Polski Instytut Naukowy w Ameryce a organizacje diaspory ukraińskiej – współpraca naukowa i kulturalna

Iwona Flis

Abstrakt

Polski Instytut Naukowy w Ameryce w trakcie swojej osiemdziesięcioletniej historii wielokrotnie współpracował z organizacjami innych grup etnicznych funkcjonujących za oceanem, zwłaszcza z organizacjami akademickimi i kulturalnymi reprezentującymi diaspory z Europy Wschodniej. Wśród nich szczególne miejsce zajmują organizacje ukraińskie, a zwłaszcza Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki i Ukraińska Wolna Akademia Nauk. Artykuł omawia płaszczyzny współpracy instytucjonalnej, w tym przykłady wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć. Jest próbą odpowiedzi na pytania: czy kooperacja między organizacjami była okazjonalna, czy wpisywała się w długoterminowe zamierzenia organizacji, a także na jakich polach organizacje zbudowały wspólną reprezentację.

The Polish Institute of Arts and Sciences of America and Ukrainian diasporic organizations – academic and cultural cooperation

The Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA) in its eight decades of history frequently collaborated with organizations of other ethnic groups in the U.S., particularly with academic and cultural organizations of East and Central Europe diasporas. Among them strong ties have been established with Ukrainian organizations, especially the Shevchenko Scientific Society and the Ukrainian Academy of Arts and Sciences. The paper describes levels and forms of institutional cooperation. It tries to answer the following questions: was this collaboration accidental or rather resulting from PIASA’s long-term vision and goals? In what fields partners managed to build joint representation? 

Słowa kluczowe: Polski Instytut Naukowy w Ameryce, współpraca polsko-ukraińska, polska diaspora w USA, naukowe organizacje diasporyczne w USA, diaspory Europy Środkowo-Wschodniej w USA, federalizm, nowy pluralizm, nowa etniczn, Polish Institute of Arts and Sciences of America, PIASA, Polish-Ukrainian relations, Polish diaspora in the U.S., academic organizations of diasporas in the U.S., East-Central European diasporas in the U.S., federalism, New Pluralism, New Ethnicity
References

Avramchuk O. (2017). Między ideą jagiellońską a Międzymorzem. Ewolucja kwestii ukraińskiej w poglądach politycznych Oskara Haleckiego (1891–1973), Klio Polska: Studia i Materiały z Dziejów Historiografii i Polskiej, 9, 57–79. DOI: https://doi.org/10.12775/KlioPL.2017.03.

Best J.P. (1990). The Latest Ucrainica, The Polish Review, 35(3/4), 285–288.

Bilenky S. (2008). The Clash of Mental Geographies: Poles on Ukraine, Ukrainians on Poland in the Time of Romanticism, The Polish Review, 53(1), 73–95.

Borzecki J. (1996). The Union of Lublin as a Factor in the Emergence of Ukrainian National Consciousness, The Polish Review, 41(1), 37–61.

Cienciala A.M. (2002). The Pitfalls of East European History: On Chapter 5: Poland, The Polish Review, 47(1), 109–118.

Chubaty N. (1944). The problems of Ukrainian Historiography, Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, II(2), 339–353.

Cizevsky D. (1956). Mickiewicz and Ukrainian Literature, w: Lednicki W. (red.). Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 409–436.

Cizevsky D. (1956). Mickiewicz, Stur, and Krâl, w: Lednicki W. (red.). Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 469–486.

Dorosz B. (2013). Nowojorski Pasjans: Polski Instytut Naukowy w Ameryce Jan Lechoń Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939–1969, Warszawa: Biblioteka Więzi.

Fedyshyn O.S. (1972). Germany’s Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917–1918, Sawczuk K. (rec.), The Polish Review, 17(3), 118–120.

Fiń A. (2011). Ukraińska i polska diaspora w USA. Studium wzajemnych relacji w społeczeństwie pluralistycznym. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Babińskiego, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Fiń A. (2017). Between Neighbors – Between Immigrants: Poles and Ukrainians in the United States During the Time of the Cold War: A Few Reflections, Ad Americam. Journal of American Studies, 18, 35–50. DOI: https://doi.org/10.12797/AdAmericam.18.2017.18.03.

Fiń A. (2019). Ukraine, w: Mazurkiewicz A. (red.). East Central European Migrations During the Cold War. A Handbook, Berlin/Boston: De Gruyter, 286–325. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110610635-010.

Goldman M.F. (2009). Polish Policy Toward Ukraine: The Impact on Polish-Russian Relations in 2008–2009, The Polish Review, 54(4), 451–476.

Gromada T.V. (1974). Report of the Secretary General, The Polish Review, 19(2), 153.

Gromada T.V. (1981). Annual Report of the Secretary General Professor Thaddeus V. Gromada, May 1980–May 1981, The Polish Review, 26(2), 113-121.

Gromada T.V. (1983). Annual Report of the Secretary General Thaddeus V. Gromada, May 1982-April, The Polish Review, 28(2), 155-161.

Gromada T.V. (1984). Annual Report of the Secretary General, The Polish Review, 29(3), 154–161.

Gromada T.V. (1985). Annual Report of the Secretary General 1984–1985, The Polish Review, 30(3), 341–352.

Gromada T.V. (1993). Polish Institute of Arts and Sciences of America: 50th Anniversary Album (1942–1992), PIASA, New York 1993.

Gromada T.V. (1995). Highlights of the Annual Report of the Executive Director June 1994 – June 1995, The Polish Review, 40(4), 497–502.

Gromada T.V. (2005). The Polish Institute in Historical Perspective: 1942–2005, The Polish Review, 50(4), 425–433.

Gromada T.V. (2010). Annual Report of PIASA’s President and Executive Director June 2009–June 2010, The Polish Review, LV(2), 217–223.

Gromada T.V. (2014). My Years In and Out of “The Ivory Tower”, Hasbrouck Heights, NJ: Tatra Eagle Press.

Gross F. (1978). Annual Report (1977–1978) Submitted by the Executive Director Professor Feliks Gross, The Polish Review, 23(2), 93–126.

Gross F. (1978). Kresy: the Frontier of Eastern Europe, The Polish Review, 23(2), 3–16.

Gross F. (1979). Annual Report (1978–1979) Submitted by the Executive Director Prof. Feliks Gross, The Polish Review, 24(2), 116–117.

Gross F. (1984). Annual Report of the Executive Director 1983–1984, The Polish Review, 29(3), 125–144.

Gross F. (1985). Annual Report of the Executive Director 1984–1985, The Polish Review, 30(3), 323.

Gross F., Gromada T.V. (1991). Annual Report 1990–1991, The Polish Review, 36(2) (1991), 213–236.

Halecki O. (1942). Report by Professor Halecki, Director of the Institute. Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1(1), 90–101.

Halecki O. (1952). Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York: The Ronald Press Company.

Halecki O. (1960). The Problem of Federalism in the History of East Central Europe, The Polish Review, 5(3), 5–19.

Hauser E. (2000). Reconstruction of National Identity: Poles and Ukrainians Among Others in Jerzy Hoffman’s Film “With Fire and Sword”, The Polish Review, 45(3), 305–317.

Hrushevsky M., Olynyk M. D., Sysyn F.E., Yurkevich M. (2004). History of Ukraine-Rus’. Volume 8: The Cossack Age, 1626–1650. Knoll P.W. (rec.), The Polish Review, 49(2), 860–863.

Kohut Z. E. (1990). Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate 1760s–1830s. Jędruch J.A. (rec.), The Polish Review, 35(3/4), 273–276.

Kosacz J. (1957). Ivan Franko: 1856–1916, The Polish Review, 2(2–3), 119–124.

Kozłowski M. (1988). Poles and Ukrainians: Troubled History, The Polish Review, 33(3), 271–293.

Kruszewski Z.A. (1996). The Revival of the Polish Diaspora in Lithuania, Belarus and Ukraine, The Polish Review, 41(3), 293–308.

Kubijovyč V., Simmons E.J. (1972). Ukraine: A Concise Encyclopaedia. Vol. II. Stojko W. (rec.), The Polish Review, 17(3), 121.

von Kuehnelt-Leddihn E. (1945). The Politico-Geographical and Demographic Aspects of Religion in Europe, Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, 3(2), 313–343.

Lewitter L.R. (1964). The Russo-Polish Treaty of 1686 and its Antecedents, The Polish Review, 9(3), 5–29.

Lewitter L.R. (1964). The Russo-Polish Treaty of 1686 and its Antecedents (Continued), The Polish Review, 9(4), 21–37.

Łukasiewicz S. (2010). Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa–Lublin: Instytut Pamięci Narodowej.

Magocsi P.R. (1990). Nation-Building or Nation Destroying?: Lemkos, Poles, and Ukrainians in Contemporary Poland, The Polish Review, 35(3/4), 197–209.

Malinowski B. (1942). Inaugural Address by Bronisław Malinowski, Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1(1), 76–77.

Malinowski B. (1944). Freedom and Civilization, New York: Roy Publishers.

Nowożycki B. (2011). Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989, Archiwum Emigracji, Studia – Szkice – Dokumenty, 1–2 (14–15), 267–288.

Proceedings of the Conference on the History of East Central Europe. Introduction (1944). Bulletin of the Polish Institute of Arts And Sciences In America, II(2), 287.

Program. 63rd Annual Meeting of the Polish Institute of Arts and Sciences of America. June 3–4, 2005. University of Pittsburgh, Pittsburg, The Polish Review, 50(4), 453–459.

Rudnicki A. (1943). The role of music in Ukrainian culture, Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, I(4), 823–837.

Sevcenko I. (1960). The Christianization of the Kievan Rus, The Polish Review, 5(4), 29–35.

Skrzypek S. (1956). A study in Ukrainian demography, The Polish Review, 1(2–3), 59–72.

Stobiecki R. (2017). Klio za wielką wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Strumiński B. (1995). Ukrainianisms in Polish, The Polish Review, 40(1), 39–51.

Strzetelski S. (1960). The Polish Institute of Arts and Sciences in America: Origin and Development, New York: The Polish Institute of Arts and Sciences in America.

Subtelny O. (1990). Domination of Eastern Europe, Native Nobilities and Foreign Absolutism 1500–1715. Jędruch J.A. (rec.), The Polish Review, 35(3/4), 273–276.

Subtelny O. (1990). Ukraine: A History. Świtalski J. (rec.), The Polish Review, 35(3/4), 276–280.

Sysyn F.A. (1988). Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600–1653. Van Horn D. (rec.), The Polish Review, 33(3), 353–355.

Tarnawsky Y, (2000). With Camera and Actors: Reflections of a Ukrainian on Jerzy Hoffman’s “With Fire and Sword”, The Polish Review, 45(3), 321–324.

Wandycz D. S. (1974). Polski Instytut Naukowy w Ameryce: W Trzydziestą Rocznicę 1942–1972, Nowy Jork: Polski Instytut Naukowy.

Zaszkilniak L. (2014). Recepcja dorobku Oskara Haleckiego w historiografii ukraińskiej, w: Dąbrowska M. (red.). Oskar Halecki i jego wizja Europy. Tom 2, Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 145–160.

Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego

Polish Institute of Arts and Sciences of America, nr 17.

Thaddeus Gromada Papers, nr 67.

Kroniki PIN-u publikowane w The Polish Review

Chronicle of the Polish Institute. The Polish Review. 1974(1975), 20(2/3), 261–292.

Chronicle of the Polish Institute. The Polish Review. 1981, 26(2), 83–128.

Chronicle of the Polish Institute. The Polish Review. 1984, 29(3), 121–165.

Chronicle of the Polish Institute. The Polish Review. 1985, 30(3), 315–352.

Chronicle of the Polish Institute. The Polish Review. 1989, 34(3), 273–303.

Chronicle of the Polish Institute. The Polish Review. 1991, 36(2), 216–236.

Kronika Ukraińskiej Wolnej Akademii Nauk

Chronicle. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. 1958, 58(3,4), 1449–1455.

Statuty i regulaminy PIN-u

Appendix I: Statute of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. 1942, 1(1), 169–172.

By-Laws of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. The Polish Review. 1973, 18(4), 124.

Wywiady

Wywiady telefoniczne z Tadeuszem Gromadą wykonane przez autorkę 18.05.2020, 23.05.2020 i 28.05.2020.

Strony internetowe

About Us, https://ukrainianinstitute.org (data dostępu: 17.09.2022).

About Us, Mission and History, https://shevchenko.org/ (data dostępu: 17.09.2022).

About, https://uvan.org/invitation/about/ (data dostępu: 17.09.2022).

Lecture #01 | Re:DISCOVERING Series | Poland and Ukraine. Common Traditions, Common Aspirations, https://www.youtube.com/watch?v=v0i4k5v7Iws (data dostępu: 17.09.2022).

Myron B. Kuropas Papers, (1963) 1975–77, https://fordlibrarymuseum.gov/library/guides/findingaid/kuropaspapers.asp,data (data dostępu: 5.05.2023).

Smith D. (1995). For the Victims of Communism, New York Times, https://www.nytimes.com/1995/12/23/arts/for-the-victims-of-communism.html (data dostępu: 5.05.2023).