Źródła odnowy życia konsekrowanego

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt

Kryzys życia konsekrowanego łączy się ściśle z kryzysem współczesnego człowieka oraz kryzysem Kościoła. Osłabienie wiary i wierności wybranemu powołaniu skutkuje brakiem świadectwa i w jakiejś mierze wpływa również na spadek liczby powołań. Zarówno słowo Boże, jak też współczesne nauczanie Magisterium Kościoła dają jednak wskazówki, które mogą stać się źródłem odnowy życia zakonnego. To niesie nadzieję, że zakonnicy ponownie staną się wyraźnym znakiem obecności Boga w świecie.

Sources of renewal of the consecrated life

The crisis of the consecrated life is tightly connected with the crisis of the contemporary human being and with the crisis of the Church. Weakening of the faith and lack of faithfulness to the chosen calling results with lack of witnessing and consequently with lower number of vocations. Both the  Word of God and the modern teaching of the Magisterium of the Church give clues, which could become the source of the renewal of the consecrated life. It gives hope that the religious again will become a clear sign of the presence of God in the world.

Słowa kluczowe: życie zakonne, świadectwo, świętość, modlitwa, powołania, wiara, Kościół, ars bene moriendi, indywidualizm / religious life, witnessing, holiness, prayer, vocations, faith, Church, individualism
References

Benedykt XVI, Jak dziś osić Ewangel? Przemówienie do Kurii Rzymskiej, LOsservatore Romano, wyd. polskie, 2 (2012), s. 37-40.

Benedykt XVI, Świadectwo budzi powania. Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powania, LOsservatore Romano, wyd. polskie, 3-4 (2010), s. 8-9.

Dziewiecki M., Wiara podstawą powania, zeszyty Formacji Katechetów” 1 (2013), s. 53-56.

Franciszek, Adhortacja Gaudete et exsultate, Rzym 2018.

Franciszek, oście Ewangelię, jeśli trzeba, także owami! Spotkanie z odzieżą na placu przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej, LOsservatore Romano, wyd. polskie, 11 (2013), s. 16-19.

Franciszek, Prado F., Siła powania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, Poznań 2018.

Franciszek, Przemówienie do uczestników mdzynarodowego kongresu, zorganizowanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzysz Życia Apostolskiego, 3-6.05.2018 r., https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/konsekrowane_04052018.html (odczyt z dn. 17.10.2019 r.).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List okólny do osób konsekrowanych Radujcie się, Rzym 2014.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ode wino, nowe buaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, Rzym 2017.

Poleszak L., Niektóre aktualne wyzwania dla życia zakonnego, Sympozjum1(34) (2018), s. 73-87.

Ratzinger J., Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, Kościół znak wśród narodówPisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tłum. W. Szymona, cz. 6: Przysość Kościoła, Opera omnia, t. VIII/2, Lublin 2013.

Sarah R., Diat N., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, Warszawa 2016.

Sarah R., Diat N., Wieczór się zbliża i dzijsię chyli, Warszawa 2019.