Sympozjum,2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Rok wydania: 2019
 

Publikacja półrocznika naukowego „Sympozjum” – zadanie finansowane w ramach umowy 922/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: Trójca Święta, Duch Święty, misyjny wymiar Kościoła, misje, misjonarz, objawienie, zbawienie, kapłaństwo / Trinity, Holy Spirit, missionary dimension of the Church, missions, missionary, revelation, salvation, priesthood, triplex munus, ewangelizacja, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, Amazonia, papież Franciszek / missions, evangelization, Extraordinary Missionary Month, Pope Francis, zakonnicy, misjonarze, działalność misyjna, śluby zakonne, zakony monastyczne / monks, missionaries, missionary activities, religious vows, monastic life religious orders, misje ad gentes, teologia religii, religie niechrześcijańskie / mission ad gentes, theology of religions, non-Christian religions, apostolat, charyzmat, instytut zakonny, misja, stowarzyszenie życia apostolskiego, zakon, zgromadzenie, życie zakonne / apostolate, charism, religious Congregation, mission, association of apostolic life, order Congregation, religious, Maryja, Kościół, typus Ecclesiae, wiara, łaska, pokora / Mary, Church, evangelisation, faith, grace, humility, laicyzacja, racjonalizm, postmodernizm, kryzys epistemologiczny / evangelization, secularization, rationalism, postmodernism, epistemological crisis, św. Paweł Apostoł, Pierwszy List do Koryntian, ojcostwo, theologia crucis / St. Paul the Apostle, First Letter to the Corinthians, fatherhood, theologia crucis, prawo moralne, prawo stanowione, cywilizacja śmierci, sumienie, zgorszenie / moral law, civil law, civilization of the death, conscience, scandal, ikona, życie organiczne, życie sakramentalne, Duch Święty / Mary, icon, organic life, sacramental life, the Holy Spirit , biskup Konstantyn Dominik, biskup chełmiński, krwawa jesień pelplińska, sługa Boży / Bishop Konstantyn Dominik, the Bishop of Chełmno, Bloody Autumn in Pelplin, God’s servant, życie zakonne, świadectwo, świętość, modlitwa, powołania, ars bene moriendi, indywidualizm / religious life, witnessing, holiness, prayer, vocations, individualism

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 7-8
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.020.11422

Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Jezus – posłany od Ojca w Duchu Świętym – wzór misjonarza

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 11-45
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.021.11423

Ochrzczeni – posłani. Nakaz misyjny Jezusa we współczesnym świecie

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 47-54
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.022.11424

Rola zakonników w dziele misyjnym Kościoła

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 55-75
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.023.11425

Cel misyjny Kościoła w świetle współczesnej teologii religii

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 77-91
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.024.11426

Misyjny wymiar charyzmatu sercańskiego

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 93-115
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.025.11427

Maryja „typus Ecclesiae” i ewangelizacja

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 117-140
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.026.11428

Postmodernizm – nowe wyzwania ewangelizacyjne

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 141-155
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.027.11429

ARTYKUŁY

Le caratteristiche della paternità di san Paolo Apostolo nella Prima Lettera ai Corinzi

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 159-174
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.028.11430

Zagadnienie zgorszenia w kontekście poszanowania życia. Prawo a moralność

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 175-195
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.029.11431

Maryja jako ikona sakramentalnego stylu życia w Duchu Świętym

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 197-213
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.030.11432

Biskup Konstantyn Dominik (1870-1942) – święty kapłan

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 215-234
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.031.11433

Źródła odnowy życia konsekrowanego

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 235-250
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.032.11434

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji, Kraków, 7 listopada 2019 roku

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 253-257
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.033.11435