Serce Jezusa – misterium Miłości uosobionej

ks. Jan Krzysztof Miczyński

Abstrakt

Sacred Heart – the mystery of personified Love

The cult of the Sacred Heart of Jesus is glorification of the Incarnated Person of the Son of God. Jesus Christ is a personification of Love, He is someone, who is exclusively love. The bond of love between Sacred Heart and a human’s heart leads to personal fulfilment. It introduces one into extraordinary space of interpersonal love, also in redeemed  community, which creates the Mystical Body of Christ, which is animated by one heart (cf. Acts 4,32), to glorify God’s Majesty (cf. Eph 1,12.14), in Communion of Uncreated Persons. Sacred Heart of Jesus is the mirror which reflects the dazzle of God’s love, dignity and magnitude of vocation of people created as an image of God’s Son (cf. Rom 8,29), and also significance of a new world (cf. Rev 21,5), which has begun here, on earth.

Keywords: Sacred Heart, heart, person, cult, love, progress, community

Kult Serca Jezusowego jest oddawaniem czci całej Osobie Wcielonego Bożego Syna. Jezus Chrystus jest uosobioną Miłością, jest Kimś, kto jest tylko miłością. Więź miłości łącząca serce człowieka i Serce Jezusa prowadzi  ku spełnieniu osobowemu. Wprowadza w niezwykłą przestrzeń miłości międzyosobowej, w odkupioną społeczność, która tworzy Mistyczne Ciało Chrystusa, ożywiane jednym sercem (por. Dz 4,32), ku chwale majestatu Boga (por. Ef 1,12.14), w Komunii Osób Niestworzonych. Serce Jezusa jest zwierciadłem ukazującym blask miłości Boga, godność i wielkość powołania osób stworzonych na wzór obrazu Bożego Syna (por. Rz 8,29), jak również doniosłość nowego świata (por. Ap 21,5), rozpoczynającego się już tu, na ziemi.

Słowa kluczowe: Serce Jezusa, serce, osoba, kult, miłość, rozwój, społeczność, wspólnota
References

Bartnik C. S., Chrystus – Syn Boga Żywego, Lublin 2000.

Bartnik C. S., Dogmatyka katolicka, t. 1-2, Lublin 19991–20031.

Bartnik C. S., Matka Boża, Lublin 2012.

Bartnik C. S., Personalizm, Lublin 2000.

Bartnik C. S., Serce Jezusa, w: C. S. Bartnik, Światło świata. Homilie, kazania, przemówienia, Lublin 1991, s. 179-181.

Gąsior A., Królikowski J., Łabuda P. (red.), Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa. Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas, Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów 2007.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kiejza A., Serce, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 6-7.

Królikowski, J., Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa. Historia i założenia teologiczne, Łódź-Częstochowa 2006.

Łabuda P., Eucharystia darem miłości Serca Chrystusowego. „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26,26 par.), w: A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda (red.), Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa. Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas, Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów 2007, s. 66-84.

Misiurek J., Kult Serca Jezusowego i jego wartości duchowe w świetle wypowiedzi polskich teologów XVIII i XIX wieku, w: J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2: (w. XVIII-XIX), Lublin 1998, s. 20-77.

Misiurek J., Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.