‘Bolszewizm starożytności’, czyli chrześcijaństwo jako rewolucja. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist – wybrane aspekty

Paweł Bielawski

Abstrakt

“The Bolshevism of Antiquity” – Christianity as Revolution. The Perspective of Alain de Benoist’s New Right: selected aspects

The topic of the article is the interpretation of Christianity by Alain de Benoist, thinker of the New Right. He believes that Christianity has brought about a revolution in the world-view of European peoples. Stating that it is ‘Paganism’ that was the original and authentic basis of European spirituality, mentality, and axiology, Benoist calls Christianity the “Bolshevism of Antiquity”. The article outlines the concepts of Christian desacralisation of the world, the inaugural dissociation, and the theory of progress. The analysis showed that the foremost revolutionary trait of Christianity is the radical dualism of the created and uncreated being, which is in direct contradiction with the pre- Christian / European ontological monism.

Słowa kluczowe: Nowa Prawica, chrześcijaństwo, desakralizacja, odczarowanie, sekularyzacja / New Right, Christianity, desacralisation, disenchantment, secularisation
References

Assmann J., Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism, London 1997.

Benoist A. de, Molnar Th., Éclipse du sacré, Paris 1986.

Benoist A. de, Écologie I, [w:] idem, Critiques – Théoriques, Losanne 2002.

Benoist A. de, Interview with Alain de Benoist, rozm. przepr. B. Sylvain, [w:] North American New

Right, G. Johnson (red.), San Francisco 2012.

Benoist A. de, Jésus et ses frères et autres écrits sur le christianisme, le paganisme et la religion, Paris 2006.

Benoist A. de, La religion de l’Europe, „Éléments pour la civiliation euopéenne” 1980, nr 36.

Benoist A. de, Le massacre des Saxons païens de Verden, „Krisis” 2017, nr 47.

Benoist A. de, L’idées a l’endroit, Paris 1979.

Benoist A. de, On Being a Pagan, Atlanta 2004.

Benoist A. de, Sacré païen et désacralisation judéo-chrétienne du monde, [w:] Quelle religion pour l’Europe?, D. Théraios (red.), Genève 1990.

Benoist A. de, Une brève histoire de l’idée de progrès, [w:] idem, Critiques – Théoriques, Losanne 2002.

Benoist A. de, Vu de droite: Anthologie critique des idées contemporaines, Paris 2001.

Dembiński B., Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera, Katowice 1990.

Eliade M., Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem, przeł. K. Środa, Warszawa 1992.

Eliade M., Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998.

Eliade M., Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, przeł. B. Baran, Warszawa 2008.

Galarewicz J., Martin Heidegger – genialny myśliciel czy szaman, Kraków 2014.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, przeł. R. Marszałek, Warszawa 2000.

O’Meara M., New Culture, New Right – Anti-Liberalism in Postmodern Europe, London 2013.

Moos O., Les intellectuels de la Nouvelle Droite et la religion. Histoire et idéologie d’un antichristianisme de droite (1968–2001), Freiburg 2005.

Pomian K., Europa i jej narody, Warszawa 1992.

Sunić T., Against Democracy and Equality – The European New Right, London 2011.

Taguieff P.A., Sur la Nouvelle droite, Paris 1994.

Weber M., Racjonalność, władza, odczarowanie, przeł. M. Holona, Poznań 2004.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.