Kościół na wzór Chrystusa. Aspekt chrzcielny zagadnienia

Ks. Janusz Królikowski

Abstrakt

Po II Soborze Watykańskim pojawiają się w nauczaniu papieskim oraz w teologii postulaty kształtowania Kościoła na wzór Chrystusa. Postulat ten jawi się jako oczywisty, ale nie oznacza to, że jest łatwy do opisu teologicznego i do praktycznej realizacji. Z tej racji zagadnienie zasługuje na szerszą uwagę. W artykule zostaje podjęty aspekt chrzcielny zagadnienia, który wyznacza perspektywę jego ujmowania w odniesieniu do innych zagadnień eklezjologicznych. Chrzest wskazuje przede wszystkim na to, że Kościół opiera się w swoim istnieniu i w swojej misji na darze Chrystusa, na który potem w ścisłym związku z tym darem udziela odpowiedzi. Z odpowiedzi dawanej w takim duchu rodzi się upodobnienie Kościoła do Chrystusa.

 

Abstract

The Church patterned after Christ. The baptismal aspect of the problem

After Second Vatican Council the pontifical teaching and theology mention the need for building of the Church on the Christ model. Although this postulate seems to be evident, it is quite challenging in terms of theological description and practical realisation. For this reason the problem is worthy of attention. This item discusses the baptismal aspect of the problem, which defines the perspective of the problem in reference to other ecclesiological issues. Baptism accentuates mostly the fact that the Church is based in its existence and mission on the gift of Christ. The Church answers to this gift and remains in strict relation with it. Thus, from the answer given in such a spirit stems the resemblance between the Church and Christ.

Słowa kluczowe: Chrystus, Kościół, chrzest, wzór, upodobnienie , Christ, Church, Baptism, pattern, resemblance
References

Basilius Magnus, De baptismo: SCh 357.

Casel O., Mysteriengegenwart, „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft” 8 (1928), s. 145-224.

Cyrillus Alexandrinus, Oratio altera de recta fide ad reginas: PG 76, 1335-1420.

Dupont J., Gnosis. La connaissance religieuse dans les épitres de saint Paul, Louvain–Paris 1949.

Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013.

Ioannes Chrysostomus, Expositio in Psalmum XLIV: PG 55, 182-203.

Ioannes Chrysostomus, In Epistulam ad Colosenses 7: PG 62, 315-352.

Ioannes Chrysostomus, In Epistolam ad Hebraeos 11: PG 63, 89-96.

Irenaeus, Adversus haereses: SCh 100.

Jan Paweł II, Maryja figurą i wzorcem Kościoła. Katecheza w czasie audiencji generalnej. Katecheza w czasie audiencji generalnej (6.08.1997 r.), „L’Osservatore Romano” 11 (1997), s. 21.

Królikowski J., Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła, Kraków 2015.

Królikowski J., Światło Chrystusa i sakrament zbawienia, Kraków 2018, „Ministerium Expositionis” 5.

Maximus Confessor, Liber asceticus: PG 90, 911-958.

Pałęcki W. J., Rok liturgiczny Paschą Chrystusa. Misterium roku liturgicznego według Odo Casela (1886-1948), Sandomierz 2006.

Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tłum. W. Szymona, „Opera omnia” VIII/1, Lublin 2013.

Schlier H., Aufsätze zur Biblischen Theologie, Leipzig 1968.

Skrzypczak R., Kościół jako Niewiasta, Lublin 2001.

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.

Theophanus Nicaenus, Epistula 3: PG 150, 319-350.