Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego

o. Andrzej Derdziuk OFMCap

Abstrakt

Moral challenges of the spirituality of the Sacred Heart of Jesus

Every Christian cult has liturgical and existential dimension. Cult of the Sacred Heart of Jesus significantly affects one’s moral conduct. Honoring Sacred Heart leads to knowing and following the moral attitude of Jesus  Christ. Among the most characteristic elements of such attitude are for example self-sacrifice and reparation to the Sacred Heart of Jesus and contemplative adoration. Following Jesus Christ human being finds in Him not only the ideal and model of theological and moral virtues but also source and encouragement to its fulfillment.

Keywords: cult of the Sacred Heart, morality, virtues, self-sacrifice, reparation to the Sacred Heart of Jesus, adoration

Każdy kult chrześcijański posiada wymiar liturgiczny i egzystencjalny. Kult Najświętszego Serca Jezusowego także znacząco wpływa na postępowanie moralne człowieka. Oddawanie czci Bożemu Sercu prowadzi do poznania i naśladowania postawy moralnej Jezusa Chrystusa. Do najbardziej charakterystycznych elementów tej postawy należą: poświęcenie się i wynagrodzenie Sercu Jezusa oraz kontemplacyjna adoracja. Naśladując Jezusa Chrystusa, człowiek odnajduje w Nim nie tylko ideał i wzór cnót teologalnych i moralnych, ale też źródło i zachętę do ich realizacji.

Słowa kluczowe: kult Serca Jezusowego, moralność, cnoty, poświęcenie się, wynagrodzenie Sercu Jezusowemu, adoracja
References

Cargnoni C., Pokora, upokorzenie, tłum. A. Baran, w: E. Kumka (red.), Leksykon duchowości franciszkańskiej, Kraków 2016, k. 1287-1289.

Derdziuk A., W odpowiedzi na dar miłosierdzia, Lublin 2016.

Derdziuk A., Wyobraźnia miłosierdzia, „Ethos” 1-2(17) (2004), s. 381-395.

Franciszek z Asyżu, List skierowany do całego zakonu wraz z modlitwą „Wszechmogący, wiekuisty…”, w: Franciszek z Asyżu, Pisma, tłum. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1990, s. 172-180.

Hildebrand D. von, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1985.

Jan Paweł II, Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa. Orędzie na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 9-10 (1999), s. 13-16.

Jan Paweł II, Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Rozważanie na Anioł Pański 23 czerwca 1985 roku, w: G. Dufour (red.), W szkole Serca Jezusowego z Janem Pawłem II, Kraków 2009, s. 94-95.

Leon XIII, Encyklika Annum sacrum, w: M. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy miłości, t. 1, Kraków 1972, s. 145-151.

Liguori A. M. de, Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, tłum. M. Pierzchała, Z. Klafka, Kraków 1996.

Młotek A., Hojność, w: J. Walkusz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, k. 1119-1120.

Mokrzycki B., Kult Najświętszego Serca Jezusowego a liturgiczna odnowa Kościoła, w: M. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy miłości, t. 1, Kraków 1972, s. 71-140.

Nagórny J., Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, Lublin 2009.

Nawrocki S., Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Rozważania na tle Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego, w: M. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy miłości, t. 3, Kraków 1972, s. 415-474.

Olejnik S., Dar, wezwanie, odpowiedź. Teologia moralna, t. 1: Wprowadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988.

Paweł VI, List apostolski Investigabiles divitias Christi, w: M. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy miłości, t. 1, Kraków 1972, s. 205-208.

Pius XI, Encyklika Miserentissimus Redemptor, w: M. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy  miłości, t. 1, Kraków 1972, s. 154-166.

Pius XII, Encyklika Haurietis aquas, w: M. Mokrzycki (red.), Zawierzyliśmy miłości, t. 1, Kraków 1972, s. 169-203.

Poleszak L., Serce Jezusa, niezgłębione źródło miłości Boga, Kraków 2007.

Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.

Power F. J., Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w: K. Klauza (red.), Odpowiedź miłości. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, Częstochowa 1996, s. 103-225.

Rosik S., Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992.