culture, Politics and Innowation”, (1): 1–28.