Wpływ św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Ks. Stanisław Gruca SCJ

Abstrakt

An impact of Saint Margaret Mary Alacoque on the spirituality of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus

The article presents an impact of the message of Saint Margaret Mary Alacoque on the spirituality of the Congregation founded by servant of God Father Leon John Dehon. Analysis of the addressed issue consists of three parts. The first part will touch the periphrasis of the spiritual parallels and concurrence of some of the stages of life of Fr.  Dehon and saint Margaret Mary. In the next part the influence of the saint from Paray le Monial on the development of the spirituality of the institute during the time of Fr. Dehon will be underlined. The last part will show the spiritual connection of the Congregation with the legacy of the saint from Paray le Monial and its actualization in the contemporary world. The immediate ideas of founding Congregation that has the reparation as one of its feature Fr. Dehon drew not only from the revelations of Saint Margaret Mary. In his writing works one can find his personal experience of love of the Sacred Heart and introduction of all the elements of unction towards God in his newly establish religious community.  The final stage of crystallization of the spirituality of the Congregation revealed full of dynamism view of Fr. Dehon on the cult of Jesus’ Heart, reinterpretation of the core of such cult and its location in the ever changing reality. The message from Paray le Monial still finds its clear mark in the normative documents of the Institute. The influence of Saint Margaret Mary Alacoque on the spirituality of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus has always been distinct and constituted a source of inspiration for consecutive generations of Dehonians. At present the message from Paray le Monial should be viewed in the context of „dynamic fidelity” to the charism of the Founder.

Keywords: Leon John Dehon, Margaret Mary Alacoque, revelations, Heart of Jesus, love, reparation, sacrifice suffering, charism

Abstrakt
Artykuł ukazuje wpływ przesłania św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość  Zgromadzenia założonego przez sługę Bożego o. Leona Dehona. Analiza podjętej problematyki składa się z trzech części. Omówienie podobieństwa duchowego oraz zbieżności niektórych etapów życia o. Dehona i św. Małgorzaty Marii Alacoque składają się na cześć pierwszą. W następnej wyeksponowany zostaje wpływ świętej z Paray-le-Monial na kształtowanie duchowości Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w czasach o. Dehona. Ostatnia część ukazuje łączność duchową Zgromadzenia ze spuścizną świętej wizytki i jej aktualizację we współczesności. Bezpośrednie idee założenia Zgromadzenia o charakterze wynagradzającym o. Dehon czerpał nie tylko z objawień przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque. W jego spuściźnie pisarskiej można odnaleźć osobiste doświadczenie miłości Bożego Serca i wprowadzanie wszystkich elementów nabożeństwa ku Jego czci w nowopowstałym dziele. Końcowy etap krystalizowania duchowości Zgromadzenia odsłonił pełne dynamizmu spojrzenie o. Dehona na kult Serca Jezusowego, reinterpretację istoty tego kultu oraz jego akomodację w zmieniającej się rzeczywistości. Przesłanie z Paray-le-Monial nadal znajduje swój wyraźny ślad w dokumentach normatywnych Instytutu. Wpływ św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego zawsze był wyraźny i stanowił źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń sercanów. Obecnie przesłanie z Paray-le-Monial należy odczytywać w kluczu „dynamicznej wierności” charyzmatowi Założyciela.

Słowa kluczowe: Leon Dehon, Małgorzata Maria Alacoque, objawienia, Serce Jezusa, miłość, wynagrodzenie, ofiara, cierpienie, charyzmat
References

Alacoque M. M., Listy św. Małgorzaty Marii Alacoque, tłum. M. K. Piwnicka-Bohuszewicz, Kraków 2009.

Alacoque M. M., Pamiętnik duchowy, Kraków 2003.

Benedykt XV, Przedziwna historia. Bulla kanonizacyjna bł. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, siostry profeski Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Kraków 2017.

Cahiers Falleur, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OEU/CFL (odczyt z dn. 03.05.2020 r.).

Dehon L., Études sur le Sacré Coeur de Jésus, w: L. Dehon, OEuvres Spirituelles, t. 5, Andria 1984, s. 387-715.

Dehon L., Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego, t. 1: Wcielenie, Kraków 2018.

Dehon L., La revue catholique des idées et des faits, Benoît XV intime, 10 février 1922 r., http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/REV/ARTREV-1922-0200-0004309?ch=10 (odczyt z dn. 02.05.2020 r.).

Dehon L., Lettres circulaires, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/ COR/LCC (odczyt z dn. 02.05.2020 r.).

Dehon L., Notes quotidiennes, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/ JRN/NQT (odczyt z dn. 02.05.2020 r.).

Dehon L., Notes sur l’histoire de ma vie, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/JRN/NHV (odczyt z dn. 03.05.2020 r.).

Dehon L., OEuvres Spirituelles, t. 5, Andria 1984.

Denis M., Projekt o. Dehona, Kraków 1990.

Dorresteijn H., Vita e personalità di Padre Dehon, Bologna 1978.

Drążek C., Grzebień L. (red.), Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Kraków 1983.

Gruca S., Panie, co chcesz, abym czynił? Teologia powołania kapłańskiego i zakonnego. Studium na podstawie życia i pism Leona Jana Dehona (1843-1925), Kraków 2015.

La glorificazione della B. Margherita Alacoque e la propagazione del culto del S. Cuore, „La Civiltà cattolica” 1(69) (1918), s. 143-148.

Manzoni G., Jak w zwierciadle. Konferencje na temat Konstytucji SCJ, Warszawa 1995.

Manzoni G., Katechizm wprowadzający do nowych Konstytucji, Kraków 1992.

Manzoni G., Leon Dehon – człowiek o wielkim sercu, Kraków 1991.

Reguła życia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Konstytucje i Dyrektorium generalne, Rzym 2009.

Wójcik M. M., Pan jej objawił tajemnicę swego Serca. Święta Małgorzata Maria Alacoque, Jasło 2003.