Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

ks. Marek Tatar

Abstrakt

Problem milczenia jest jedną z najważniejszych kwestii na gruncie teologii duchowej oraz formacji chrześcijańskiej. Nabiera on szczególnego znaczenia w obliczu współczesnych antychrześcijańskich i antykatolickich wyzwań i trendów. Proces sukcesywnej sekularyzacji będący wynikiem ponowoczesności, sprawia, że milczenie staje się niejasne i niezrozumiałe. W ten sposób jest zredukowane do poziomu czysto naturalistycznego. Praktyka milczenia ma głębokie biblijne podstawy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Słowa i postawy Jezusa Chrystusa, które chrześcijanin naśladuje, są wiarygodnym wyznacznikiem pracy nad sobą w tym zakresie. Praktyka Kościoła przez wiele wieków jest także dowodem słuszności tego narzędzia uświęcania. Milczenie znajduje odzwierciedlenie w analizach teologicznych opartych na zasadach nadprzyrodzonych i  antropologicznych. Należy powiedzieć, że milczenie występuje w korelacji z ciszą i samotnością prowadzącą do integracji człowieka, a przede wszystkim jest skutecznym narzędziem dążenia do jedności z Bogiem.

Silence in the spiritual life in the noise of postmodernity

The problem of silence is one of the most important issues on the basis of spiritual theology as well as Christian formation. It acquires a special meaning in the face of contemporary anti-Christian and anti-Catholic challenges and trends. The process of successive secularization, which is the result of postmodernity, makes silence become unclear and incomprehensible. In this way, they are reduced to a purely naturalistic level. The practice of silence has its deep biblical foundation in both the Old and the New Testament. The words and attitudes of Jesus Christ, whose the Christian imitates, they are a reliable determinant of working on themselves in this regard. Also, the practice of the Church over many centuries is proof of the validity of this tool of sanctifying. Silence is reflected in theological analyses that are based on supernatural and anthropological principles. It should be said that silence occurs in correlation with silence and loneliness leading to the integration of man and, above all, is an effective tool for striving for union with God.

Słowa kluczowe: milczenie, ponowoczesność, życie duchowe , silence, postmodernity, spiritual life
References

Anzelm od św. Andrzeja Corsini, Droga do mości doskonałej, Łódź 2017.

Benedykt św., Reguła mistrza. Reguła św. Benedykta, Tyniec 2006. Benedykt XvI, Encyklika Spe salvi, Rzym 2007.

Bokwa I., Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010.

Dąbek T. M., Rekolekcje z… Śwty Benedykt, Kraków 2002, s. 57.

Fotiju E., Hezychazm, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin‒Kraków 2002, s. 308-310.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewtrznego, tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998.

Hume B., Searching for God, Eastbourne 2002.

Hume B., St. Ethelwold 912-984, Londyn–Westminster 16.09.1984, WA G7508.

Hume B., St. PaulsRemembrance Sunday, (b.m.w.) 1985, WA G7508.

Hume B., The Intentional Life, Massachusetts 2003.

Hume B., The Mystery of Incarnation, Trombrige 2000.

Jan od Krzyża św., Droga na Górę Karmel, w : św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 116-398.

Jan od Krzyża św., Noc ciemna, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 399-519.

Jan od Krzyża św., Piń duchowa, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 521-714.

Jan od Krzyża św., Rady i wskazówki, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Krakó1986, s. 86-116.

Jan od Krzyża św., Żywy omi mości, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Krakó1986, s. 715-807.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 2003.

Jan Paw II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na krakowskich oniach. Kraków, 18 sierpnia 2002 r., w: Jan Paw II, Dzieła zebrane, t. 9, Krakó2008, s. 908-912.

Jan Paw II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa. War- szawa, 2 czerwca1979 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9, Krakó2008, s. 30-33.

Kamiński S., Bacon Francis, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1995, s. 1246--1247.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.