Polskie wyspy w morzu różnorodności. Przypadek dwóch organizacji imigranckich w Holandii

Ignacy Jóźwiak

Abstrakt

Artykuł ukazuje działania polskich organizacji imigranckich w Holandii w kontekście etnicznej i kulturowej różnorodności cechującej holenderskie społeczeństwo oraz zróżnicowania polskiej zbiorowości w tym kraju. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w 2017 roku wśród polskich organizacji imigranckich w Holandii oraz na wywiadach eksperckich. Jest to studium przypadków dwóch organizacji działających w holenderskiej metropolii. Organizacje te w różny sposób rozkładają akcenty na działalność kulturalną i społeczną oraz deklarują przywiązanie do odmiennych, „liberalnych” i „konserwatywnych” wartości. Badania wskazują, w jaki sposób polskie organizacje imigranckie w Holandii konsolidują polskie środowiska w tym kraju oraz wypełniają lukę w działaniach na rzecz integracji migrantów z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Abstract: The article presents the activities of Polish immigrant organisations in the Netherlands in the context of the ethnic and cultural diversity that characterises Dutch society and the diversity of the Polish community in this country. It is based on research conducted in 2017 among Polish immigrant organisations in the Netherlands and on expert interviews. It is a case study of two organisations operating in the Dutch metropolis. These organizations differently distribute the emphasis on cultural and social activity and declare attachment to different “liberal” and “conservative” values. The research shows how Polish immigrant organisations in the Netherlands consolidate Polish environments in this country and fill the gap in activities for integrating migrants from European Union Member States.

Keywords: Polish diaspora, Poles in the Netherlands, immigrant organisations, post-accession migration, the Netherlands, Poland

Słowa kluczowe: Polonia, Polacy w Holandii, organizacje imigranckie, migracja poakcesyjna, Holandia, Polska
References

Akkerman, T. (2018). The impact of populist radical-right parties on immigration policy agendas: A look at the Netherlands, Washington DC: Migration Policy Institute, online: https://dare.uva.nl/search?identifier=82026fe9-d97b-4d2c-a719-8d6f5543dca5 (dostęp: 7.07.2022).

Alba, R., Duyvendak, J.W. (2019). What about the mainstream? Assimilation in super-diverse times. Ethnic and Racial Studies, 42(1), 105–124.

van Breugel, I., Scholten P. (2018). The Politics of Mainstreaming: The Rationale Behind Mainstreaming, w: P. Scholten i I. van Breugel (red.), Mainstreaming Integration Governance. New Trends in Migrant Integration Policies in Europe, Cham: Palgrave Macmillan, 125–152.

Djundeva, M., Ellwardt, L. (2020). Social support networks and loneliness of Polish migrants in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(7), 1281–1300.

European Election Database (2012). Dataset: Netherlands: Parliamentary Elections 1994–2012, online: https://o.nsd.no/european_election_database/country/netherlands/(dostęp: 7.07.2022).

Garapich, M. (2014). Wpływ poakcesyjnych migracji na polską diasporę – zarys problematyki, w: M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (red.). Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 283–305.

Engbersen, G., Snel, E. i De Boom, J. (2010). A van full of Poles: Liquid migration from Central and Eastern Europe, w: R. Black, G. Engbersen, M. Okólski i C. Panţîru (red.), A continent moving west? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press, ss. 115–140.

Erdmans, M.P. (1995). Immigrants and ethnics: conflict and identity in Chicago Polonia. The Sociological Quarterly, 36(1), 175–195.

Fiń A., Legut A., Nowak W., Nowosielski M., Scholl-Mazurek K. (2013). Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, IZ Policy Papers 11(I), Instytut Zachodni, Poznań.

Jóźwiak, I. (2020). Polskie organizacje imigranckie w Holandii – raport podsumowujący, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Kiesrad (2017). Kerngegevens Tweede Kamerverkiezing 2017, online: https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/rapporten/2017/3/kerngegevens-tweede-kamerverkiezing-2017/kerngegevens-tweede-kamerverkiezing-2017 (dostęp: 7.07.2022).

Kiesrad (2021). Tweede Kamer 17 maart 2021, online: https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/TK20210317 (dostęp: 7.07.2022).

Leska-Ślęzak, J. (2003). Polacy w Holandii. Przeszłość i teraźniejszość, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Leska-Ślęzak, J. (2014), Współczesne organizacje polonijne i ich rola w życiu Polonii w Holandii, Polityka i Społeczeństwo, 1(12), 72–82.

Maan X., van Breugel, I. Scholten, P. (2014). The politics of mainstreaming immigrant integration policies. Case study of the Netherlands, Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Mepschen, P. (2019). A discourse of displacement: Super-diversity, urban citizenship, and the politics of autochthony in Amsterdam. Ethnic and Racial Studies, 42(1), 71–88.

Nowak W., Nowosielski M. (2016). Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich – propozycja modelu wyjaśniającego, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 3(161): 31–52

Schrover, M. & Vermeulen, F. (2005). Immigrant organizations. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(5), 823–832.

Vertovec, S. (2019). Talking around super-diversity. Ethnic and Racial Studies, 42(1), 125–139.

Vink, H. (2014). Discourses of Polish Immigrants in the Netherlands. Media representations of Polish immigrants in the Netherlands before and after the lifting of the labour restrictions, Amsterdam: University of Amsterdam, praca magisterska dostępna online: http://old.polonia.nl/wp-content/uploads/2014/09/Discourses-of-Polish-Immigrants-in-the-Netherlands-by-Helen-Vink-2014-UvA.pdf  (dostęp: 7.07.2022).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.