Studia Religiologica,2014, Tom 47, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2014
Redaktor zeszytu: Elżbieta Przybył-Sadowska

Słowa kluczowe: Ghana, antropologia religii, etnografia Afryki Zachodniej, Święto Jamów, wodzowie, tradycja , anthropology of religion, ethnography of West Africa, yam festival, chiefs, tradition , martynizm, ezoteryka, G. Encausse, doktryna , martinism, esoteric, doctrine, Euromajdan, rewolucja na Ukrainie, kryzys na Ukrainie 2013-2014, retoryka religijna, religia a polityka, Kościoły na Ukrainie , Euromaidan, Ukrainian revolution, 2013-2014 crisis in Ukraine, religious rhetoric, religion and policy, Churches in Ukraine, Aborygeni australijscy, ceremonia ognia, mit, rytuał, Droga Mleczna, symbolika ognia, Tęczowy Wąż, inicjacja, Warlpiri, Australian Aborigines, fire ceremony, myth, ritual, Milky Way, fire symbolism, Rainbow Serpent, initiation, Franciszkanki Służebnice Krzyża, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Matka Elżbieta Róża Czacka, historia katolickich zgromadzeń zakonnych , Franciscan Sisters Servants of the Cross, Society for the Care of the Blind, Mother Elzbieta Roza Czacka, history of Catholics orders , protestantyzm, pamięć, duchowieństwo ewangelickie. autobiografie , Protestantism, memory, Evangelic religious clergy, autobiographies , Jezus Chrystus, klaun, śmiech, risus paschalis – śmiech wielkanocny, fałszywe królestwo, Michał Bachtin, Maurice Lever, Ákos Szilágyi, Enid Welsford, święta wielkanocne, Pasja , Jesus Christ, clown, laughter, risus paschalis – Easter laughter, mock kingdom, Mikhail Bakhtin, Easter holidays, Passion

Artykuły

Ilość
Sortuj według

God’s Clown

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 153–161
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.011.2905

Zapiski duchowieństwa ewangelickiego jako źródło do badań nad mnemotopiką chrześcijańską w Europie Środkowej i Wschodniej

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 163–177
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.012.2906

Początki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach w świetle materiałów archiwalnych

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 179–196
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.013.2907

Australijskie ceremonie ognia – Gadjari i Buluwandi u Warlpiri

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 197–210
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.014.2908

„Głosem narodu przemawia Bóg”. Retoryka religijna eurorewolucji na Ukrainie 2013/2014

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 211–223
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.015.2909

Martynizm Papusa – Gerard Encausse jako kontynuator ezoterycznej tradycji

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 225–236
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.016.2910

Święto Jamów we współczesnej Ghanie. Tradycja ponad podziałami religijnymi

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 237–252
Data publikacji online: 1 grudnia 2014

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.