Powojenna metafora „bogostalina” w świetle „Żurnału Moskowskoj Patriarchii”

Kamila Pawełczyk-Dura

Abstrakt

The Post-War Metaphor of Stalin-God as Presented in the Journal of the Moscow Patriarchate

Until the end of 1980s, the Journal of the Moscow Patriarchate was the only legitimate press organ of the Russian Orthodox Church. The publication of this journal was resumed after a break of nearly eight years on 12 September 1943, the day of the enthronement of the Patriarch of Moscow and All Russia Sergius (Stragorodsky). Stalin’s consent to publish the religious journal showed the Church’s limited capacity to function in the political space of the Soviet state, assured to it at the end of World War II. Appreciating this gesture, the Orthodox clergy published several articles devoted to Stalin in the Journal. No other communist ever received such praise and interest from the Church either earlier or later.

Słowa kluczowe: „Żurnał Moskowskoj Patriarchii”, Józef Wissarionowicz Stalin, II wojna światowa, Rosyjska Cerkiew Prawosławna , Journal of the Moscow Patriarchate, Iosif Vissarionovich Stalin, World War II, Russian Orthodox Church
References

Broda M., Mentalność, tradycja bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji, Łódź 2007.

Dobieszewski J., Komunizm rosyjski oczami Mikołaja Bieriajewa, [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu: geneza, konteksty, konsekwencje, red. B. Brzeziński, Poznań 2010, s. 41–48.

Evdokimow P., Prawosławie, Warszawa 1986.

Imos R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.

Kula M., Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.

Kupiecki R., „Natchnienie milionów”. Kult Józefa Stalina Polsce 1944–1956, Warszawa 1993. Kwiecień M., Homo sovieticus wobec religii. Pytanie Boga człowieka okresie istnienia Związku Radzieckiego, „Przegląd Religioznawczy”, 2006, nr 1, s. 19–34.

Lash J.P., Roosevelt and Churchill 1939–1941, London 1977.

Maszkiewicz M., Mistyka rewolucja. Aleksander Wwiedeński jego koncepcja roli cerkwi państwie komunistycznym, Kraków 1995.

Sadowski J., Rewolucja kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja przestrzeń życia rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. 30. XX wieku, Łódź 2005.

Stobiecki R., Bolszewizm historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998.

Uspenski B., Żywow W., Car Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy Rosji, Warszawa 1992.

Zdybicka Z., Człowiek religia, Lublin 1985

 

Васильева О.Ю., С именем Дмитрия Донского, „Журнал Московской Патриархии” 1990, № 5, s. 47.

Еремина В.М.,  Из жизни патриарха Сергия (1867–1944). Краткий очерк, „Альфа и Омега” 1999, № 2, s. 196–206.

Одинцов М.И., Религиозные организации в СССР в годы Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.), „Отечественные архивы” 1995, № 3, s. 42–70.

Поспеловский Д., Русская Православная Церковь в ХХ векеМосква 1995.

Правда о религии в РоссииМосква 1942.

Прокофьев В., Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религииМосква 1952.

Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник документовMoskwa 1943.

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. Сборник документов, ред. О. Ю. Васильева, И. И. Кудрявцев, Л. А. Лыкова, Москва 2010.

Шкаровский М.В., Русская Православная Церовь в ХХ векеМосква 2010.

Якунин В. Н., Другого раза не было (о встрече И. В. Сталина с руководством Русской православной церкви), „Наука и религия” 1989, № 2, c. 8–9.

Якунин В. Н., Укрепление положения Русской православной церкви и структура ее управления в 1941–1945 годы, „Отечественная история” 2003, № 4, c. 83–92.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.