Activities of the Emigration Museum in Gdynia with Regard to Developing Symbolic and Identity Ties with the Polish Diaspora

Rafał Raczyński,

Kinga Alina Langowska

Abstrakt

This article aims to outline the activities of the Emigration Museum in Gdynia (Polish abbrev. MEG) in building relations with the Polish diaspora and maintaining Polish identity among Poles and people with Polish ancestry living abroad. Its main thesis is that the MEG, as a comparatively small institution, has a relatively large potential for shaping symbolic and identity ties with the Polish diaspora and could potentially be an important actor for activities undertaken in this sphere, implemented as part of a broadly defined policy with regard to and for Poles living abroad. The article consists of an introduction, three main sections and a conclusion. In the first section, we briefly define the diasporic policy in its subject and object dimensions, present selected concepts that typify this policy, and point out the role of culture and cultural institutions in building symbolic and identity ties with the diaspora. The second section was devoted to presenting the history, circumstances of the establishment and organizational basis of the Emigration Museum in Gdynia. The museum, although technically a self-government cultural institution, is the first and only museum in the country to show the history of emigration from Poland and Polish lands in a comprehensive way. Section three, on the other hand, focuses on showcasing selected MEG activities in forming symbolic and identity ties with the Polish diaspora.

Słowa kluczowe: diaspora policy, diaspora engagement policy, role of cultural institutions, migration museums, Emigration Museum in Gdynia
References

Aikins K., White N. (2011). Global diaspora. Strategies toolkit. Dublin: Diaspora Matters. Archiwum Emigranta, https://archiwumemigranta.pl/pl/#archive (Accessed: 22.06.2022).

Babiński G. (1992). Modele polityki wobec emigracji, Polonii i Polaków za granicą. Sugestie dla polskiej polityki zagranicznej. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 260–270.

Bailey D. A. (ed.) (2018). Interpreting Immigration at Museums and Historic Sites. Lanham – Boulder – New York – London: Rowman & Littlefield Publishers.

Baur, J. (2017). Staging Migration – Staging the Nation. Imagining Community at Immigration Museums, in: Bernbeck R., Hofmann K. P., Sommer U., (eds.), Between Memory Sites and Memory Networks. New Archaeological and Historical Perspectives. Berlin: Edition Topoi, 341–357.

Beatriz Rocha-Trindade M., Monteiro M. (2007). Museums Devoted to Migration: the Portuguese Emigration Museum. Museum International, 233/234 (Vol. 59, No. 1/2), 143–150.

Boyle M., Kitchin R. (2013). Diaspora for Development: In Search of a New Generation of Diaspora Strategies, in: Kuznetsov Y. (ed.), How Can Talent Abroad Induce Development at Home? Towards a Pragmatic Diaspora Agenda. Washington: Migration Policy Institute, 315–345.

Chomczyński P. (2006). Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. Przegląd Socjologii Jakościowej, tom 2, nr 11, 68–87.

Dahlgren P., Hermes J. (2015). The Democratic Horizons of the Museum. Citizenship and Culture, in: Witcomb A., Message K. (eds.), The International Handbooks of Museum Studies: Museum Theory. New York: John Wiley & Sons, Ltd. Published, 117–138.

Douglas J.D. (1976). Investigative Social Research, London: Sage.

Fiałkowska K. (2015). Spotkajmy się na ulicy Polskiej 1, wywiad z Sebastianem Tyrakowskim, Zastępcą Dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni. Biuletyn Migracyjny, 52, 5–6.

Fiń A., Legut A., Nowak W., Nowosielski M., Schöll-Mazurek K. (2013). Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów. „IZ Policy Papers” nr 11(I). Poznań: Instytut Zachodni.

Gamlen A. (2006). Diaspora Engagement Policies: What are they, and what kinds of States use them?. CO MPAS Working Papers no 32, Oxford: University of Oxford.

Gamlen A. (2014). Diaspora Institution and Diaspora Governance, International Migration Review, 48(1), 180–217, DOI: https://doi.org/10.1111/imre.12136.

Gamlen, A. (2008). Why Engage Diasporas?. CO MPAS Working Papers no 63. Oxford: University of Oxford.

Gourievidis L. (2014). Museums and Migration. History, Memory and Politics. London – New York: Routledge.

Greif A., Kingston Ch. (2011). Institutions: Rules or Equilibria? in: Schofield N., Caballero G. (eds.). Political Economy of Institutions, Democracy and Voting. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Johansson Ch., Bevelander P. (eds.) (2017). Museums in a time of migration: Rethinking museums’ roles, representations, collections and collaborations. Lund: Lund Nordic Academic Press.

Krebs L. (2021). Emigracja jako przygoda. Rozważania nad wystawą stałą Muzeum Emigracji w Gdyni, in: Gajewski M., Kosel B., Muskała M., (eds.), Trudne dziedzictwo. Białystok: Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Muzeum Wojska.

Labadi S. (2018). Museums, Immigrants, and Social Justice. London – New York: Routledge. Lesińska M. (2018). Diaspory, in: Lesińska M., Okólski M. (eds.), 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 308–317.

Lesińska M. (2019). Niełatwe związki. Relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Levitt P., de la Dehesa R. (2003). Transnational migration and the redefinition of the state: Variations and explanations. Ethnic and Racial Studies, 26(4), 587–611, DOI:10.1080/0141987032000087325.  

List intencyjny w sprawie wyrażenia woli wspólnych działań na rzecz powstania Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, http://www.gdynia.pl/drukuj/7580_64288.html (Accessed: 19.01.2022).

Męcfal S. (2012). Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne przy badaniu zjawisk „trudnych”. Przegląd Socjologiczny, tom 61, nr 1, 155–178.

Muzeum Emigracji w Gdyni, Idea, https://polska1.pl/wiedza/idea/ (Accessed: 08.02.2022).

NEMO (2016). Museums, migration and cultural diversity. Recommendations for museum work. Berlin: Network of European Museum Organisations.

Nieporowski P. (2015). Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych. Rocznik Lubuski, tom 41, cz. 1, 67–76.

Nieroba E. (2018). Museums Change Lives. The Role of Museums in the Creation of the Democratic Public Sphere. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2(168), 229–238, DOI: 10.4467/25444972SMPP.18.027.9153.

Noack M., Wolff V. (2013). Enhancing Diaspora Engagement. Operational guidelines of South-South and triangular cooperation. Vienna: ICMPD.

Nowak M. (2019). Implantowanie pamięci migracyjnej. Konceptualizacja i przykład Muzeum Emigracji w Gdyni. Przegląd Zachodni, 2, 211–228.

Nowosielski M., Nowak W. (2017). „Nowa polityka polonijna” – obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 37(2), 73–89.

Petelska M. (2021). Z Gdyni po wolność. Źródła do historii ucieczek z PRL w zbiorach Muzeum Emigracji w Gdyni, in: Dźwigał M., Knap P., Skubisz P., (eds.), Granica szeroko zamknięta. Polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 169–181.

Petelska M., Blackmore M. (2019). Museums of Migration: Migrants’ Identity and Implementing the Museum’s Mission Statement – Case Studies from Poland and Canada, in: Folga-Januszewska D. et al., Museums and Identities. Planning an Extended Museum. Warsaw: the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, the National Museum in Kielce, MOC AK the Museum of Contemporary Art in Krakow and the Cracow Saltworks Museum Wieliczka, 125–135.

Raczyński R. (2021). Dyplomacja diaspor – perspektywy zaangażowania polskich e-migrantów w świetle wyników projektu „E-migracja. Polska diaspora technologiczna”, in: Bałdys P., Kraiński R., Łapa A., Stocki P., Inni wśród nas. Migracje – Polityka – Społeczeństwo. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej, 17–42.

Raczyński R., Jocek S. (2017). Polacy i zbiorowości polonijne w Ameryce Łacińskiej w działalności Muzeum Emigracji w Gdyni, in: Raczyński R., (ed.), Polacy i ich Potomkowie w Ameryce Łacińskiej. Gdynia Muzeum Emigracji w Gdyni, 392–404.

Ragazzi F. (2014). A Comparative Analysis of Diaspora Policies. Political Geography, 41, 74–89.

Senacka komisja obradowała w Muzeum Emigracji, https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/senacka-komisja-obradowala-w-muzeum-emigracji,565948 (Accessed: 26.06.2022).

Statut Muzeum Emigracji w Gdyni, Załącznik do Uchwały Nr XXII/533/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r., https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1223/statut-muzeum,387459 (Accessed: 08.02.2022).

Szerle M. (2014). Konieczność a przymus. Zagadnienia migracyjne w założeniach ekspozycji stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Studia Historica Gedanensia, 5, 395–407.

Szuchalska A. (2020). Obserwacja uczestnicząca na lekcjach językowych – korzyści i ograniczenia.  Linguodidactica, t. 24, 265–277.

Uchwała nr XVII/332/12 Rady Miasta Gdyni z 22.02.2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni, http://www.gdynia.pl/g2/2015_05/97117_fileot.pdf (Accessed: 19.01.2022).

Walaszek A. (ed.) (2018). Przestrzenie emigracji. Dworzec Morski i infrastruktura emigracyjna w Gdyni. Gdynia: Muzeum Emigracji w Gdyni.

Whitehead Ch., Eckersley S., Mason R. (2012). Placing Migration in European Museums. Milano: Politecnico di Milan.

Założenia funkcjonalno-programowe Muzeum Emigracji w Gdyni. Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Emigracji w Gdyni, http://www.gdynia.pl/g2/2012_06/55765_fileot.pdf(Accessed: 20.01.2022).