Głoszenie słowa Bożego misją prezbitera

Ks. Dawid Galanciak

Abstrakt

Preaching the Word of God as the mission of a presbyter

Preaching the Word of God is the fundamental role of the Church. This duty is included in the mission of a priest who as the servant of the Word of God is the first person to accept It, believe in It and live according to It. He is also responsible for announcing It and being Its minister. The Word of God is the source of the formation of the priesthood, while the priest himself is the God’s voice and the servant of His words. Preaching the Word of God is one of the pillars of the priestly service as well as the priority of the priest’s mission and the soul of the priestly apostolate. The surface to carry out these tasks is the new evangelisation, school and parish catechesis.

Keywords: the Word of God, new evangelization, the minister of the Word of God, catechesis

Głoszenie słowa Bożego jest fundamentalnym zadaniem Kościoła. Obowiązek ten wpisany jest w misję kapłana, który jako sługa Słowa jest pierwszym, który słowo Boże: przyjmuje, wierzy i żyje nim, zwiastuje i jest jego szafarzem. Słowo Boże stanowi źródło kapłańskiej formacji, sam zaś kapłan jest głosem Boga i sługą Jego słów. Głoszenie słowa Bożego jest jednym z filarów kapłańskiej służby, a zarazem priorytetem misji kapłana i duszą kapłańskiego apostolatu. Płaszczyzną do realizacji tych zadań jest nowa ewangelizacja oraz katecheza szkolna i parafialna.

Słowa kluczowe: słowo Boże, nowa ewangelizacja, szafarz słowa Bożego, katecheza
References

Bagrowicz J., Radość bycia kapłanem – konsekrowanym dla zbawienia świata, „Ateneum Kapłańskie” 154 (2010), s. 215-230.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Rzym 2010.

Benedykt XVI, Bądźcie „sługami miłości”. Msza święta i święcenia kapłańskie, 27.04.2008, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 6(29) (2008), s. 44-46.

Benedykt XVI, Głosić Chrystusa i prowadzić ludzi na zbawcze spotkanie z Nim. Audiencja generalna, 26.05.2010, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 7(31) (2010), s. 51-53.

Benedykt XVI, „Jakże niesamowitą rzeczą jest być księdzem!” Audiencja generalna, 24.06.2009, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 9(30) (2009), s. 48-49.

Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 3-4(31) (2011), s. 6-7.

Benedykt XVI, „Nazwałem was przyjaciółmi”. Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI w Wielki Czwartek 13 kwietnia 2006 roku, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 7 (2006), s. 747-750.

Benedykt XVI, Pan uobecnia swoje działanie przez posługę kapłana. Audiencja generalna, 14.04.2010, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 6(31) (2010), s. 42-44.

Benedykt XVI, Słowo Boże duszą apostolatu i życia kapłańskiego. Nieszpory w katedrze  Notre-Dame, Paryż, 12.09.2008, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 10-11(29) (2008), s. 17-19.

Chat E., Hierarchiczne kapłaństwo biskupów i prezbiterów, „Kieleckie Studia Teologiczne” 9 (2010), s. 7-22.

Chmielewski M., Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłana, w: M. Wysocki (red.), Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, Lublin 2011, s. 571-586.

Chrostowski W., Duszpasterstwo biblijne jako składnik nowej ewangelizacji, w: A. Wojtczak (red.), Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii. Materiały z sympozjum w Obrze, 19-20 kwietnia 2001 r., Poznań 2001, s. 43-56.

Częsz B., Chrystologiczny wymiar kapłaństwa w świetle słów: „Chrystus wczoraj, dziś i zawsze” (Hbr 13,8), „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 3 (1998), s. 26-30.

Dziuba A. F., Odkrywać powołanie w szkole Chrystusa. List pasterski Biskupa Łowickiego na IV niedzielę Wielkanocy – Chrystusa Dobrego Pasterza, 13.04.2008, https://diecezja.lowicz.pl/list-pasterski-biskupa-lowickiegona-iv-niedziele-wielkanocy/ (odczyt z dn. 16.02.2020 r.).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992.

Jan Paweł II, Bądźcie szczęśliwi i dumni, że jesteście kapłanami. Do księży Paryża w Notre-Dame, 30.05.1980, w: E. Weron, A. Jaroch (red.), Jan Paweł II.

Nauczanie papieskie, t. 3, 1 (1980), Poznań 1985, s. 672-676.

Jan Paweł II, Misja ewangelizacyjna prezbiterów. Audiencja generalna, 21.04.1993, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 7(14) (1993), s. 40-42.

Kapłan kształtowany przez Słowo Boże. List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2011, http://episkopat.pl/kaplan-ksztaltowany-przez-slowo-boze/ (odczyt z dn. 16.02.2020 r.).

Kasper W., Nowe akcenty w dogmatycznym rozumieniu służby kapłańskiej, „Concilium” 1-5 (1969), s. 161-170.

Kasper W., Sługa radości. Życie i posługa kapłańska, Kielce 2009.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego, Kielce 2005.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa powołań, Sandomierz 1991.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2002.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Rzym 2002.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan – głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Tarnów 2005.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna Directorium catechisticum generale, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1-2(106) (1973), s. 3-67.

Krzysteczko H., We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem powszechnym, Katowice 2010.

Lubowicki K., „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Aktualizacja słowa Bożego we współczesnym przepowiadaniu, w: J. Kiciński (red.), Słowo Boże szkołą formacji kapłańskiej, Wrocław 2011, s. 117-126.

Michalik A., Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro, t. 2: Wybrane zagadnienia duszpasterskie, Tarnów 1997.

Ogórek P. P., W poszukiwaniu istoty stałej formacji kapłańskiej, „Studia Gdańskie” 23 (2008), s. 295-314.

Ozorowski M., Służba kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27 (2009), s. 9-19.

Papieski Komitet Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, Eucharystia: Komunia z Chrystusem oraz między nami. Teologiczne i pastoralne refleksje przygotowawcze do 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Dublin, Irlandia, 10-17 czerwca 2012 roku, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/kongreseuch_10062012.html (odczyt z dn. 16.02.2020 r.).

Parzyszek C., Obraz kapłana w świetle adhortacji Verbum Domini, „Homo Dei” 3 (2011), s. 46-55.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.

Piotrowski W., Czy kapłan może przekonać do dawania świadectwa miłości?, „Ateneum Kapłańskie” 154 (2010), s. 274-292.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.

Podpora R., Kościół ewangelizowany i ewangelizujący w przesłaniu papieża Benedykta XVI do biskupów polskich w świetle Evangelii nuntiandi, w: R. Czekalski  (red.), Katecheza w Kościele i dla Kościoła, Płock 2006, s. 273-281.

Proniewski A., Kapłan – świadkiem komunii z Bogiem, „Studia Teologiczne” 29 (2011), s. 83-92.

Przybyłowski J., Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, Lublin 2001.

Radoński M., Wprowadzenie pastoralne, „Materiały Problemowe” 9 (1986), s. 38-40.

Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005.

Ratzinger J., Słudzy waszej radości, Wrocław 1990.

Rusiecki M., Zadania prezbitera a jego dojrzałość osobowa (konferencja), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 6 (1997), s. 605-622.

Sadowski L., Duchowa formacja kapłana katolickiego według Pastores dabo vobis, „Studia Diecezji Radomskiej” 7 (2005), s. 335-346.

Skowronek A., Wprowadzenie teologiczne. Sakrament święceń kapłańskich, „Materiały Problemowe” 9 (1986), s. 20-38.

Skrobisz M. J., Kapłan słuchającym głosicielem Bożego Słowa według DV 25, „Studia Loviciensia” 8 (2006), s. 285-298.

Słomka W., Oblicza kapłańskiej miłości, w: W. Słomka, J. Misiurek (red.), Kapłan pośród ludu kapłańskiego, Lublin 1993, s. 33-41.

 II Sobór Watykański, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, Rzym 1965.

Staniek E., Kapłańska codzienność, „Pastores” 1 (1998), s. 73-78.

Thurian M., Tożsamość kapłana, Kraków 1996.

Twardowski J., Żyć chwilą konsekracji, „Pastores” 1 (1998), s. 39-55.

Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

Zawada M., Duchowość kapłańska – refleksje biblijne (cz. 1), „Homo Dei” 4(71) (2001), s. 20-31.