Dla Autorów

Teksty proponowane do druku w Studia Religiologica nie mogą być wcześniej publikowane, ani w tym samym czasie złożone w innych czasopismach. Do tekstu należy dołączyć informację o Autorze/Autorach - imię i nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, afiliacja i adres do korespondencji (wraz z adresem e-mail) oraz oświadczenie o wkładzie innych osób w powstanie artykułu (plik oświadczenia do pobrania poniżej - zob. Zapora ghost writing i guest authorship).

Artykuły naukowe, po wstępnej akceptacji przez Redakcję, są przesyłane do recenzji dokonywanej przez recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Po wpłynięciu recenzji Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do druku, o czym informuje Autora.

Recenzje, komunikaty i sprawozdania proponowane do druku w Studia Religiologica kwalifikowane są przez Redakcję.

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Studia Religiologica" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.
Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/


Uwagi redakcyjne.

Tekst powinien mieć postać pliku tekstowego w formacie A4. Czcionka: tekst główny - 12 pkt Times New Roman, przypisy dolne - 10 pkt Times New Roman. Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza, przypisy dolne - 1 wiersz. Marginesy: lewy - 3 cm, pozostałe - 2,5 cm. Ujednolicona i ciągła numeracja stron. Przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony (niewskazane przypisy wewnątrztekstowe, tzw. harwardzkie). Należy stosować powszechnie przyjęte skróty w języku łacińskim, takie jak: op.cit. (dzieło cytowane), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), iidem (ciż), eaedem (też), itd. Do tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim (maksimum 900 znaków ze spacjami), a także słowa kluczowe po polsku i angielsku.

Rekomendowany zapis bibliograficzny:

U. Bianchi, The Greek Mysteries, Leiden 1976.

G.G. Stroumsa, Dreams and Visions in Early Christian Discourse [w:] Dream Cultures. Towards a Comparative History of Dreaming, D. Shulman, G.G. Stroumsa (eds.), New York 1999, s. 189-212.

S. Bylina, The Church and Folk Culture in Late Medieval Poland, „Acta Poloniae Historica" 1993, nr  68, s. 27-42.

M. Spitzer, Jak uczy się mózg,tłum. M. Guzowska-Dabrowska, Warszawa 2008, s. 134.

S. Bloodworth, Gender relations in Aboriginal society,http://www.anu.edu.au/polsci/marx/interventions/gender.htm [dostęp: 10.09.2011].


Artykuł należy nadesłać na adres Redakcji w wersji elektronicznej (przesłać na adres e-mail studiareligiologica@iphils.uj.edu.pl). Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji znanych edytorów. Jeżeli tekst zawiera nietypowe czcionki, należy je dołączyć.


Zapora ghost writing i guest autorship

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z „guest authorship” („honorary authorship”) - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. (oświadczenie autora – plik pdf do pobrania)

2.Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.