Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji

Anzhela Popyk

Abstrakt

Temat dzieci-migrantów jest coraz częściej poruszany nie tylko w sferze publicznej, ale również w badaniach naukowych. W Polsce stał się bardziej popularny w ciągu ostatniej dekady ze względu na procesy masowej imigracji. Większość prac dotyczy jednak zagadnienia na poziomie makro, traktuje o zmianach w krajowym programie nauczania, w szkołach i mówi o gotowości nauczycieli do pracy z klasami wielokulturowymi. Mniej badań koncentruje się na procesie adaptacji i socjalizacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Ponadto większość istniejących prac dotyczy dorosłych. Tym samym nie oddaje się głosu dzieciom, których doświadczenia biograficzne również są ważne. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki empirycznego badania jakościowego, opartego na podejściu skoncentrowanym na dziecku (child-centred approach). Pochodzą one z 20 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów, przeprowadzonych z dziećmi-migrantami w Polsce. Analiza przedstawia główne aspekty postrzegania szkoły polskiej przez dzieci-migrantów dotyczące edukacji, socjalizacji oraz relacji z nauczycielami i rówieśnikami.


Polish school in the eyes of migrant children. From socialization to multicultural education

The topic of migrant children becomes more popular not only in the public discourse but also in academic research. In Poland, the topic of migrant children has become more popular over the past decade due to mass immigration. However, most of the work concentrates on the macro-level topics, such as changes to the national curriculum, schools and teachers’ preparation and willingness to work with multicultural classes. Less research has focused on the socialization of children with a migrant background. Moreover, most of the existing work deals with adult-centred research, thus ignoring the importance of giving a voice to children in assessing one’s biographical experiences. This article presents the results of the empirical qualitative research based on a child-centred approach. The results come from 20 semi-structured interviews with migrant children in Poland. The analysis presents the main aspects of the perception of the Polish school by migrant children regarding education, socialization, and relations with teachers and peers.

Keywords: migrant children, socialization, multicultural, child-centred approach

Słowa kluczowe: dzieci-migranci, socjalizacja, wielokulturowość, child-centred approach
References

Błeszyńska, K. (2010). Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3(2), ss. 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners. London: SAGE.

Budde, R., & Markowska-Manista, U. (Eds.). (2020). Childhood and Children’s Rights between Research and Activism: Honouring the Work of Manfred Liebel. Springer Nature.

Bulandra, A., Kościółek, J., Majcher-Legawiec, U. (2019). Educational community and school systems: Poland. Migrant children and communities in a transforming Europe. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče.

Chisi, B., Jach, I., Panasiuk, T., Pawlic-Rafałowska, E., Yeremyan-Woźniakowska, M. (2013). Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli. International Organization for Migration i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Christensen, P., Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. Childhood, 9(4), 477–497. https://doi.org/10.1177/0907568202009004007

Clark, A. (2017). Listening to young children, expanded third edition: A guide to understanding and using the mosaic approach. Jessica Kingsley Publishers.

Corsaro, W., Eder, D. (1990). Children’s peer cultures. Annual Review of Sociology. 16, 197-220. https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.001213

Dąbrowa, E. (2020). Sytuacja (edukacyjna) dzieci z doświadczeniem migracyjnym w czasie kryzysu  związanego z pandemią COVID-19. Kultura i Edukacja, 129(3), 59–75. https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.04

Deslandes, R., Trudeau, F., Rivard, M.-C., Lemoyne, J., Joyal, F. (2012). Role of family, school, peers  and community in the adaptation process of young immigrants. International Journal about Parents in Education, 6(1), 1–14.

Fiok, E. (2014). Osiem kroków, czyli kilka praktycznych rad. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Głowacka-Grajper, M. (2006). Dobry gość. Stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich. ProLog.

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Rocznik Demograficzny. Warszawa.

Grzymała-Moszczyńska, H., Trąbka, A. (2014). From children of migrants to migrant children. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3(2005), 5–16.

Gulińska, A. (2021). Wsparcie ucznia z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole. Rozprawy Społeczne, 15(2), 40-54. https://doi.org/10.29316/rs/136360

Herudzińska, M. H. (2018). Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole. Portret(y), wyzwania i problemy. Wychowanie w Rodzinie, 17(1), 187–209. https://doi.org/10.23734/wwr20181.187.209

Holland, J., Reynolds, T., Weller, S. (2007). Transitions, Networks and Communities: The Significance of Social Capital in the Lives of Children and Young People. Journal of Youth Studies, 10 (1): 97–116. https://doi.org/10.1080/13676260600881474

Iglicka, K. (2017). Chechen’s lesson. Challenges of integrating refugee children in a transit country: a Polish case study. Central and Eastern European Migration Review, 6(2), 123–140. https://doi.org/10.17467/ceemr.2017.08

Januszewska, E. (2015). Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze. Journal of Modern Science, 4(27), 11–32.

Kościółek, J. (2020). Children with migration backgrounds in Polish schools – Problems and challenges. Annales, Series Historia Naturalis, 30(4), 601–612. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.40

Markowska-Manista, U. (2021). Research “about” and “with” children from diverse cultural backgrounds in Poland – dilemmas and ethical challenges. Edukacja Międzynarodowa, 1(14), 233–244. https://doi.org/10.15804/em.2021.01.14

Markowska-Manista, U., Zakrzewska-Olędzka, D., Sawicki, K. (2020). Multilingualism in the upbringing and education of children in multinational families. Case study from Poland. KnE Social Sciences, 64–74. https://doi.org/10.18502/kss.v4i2.6310

Morrow, V. (2009). The Ethics of Social Research with Children and Families in Young Lives: Practical Experiences. Childhood Poverty, 53. https://doi.org/10.1057/9780230362796.0010

Nowicka, E. (2014). Adaptation and Cultural Contact. Immigrant Children in Warsaw High Schools. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 40 (3(153)), 219–242.

Patton, M. Qu. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd.). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213

Perez-Felkner, L. (2013). Socialization in childhood and adolescence. W: J. DeLamater & A. Ward (Eds.), Handbook of Social Psychology (2nd ed.). Springer Publishing, 119–149. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6772-0_5

Popyk, A. (2021a). CHILDTRAN: Transnational transitions and formation of sense of belonging of migrant children in Poland. Youth Working Papers Nr 3/2021 Warszawa: Uniwersytet SWPS – Młodzi w Centrum LAB. https://doi.org/10.23809/13

Popyk, A. (2021b). Social Capital and Agency in the Peer Socialization Strategies of Migrant Children in Poland. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 47(4 (182), 117-137. https://doi.org/10.4467/25444972smpp.21.055.14808

Popyk, A., & Buler, M. (2018). Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci we współczesnej Polsce  – przegląd literatury. W: P. Szymczyk & M. Maciąg (Eds), Społeczne i gospodarcze skutki migracji: analiza wybranych aspektów. Wydawnictwo Naukowe TYGEL , 34–49.

Popyk, A., Pustułka, P., Trąbka, A. (2019). Theorizing Belonging of Migrant Children and Youth at a Meso-Level. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 171(1), 235–55.

Prout, A., James, A. (1997). Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood (2nd ed.). Routledge.

Pustułka, P., Trąbka, A. (2019). New Directions in Researching Migration of Children and Youth. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 171(1), 11–21.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster Paperbacks.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”. Wsparcie uczniów z doświadczeniem migracji. Dostępny https://www.metis.pl/content/view/3679/1/.

Reynolds, T. (2007). Friendship Networks, Social Capital and Ethnic Identity: Researching the Perspectives of Caribbean Young People in Britain. Journal of Youth Studies, 10 (4): 383–98. https://doi.org/10.1080/13676260701381192

Saldana, J. (2013). Power and conformity in today’s schools”. International Journal of Humanities and Social Science, 3(1), 228–232.

Silverman, D. (2017). Doing Qualitative Research (5th ed.). SAGE.

Sime, D., Fox, R. (2015). Migrant Children, Social Capital and Access to Services Post-Migration: Transitions, Negotiations and Complex Agencies. Children and Society, 29: 524–34. https://doi.org/10.1111/chso.12092

Slany, K., Strzemecka, S. (2016). Who are we? Cultural valence and children’s narratives of national  dentifications. European Migration Review, 5(1), 13–34. https://doi.org/10.17467/ceemr.2016.03

Strzemecka, S. (2015). School Integration in the eyes of migrant children. Based on the Polish migration to Norway. Przegląd Socjologiczny, 64(1), 81–101.

Suárez-Orozco, C., Suárez-Orozco, M. M. (2001). Children of immigration. MA: Harvard University Press.

Szymanek, Z. (2012). Kompetencje międzykulturowe nauczycieli – wybór czy konieczność. W: J. Horyń (red.), Edukacja międzykulturowa – przełamywaniem barier społecznych w szkole. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Wydawniczy.

Thompson, A., Torres, R. M., Swanson, K., Blue, S. A., Hernández, Ó. M. H. (2019). Re-conceptualising agency in migrant children from Central America and Mexico. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(2), 235–252. https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1404258

Titzmann, P. F., Silbereisen, R. K. (2009). Friendship Homophily Among Ethnic German Immigrants: A Longitudinal Comparison Between Recent and More Experienced Immigrant Adolescents. Journal of Family Psychology, 23 (3): 301–10. https://doi.org/10.1037/a0015493.

UNICEF. 2021. Child migration. https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/

Wærdahl, R. (2016). The Invisible Immigrant Child in the Norwegian Classroom: Losing Sight of Polish Children’s Immigrant Status Through Unarticulated Differences and Behind Good Intentions. Central and Eastern European Migration Review, 5 (1): 93–108. https://doi.org/10.17467/ceemr.2016.01.

Wengraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative and Semi-Structured Methods. CA: Sage. https://doi.org/10.1002/hrdq.1054.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.