Formacja do ślubu ubóstwa w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt

Formation towards the vow of poverty in the Polish Province of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus

Formation towards the vow of poverty is one of the elements of the preparation of consecrated persons aimed at living according to evangelical counsels. In the Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus all three vows are inscribed in the figure of reparation characteristic for the Institute as well as oblation dimension which underlines total devotion to God through religious consecration. The documents of the Congregation besides the goals and various aspects of formation also set out the essence of the vow of poverty, encouraging life with its spirit. The goal of formation is to shape the heart of a religious person, who supposed to more and more reflect in himself the way of life of the poor which was chosen by Jesus Christ. That formation has also the community dimension, through which the religious community should become a witness of non-remissive goods and thus its prophetic dimension.
 
Keywords: religious vows, poverty, formation, reparation, oblation, Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus, Dehonians
 
Abstrakt

Formacja do ślubu ubóstwa jest jednym z elementów formacji osób konsekrowanych zmierzającej do życia radami ewangelicznymi. W Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego wszystkie śluby zakonne wpisane są w rys wynagradzający Instytutu oraz otrzymują wymiar oblacyjny, podkreślający całkowite oddanie się Bogu poprzez konsekrację. Dokumenty Zgromadzenia obok celu i różnych aspektów formacji określają również istotę ślubu ubóstwa, zachęcając do życia jego duchem. Celem formacji jest kształtowanie serca zakonnika, który coraz bardziej winien odzwierciedlać w sobie sposób życia ubogiego, jaki obrał Jezus Chrystus. Formacja ta ma także wymiar wspólnotowy, gdyż wspólnota winna stawać się świadkiem dóbr nieprzemijających, w czym wyraża się jej wymiar profetyczny. 

Słowa kluczowe: śluby zakonne, ubóstwo, formacja, wynagrodzenie, oblacja, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, sercanie / religious vows, poverty, formation, reparation, oblation, Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus, Dehonians
References
Augé M., Vita consecrata. Znaczenie i osiągnięcia dokumentu. Cz. II, „Życie Konsekrowane” 3(15) (1997), s. 49-54.
 
Brault A., Rath N., Szczęście w życiu zakonnym, Kraków 1995.
 
Chrapkowski A., Krzywda J., Wroceński J., Zubert B. W., Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. II/2, Księga II. Lud Boży, Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Poznań 2006.
 
Cole B., Conner P. M., Pełnia chrześcijaństwa. Teologia życia konsekrowanego, Poznań 1997.
 
Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu, Ratio formationis generalis, Romae 2014.
 
Dehon L., Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 1997.
 
Dehon L., Lettere circolari, Bologna 1954.
 
Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000), Bologna–Milano 2001.
 
Falleur S., Zeszyty. Konferencje i kazania Ojca Dehona do nowicjuszy (9 listopad 1879 rok – 21 październik 1881 rok), maszynopis, Rzym 1979.
 
Formacja w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, maszynopis, Stadniki 2018.
 
Góralczyk P., Ubóstwo duchowe a ubóstwo materialne, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” R. 6, 5(35) (1986), s. 48-57.
 
Hołda K., Charyzmatyczno-eklezjologiczny aspekt ślubów zakonnych, w: B. Przybylski (red.), Życie zakonne w strukturze Kościoła, Rzym 1979, s. 76-126.
 
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia Redemptionis donum, Rzym 1984.
 
Jan Paweł II, Ewangeliczne ubóstwo istotnym warunkiem życia konsekrowanego, „L’Osservatore Romano” 2 (1995), s. 51-52.
 
Jankowski A., Ciasna brama i wąska droga. O współczesną odnowę życia zakonnego, Poznań–Warszawa 1984.
 
Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 
Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu, t. 1, Wrocław 1985.
 
Nowak A. J., Osoba konsekrowana. Ślub ubóstwa, Lublin 1992.
 
Poleszak L., Główne rysy duchowości Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w zamyśle założyciela – o. Leona Jana Dehona, w: J. Wełna (red.), Droga rad ewangelicznych. Program formacji ciągłej na 2011 rok, Kraków 2011, s. 116-130.
 
Program formacji w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego Prowincja Polska (Postulat, Nowicjat), maszynopis, Stopnica 2015.
 
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Dyrektorium prowincjalne, Warszawa 2015.
 
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Ratio formationis provincialis, Warszawa 2017.
 
Reguła życia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Konstytucje i Dyrektorium generalne, Kraków 2014.
 
Sheets J. R., Ubóstwo w naśladowaniu Chrystusa dzisiaj, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, R. 6, 5(35) (1986), s. 86-101.
 
Sussidio per la formazione dehoniana, Roma 2009.
 
Świerczek E., Ubóstwo w Piśmie Świętym a ubóstwo franciszkańskie, w: O. R. Jusiak (red.), Zaproszeni do ubóstwa. Materiały z sympozjum franciszkańskiego. Kalwaria Zebrzydowska – wrzesień 1994, Kalwaria Zebrzydowska 1995, s. 9-24.
 
Wider D., Życie oddane na własność Bogu. Zarys teologii życia zakonnego, Kraków 1996.
 
Wróbel I., Zbawczy wymiar ślubu ubóstwa w świetle adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II „Redemptoris donum”, w: O. R. Jusiak (red.), Zaproszeni do ubóstwa. Materiały z sympozjum franciszkańskiego. Kalwaria Zebrzydowska – wrzesień 1994, Kalwaria Zebrzydowska 1995, s. 34-52.
 
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Normy zarządzania dobrami (Norme sull’Amministrazione dei Beni – NAB), Warszawa 2009.