Maryja „typus Ecclesiae” i ewangelizacja

Ks. Janusz Królikowski

Abstrakt

W nauczaniu II Soboru Watykańskiego zostało wyraźnie podkreślone, że teologia i życie Kościoła potrzebują stałego odniesienia do Maryi. W szczególny sposób wyraża tę potrzebę zastosowane do Maryi miano typus Ecclesiae, którym określali Ją już ojcowie Kościoła. Niniejszy artykuł stanowi próbę odniesienia tego określenia do ewangelizacji w Kościele, aby  nadać jej także maryjny charakter. Wydaje się, że można do Maryi zastosować miano „typ ewangelizacji”, ponieważ w Jej wierze i w wynikających z niej kluczowych postawach znajdujemy takie elementy, które pozwalają nadać ewangelizacji bardzo określoną strukturę. Można więc także zasadnie postulować, aby ewangelizacja w Kościele była prowadzona w oparciu o maryjną strukturę.

Mary „typus Ecclesiae” and the evangelisation

The teaching of Second Vatican Council clearly emphasised that theology and the life of the Church are in need of constant reference to Mary. This need is especially manifested in the name typus Ecclesiae applied to Mary, which was already used by the Church Fathers. This article attempts to apply this name to the evangelisation in the Church, in order to make it Marian in character as well. It seems that the notion of „the type of evangelisation” can be applied to Mary, since in Her faith and in the key attitudes resulting from it we can find such elements which allow us to shape evangelisation according to a strictly defined structure. Therefore, it is justifiedto say that the evangelisation in the Church should be conducted according to Marian structure.

Słowa kluczowe: Maryja, Kościół, typus Ecclesiae, ewangelizacja, wiara, łaska, pokora / Mary, Church, evangelisation, faith, grace, humility
References

Fisichella R., La nova evangelizzazione. Una sfida per uscire dallindifferenza, Milano 2011.

Ghirlanda G., Forme canoniche di riconosciemnto dei doni carismatici, w: Congregazione per la Dottrina della Fede, La lettera Iuvenescit Ecclesia ai Ve- scovi della Chiesa Cattolica sulle relazioni tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa, Città del Vaticano 2019, s. 73-82.

Jan Damasceński, De fide orthodoxa: PG 94, 789-1227.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, Rzym 1987.

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, Rzym 1988.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis conscientia (22 marca 1986 r.), w: J. Królikowski, Z. Zimowski (red. i tłum.), W trosce o pnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 2010, s. 291-336.

Królikowski J., Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła, Kraków 2015.

Królikowski J., Maryja Gwiazda ewangelizacji, w: Idźcie i oście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościa w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2016, s. 353-369.

Lubac H. de, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokowska, Kraków 1988.

Rahner H., Maria e la Chiesa. Indicazioni per contemplare il mistero di Maria nella Chiesa e il mistero della Chiesa in Maria, Milano 1991.

Santambrogio G., Annunciazione. Le più belle rappresentazioni dellarte, Novara 2006.

Scaglioni C., Synkatabasis. La condiscendenza divina in Giovanni Crisostomo, Trapani 2011.

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kosciele Lumen gentium, Rzym 1964.

Tomasz z Akwinu, In psalmos Davidis expositio.