Le caratteristiche della paternità di san Paolo Apostolo nella Prima Lettera ai Corinzi

Ks. Adam Pastorczyk SCJ

Abstrakt

Cechy ojcostwa św . Pawła Apostoła w Pierwszym Liście do Koryntian

Dla wielu wspólnot chrześcijańskich św. Paweł Apostoł był nie tylko założycielem i nauczycielem, lecz przede wszystkim ojcem. Głoszona w mocy Ducha Świętego Ewangelia sprawiła, że między nim a młodymi lokalnymi Kościołami zawiązała się prawdziwie ojcowsko-synowska relacja. Jej intensywność i charakter można zauważyć przede wszystkim w listach kierowanych przez Apostoła do wspólnoty w Koryncie, szczególnie wtedy, gdy Koryntianie oddalali się od prawdziwej wiary. 

 

The characteristics of the paternity of St. Paul the Apostle in the First Letter to the Corinthians

For many Christian communities, St. Paul the Apostle was not only the founder and teacher but above all a father. The Gospel proclaimed in the power of the Holy Spirit, created a truly father-son relationship between him and the young local Churches. Its intensity and character can be particularly seen in the letters sent by the Apostle to the community in Corinth, especially when the Corinthians were moving away from true faith.

Słowa kluczowe: św. Paweł Apostoł, Pierwszy List do Koryntian, ojcostwo, theologia crucis / St. Paul the Apostle, First Letter to the Corinthians, fatherhood, theologia crucis
References

Bertram G., παιδεύω, παιδεία, παιδευτής, άπαίδευτος, παιδαγωγός, in: G. Friedrich (hrsg.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Band V, Stuttgart 1966, 596-624.

Gianantoni L., La paternità apostolica di Paolo in rapporto al kerygma e alla paraklesi, Roma 1993.

Käsemann E., La presenza di Cristo: la croce, in: E. Käsemann, H.-G. Geyer, E. Schweizer, Cristo fra noi, Torino 1970.

Pitta A., Sinossi paolina bilingue, Cinisello Balsamo (MI) 2013.

Rossano P., Lettere ai Tessalonicesi, Torino 1965.

Vanhoye A., 1 Tessalonicesi, Roma 1983.

Vanhoye A., Personnalité, de Paul et exégese paulinienne, in: A. Vanhoye, Lapôtre Paul. Personnalité, style et conception du ministère, Leuven 1986, 3-15.

Wendland H.-D., Le lettere ai Corinti, Brescia 1976.