Polish Immigrant Organisations in Italy within the Context of Invisibility

Agnieszka Legut

Abstrakt

In Italy, there are a number of formal organisations established and run by Polish immigrants and
their descendants. The paper gives a brief account of the associations’ characteristics and describes how their internal factors – particularly social and cultural capital – have been primary determinants of their condition. The impact of human resources is particularly pronounced, since the Polish organisations in Italy remain largely unseen, either from the perspective of the country of origin or the country of residence, as well as relations between them. The invisibility context in which they pursue their goals and activities is discussed. Also, the ramifications of invisibility as a concept are given careful consideration. The analysis is based on the findings of a study that was conducted in the years 2016–2020 within the framework of the ‘Polish Immigrant Organisations in Europe’ research project. 

Słowa kluczowe: immigrant organisations, invisibility, integration policy, diaspora policy
References

Accorinti, M.(2013). I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati.Neodemos. https://www.neodemos.info/2013/10/10/i-fondi-pubblici-per-lintegrazione-degli-immigrati/ (Accessed: 10.01.2017)

Ambrosini, M. (2013). ‘We are against a multi-ethnic society’: Policies of exclusion at the urban level in Italy. Ethnic and Racial Studies, 36(1), 136–155.

Ambrosini M. (2013a). Fighting Discrimination and exclusion: Civil society and immigration policies in Italy. Migration Letters, 10 (3): 313–23.

Bonifazi C. (2013). L’Italia delle migrazioni. Bologna: il Mulino.

Campomori F., Caponio T. (2014). Migrant Reception Policies in a multilevel system: Framing and implementation structures in the Italian regions, in: E. Hepburn, R. Zapata-Barrero (eds.), The Politics of Immigration in Multi-level States. Palgrave Macmillan.

Caponio, T. (2014). Integration Policies for Immigrants of the City of Milan, Italy (No. 10; KING – Knowledge for INtegration Governance). ISMU.

Caponio T. (2013). Italia: una transizione incompiuta? in: T. Caponio (ed.)Dall’ ammissione all’inclusione: verso un approccio integrato? Un percorso di approfondimento comparativo a partire da alcune recenti esperienze europee. Rapporti di ricerca Fieri, http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/rapporto-CNEL_definitivo_sett2013.pdf (dostęp: 17.11.2015).

Caponio T. (2004). Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo. Le Istituzioni Del Federalismo, 5, 769–812.

CBOS (2020). Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań nr 31/2020.

Clark M. (2009). Współczesne Włochy 1871–2006. Warszawa: Książka i Wiedza.

Collis P., Webb J. (2014). The visible and the invisible: Legacies of violence in contemporary Australian Aboriginal contexts. Journal of Australian Studies, 38(4), 490–503. https://doi.org/10.1080/14443058.2014.952764

Daniels A. K. (1987). Invisible work. Social Problems, 34(5): 403–15.

Di Sciullo, L. (2020). Modelli in frammenti... e frammenti di modello? Il singolare caso dell’Italia, tra segregazione esplicita e integrazione implicita, in: L’integrazione dimenticata. Roma: IDOS.

Ellison R. W. (1952). Invisible Man. New York: Random House.

Einaudi L. (2007). Le politiche dell’immigrazone in Italia dall’Unita a oggi. Roma, Bari: Editori Laterza.

Golemo K. (2013). Extracomunitari i clandestini. Elementy obrazu imigrantów we włoskich mediach i społeczeństwie , in: K. Golemo (eds.) Włochy wielokulturowe. Regionalizmy. Mniejszości. Migracje. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Golemo K. (2011). Z problemów polskiej imigracji we Włoszech po drugiej wojnie Światowej. Przegląd Polsko-Polonijny (1): 97–113.

Golemo K. (2010). Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie. Kraków: UJ.

Golemo K. (2006). Emigracja polska do Włoch w latach 80. XX wieku. Charakterystyka ogólna. Politeja, 5(1): 462–473.

Hatton E. (2017). Mechanisms of invisibility: rethinking the concept of invisible work. Work, Employment and Society, 31(2): 336–351.

Herzog B. (2020). Towards Critical Research on Invisibility, in: B. Herzog (eds.). Invisibilization of Suffering: The Moral Grammar of Disrespect. Palgrave Macmillan, 151–202 https://doi.org/10.1007/978-3-030-28448-0_3

IDOS (2020). Dossier statistico immigrazione. Roma: IDOS.

Korolczuk, E. (2017). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – kryzys czy nowe otwarcie?, Krytyka Polityczna. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej, 1–9.

Kowalska-Angelelli K. (2007). Polscy imigranci we Włoszech. Trendy migracyjne, rynek pracy i system zabezpieczenia społecznego przed i po 1 maja 2004 r. Seria: Prace migracyjne 17/75.

Král F. (2014). Mapping the Invisible: Critical Perspectives on Invisibility, in: F. Král (eds.). Social Invisibility and Diasporas in Anglophone Literature and Culture: The Fractal Gaze. Palgrave Macmillan, 19–41. https://doi.org/10.1057/9781137401397_2

Kula M. (1995). Emigracja z realnego socjalizmu ekonomiczna i polityczna zarazem. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2(7):141–6.

Legut A. (2020). Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport podsumowujący. Warszawa: UW.

Legut A. (2019). Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport z analizy danych zastanych. Warszawa: UW.

Legut A. (2018). Migrant integration ‘all’italiana’: diversity of approaches across regions, in: H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (eds.) Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Legut A. (2013). Polityka angażowania diaspory w pracach Senatu RP w latach 2005–2010 (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru UE-15), in: I. Głuszyńska, K. Lankosz (eds.) Państwo polskie wobec Polaków w diasporze. Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Administracji.

Macioti M. I., Pugliese E. (1998). Gli Immigrati in Italia. Roma, Bari: Editori Laterza. Małek A. (2014). Czy polska szkoła jest (nie)potrzebna? Decyzje, dylematy i wybory polskich imigrantów we Włoszech, in: K. Golemo, B. Kaczorowski i M. Stefanowicz (eds.), Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany. Kraków: UJ.

Morawski A., Morawski P. (2006). Polonia Mon Amour. Dalle Indie d’Europa alle Indie d’America. Roma: Ediesse.

MSZ (2015). Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015– 2020, https://www.gov.pl/attachment/f428c238-94e8-4581-9c8b-4dbbdc0796dd (accessed: 5.03.2021).

Nowosielski N. Dzięglewski M., (2021). Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu. Warszawa: UW.

Nowak W., Nowosielski M. (2018). Polish diaspora policy – directions of changes and fields of constants. CMR Spotlight, 3(3): 2–5.

Nowak W., Nowosielski M. (2017a). „Nowa polityka polonijna”—Obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 37(2), 73–89.

Nowak W., Nowosielski M. (2017). Między Wschodem a Zachodem – geograficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989–2017. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 15(1), 139–158.

Nowak W., Nowosielski M. (2016). Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich. Propozycja modelu wyjaśniającego. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 161(3), 31–52.

Paradowska K. (1992). Polonia włoska, in: B. Szydłowska-Cegłowa (eds.) Polonia w Europie. Poznań: PAN.

Pyłat J. (2014). Krótki zarys historii emigracji polskiej we Włoszech, in: K. Golemo, B. Kaczorowski, M. Stefanowicz (eds.) Polacy we Włoszech. Historia, współczesność. Zmiany. Kraków: UJ.

Romaniszyn K.(2000). Migracje polityczno-ekonomiczne jako fenomen współczesności, in: J. E. Zamojski

(eds.) Migracje polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo 4, Warszawa: Neriton.

Smith W., Higgins M., Kokkinidis G., Parker M. (2018). Becoming invisible: The ethics and politics of imperceptibility. Culture and Organization, 24(1), 54–73. https://doi.org/10.1080/14759551.2015.1110584

Strzałka K. (2007). Stosunki Polski z Włochami. Rocznik polskiej polityki zagranicznej, 113–126.

Stuppini A. (2020). Una ricognizione ragionata delle leggi regionali sull’integrazione, in: L’integrazione dimenticata. Roma: IDOS.

Weinar A. (2006). Włochy – nowy kraj imigracji. Biuletyn Migracyjny, 8.

Wu K., Dunning D. A. (2020). Hypocognition and the Invisibility of Social Privilege. https://doi.org/10.1108/S0882-614520200000037001

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.