Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej znaczenie teologiczne

Ks. Janusz Królikowski

Abstrakt

Enthronement of the Sacred Heart of Jesus and its theological meaning

The goal of theology is to present, among others, the adequate explanation for the Christian piety. For that reason the attempt is made to define specificity of the acts of offering, dedication and enthronement to which we are encouraged within the cult of the Sacred Heart of Jesus. It seems that with its internal logic they are the closest to the religious  vows themselves traditional religious acts. The believer takes up through them in front of God his or her personal commitment to follow particular behaviour, involving certain good. In above acts point is to create a similar effect. Placing the above acts in that perspective brings about a deeply religious meaning and additionally shows that they can  profoundly contribute to the building of the integrity of the believer.

Keywords: vow, dedication, commitment, enthronement, religiousness, obligation

Abstrakt
Zadaniem teologii jest m.in. dostarczanie odpowiednich uzasadnień dla tego, czym żyje pobożność chrześcijańska. Z tej racji podejmujemy próbę określenia specyfiki aktów oddania, poświęcenia i intronizacji, do których zachęca się w ramach kultu Najświętszego Serca Jezusa. Wydaje się, iż swoją logiką wewnętrzną są one najbliższe ślubom  ależącym do tradycyjnych aktów religijnych. Wierzący podejmuje w nich wobec Boga osobiste zobowiązanie do spełnienia określonego działania, którego przedmiotem jest jakieś dobro. W wymienionych aktach chodzi o podobne działanie. Usytuowanie w tej perspektywie wymienionych aktów nadaje im znaczącą nośność religijną, a tym samym pokazuje, że mogą one rzeczywiście przyczyniać się do integracji religijnej wierzącego.

Słowa kluczowe: ślub, oddanie, poświęcenie, intronizacja, religijność, zobowiązanie
References

Augustyn, Epistula 127: PL 33.

Chmielewski M., Kobienia J., Flaga A. (red.), Trzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki, 17-19 XI 2017 r., Kraków 2018.

Jenni E., Westermann C., Dizionario teologico dell’Antico Testamento, Casale Monferrato 1982.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Keller C. A., ndr – far voto, w: E. Jenni, C. Westermann, Dizionario teologico dell’Antico Testamento, t. 2, Casale Monferrato 1982, kol. 36-39.

Królikowski J., Bogurodzica Dziewica, Niepokalanów 2013.

Królikowski J., Umiłował nas ludzkim sercem. Teologia i kult Najświętszego Serca Jezusa (1765-2015), Kraków 2014.

Margerie B. de, Mélanges anthropologiques à la lumière de saint Thomas d’Aquin, Paris 1993.

Tomasz z Akwinu, O doskonałości życia duchowego, w: Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij i in., Kęty 1999, s. 364-436.

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae.

Tomasz z Akwinu, Super Boetium de Trinitate.