Misyjny wymiar charyzmatu sercańskiego

Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ

Abstrakt

Refleksja nad misyjnym wymiarem charyzmatu sercańskiego wpisuje się w bogaty kontekst historii oraz duchowości życia zakonnego. Na przełomie XIX i XX wieku powstała we Francji większość instytutów zakonnych męskich i żeńskich w odpowiedzi na religijne i społeczne potrzeby ówczesnej Europy. Zakładane nowe zgromadzenia zakonne ubogacały Kościół specyficznymi formami czynnego życia apostolskiego, bazując na charyzmacie i misji swoich założycieli, a także bogatej duchowości zakonów mniszych, żebrzących i kleryckich. Osobiste pragnienie połączenia kapłaństwa z życiem zakonnym stało się dla ojca Leona Dehona inspiracją do założenia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego dla dobra Kościoła oraz osobistego uświęcenia jego członków.

A dimension of Dehonian mission charism

The reflection upon the Dehonian mission charism fits into the rich context of the history of religious life. At the turn of the 19th and 20th century most of the religious orders for men and women in France came into being, as the response to the social needs of Europe of that time. Shaping of the new religious orders enriched the Church with the specific forms of apostolic life, based on charisms and missions of their founders, and the rich spirituality of the orders of monks, beggars and clerics. Personal desire to combine both priesthood and religious life became the inspiration for Fr. Leon John Dehon to found the Congregation of the Priests of the Sacred Heart for the benefit of the Church and for the personal sanctification of its members.

Słowa kluczowe: apostolat, charyzmat, instytut zakonny, misja, stowarzyszenie życia apostolskiego, zakon, zgromadzenie, życie zakonne / apostolate, charism, religious Congregation, mission, association of apostolic life, order Congregation, religious
References

Amat A. L., La vita consacrata le varie forme dalle origini ad oggi, Roma 1991.

Boureau R., Loratoire en France, Paris 1991.

Chmielewski M., Wielka księga duchowości katolickiej, Kraków 2015.

Daniluk M., Dehon Léon, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, k. 1098-1099.

Daniluk M., Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzysz życia apostolskiego, Lublin 2000.

Daniluk M., Mnisze zakony, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, k. 1458.

Daniluk M., Rega Mistrza, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, k. 1328-1329.

Daniluk M., Ziemann E., Męskie zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim, Kraków 2012.

Dehon L., Lettere circolari, Bologna 1954. Dehon L., Notes quotidiennes, t. 1, Andria 1988.

Dehon L., Notes sur lhistoire de ma vie, t. 6, Roma 1978.

Dehon L., Notes sur lhistoire de ma vie, t. 7, Roma 1979.

Dehon L., Notes sur lhistoire de ma vie, t. 8, Roma 1983.

Dehon L., Oeuvres spirituelles, t. 7, Andria 1985.

Gajda J., Misyjna duchowość, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 542-545.

Gogola J., Zasady wierności charyzmatowi zożyciela, Kraków 2000.

Historia Congregationis SCJ 1878-1978, Roma 1978.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, Rzym 1996.

Jasiak R., Charyzmaty, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 112-113.

Kasprzak S., Misje, w: M. Sitarz (red.), Leksykon prawa kanonicznego, Lublin 2019, k. 1751-1756.

oczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1964.

Manzoni G., Leone Dehone e il suo messaggio, Roma 1989.

Marecki J., Zakony w Polsce, Kraków 2000.

Paweł VI, Adhortacja Evangelica testificatio, Rzym 1971.

Reguła życia Zgromadzenia Ksży Najśwtszego Serca Jezusowego (Ksża Sercanie). Konstytucje i Dyrektorium generalne, Rzym 2009.

II Sobór Watykski, Dekret o apostolacie świeckich Apostolicam actuosita tem, Rzym 1965.

II Sobór Watykski, Dekret o dzialności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, Rzym 1965.

II Sobór Watykski, Dekret o posłudze i życiu kaanów Presbyterorum ordinis, Rzym 1965.

II Sobór Watykski, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, Rzym 1965.

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.

II Sobór Watykski, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, Rzym 1965.

Szewczul B., Zgromadzenie zakonne, w: M. Sitarz (red.), Leksykon prawa kanonicznego, Lublin 2019, k. 3150-3158.

Tylus S., Stowarzyszenia życia apostolskiego, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 989-990.

Vassena A., Il primato delloblazione di amore nel carisma di padre Dehon, „Deho- niana” 44 (1979), s. 143-156.

Wytrwał T., Zakony Trzecie, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1196-1197.

Ziemann E., Być kaanem Serca Jezusowego, Kraków 2006.

Ziemann E., Oratorianie francuscy, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, k. 709-710.

Ziemann E., Sercanie, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 2-4.

Ziemann  E., Zakon, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka,  t.  20, Lublin 2014, k. 1191-1192.

Ziemann E., Zgromadzenia zakonne, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1371-1372.