Boże Serce w misterium swojego otwarcia na współczesny świat

Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ

Abstrakt

God’s Heart in the mystery of its opening to the modern world

Is the reverence and cult of the Sacred Heart of Jesus still topical in the mission of the Church? The text „God’s Heart in the mystery of its opening to the modern world” is an attempt to answer the question above. Biblical depiction of the word „heart” has basically symbolic and allegoric meaning. Repeatedly this word appears in connection with the word „love” both in regard to God and human. Incarnated God, the Word of the Father, became truly human with the loving heart and he redeemed the world. The Heart of Jesus pierced with the soldier’s spear on the cross is still open to the present day with his love. A special place in this regard is given to spreading the idea of the social kingdom of the Heart of Jesus and the civilization of love.
 
Keywords: heart, love, incarnation, redemption, mystery, social kingdom, civilization of love, God’s Heart, Heart of Jesus
 
Abstrakt
 
Czy nabożeństwo i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa są wciąż aktualne w misji Kościoła? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest tekst Boże Serce w misterium swojego otwarcia na współczesny świat. Biblijne ujęcie słowa „serce” ma zasadniczo znaczenie symboliczne i przenośne. Wielokrotnie występuje w połączeniu ze słowem „miłość” zarówno w odniesieniu do Boga, jak i człowieka. Wcielony Bóg, Słowo Ojca, stał się prawdziwym człowiekiem o kochającym sercu i odkupił świat. Serce Jezusa przebite włócznią żołnierza na krzyżu jest wciąż otwarte na współczesność przez swoją miłość. Szczególne miejsce pod tym względem zajmuje szerzenie idei społecznego królestwa Serca Jezusa oraz cywilizacji miłości. 
Słowa kluczowe: serce, miłość, wcielenie, odkupienie, misterium, społeczne królestwo, cywilizacja miłości, Serce Boże, Serce Jezusa / heart, love, incarnation, redemption, mystery, social kingdom, civilization of love, God’s Heart, Heart of Jesus
References
Bernard C. A., La spiritualità del cuore di Cristo culto-devozione-spiritualità, w: La spiritualità del cuore di Cristo, Bologna 1990, s. 37-48.
 
Bérulle P. de, OEuvres complètes, t. 7, Paris 1996.
 
Bourgeois A., L’expérience spirituelle du Père Dehon, „Studia Dehoniana” 23, Roma 1990.
 
Bourgeois A., Le Père Dehon et „Le Régne du Coeur de Jésus 1889-1892”, „Studia Dehoniana” 25/1, Roma 1990.
 
Daniluk M., Dehon Léon, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, k. 1098-1099.
 
Dehon L., Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego, t. 1: Wcielenie, Kraków 2018.
 
Dehon L., Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego, t. 2: Męka, Kraków 2019.
 
Dehon L., Notes sur l’Histoire de ma Vie, t. 2, Roma 1976.
 
Dehon L., Notes sur l’Histoire de ma Vie, t. 3, Roma 1977.
 
Dehon L., OEuvres Sociales, t. 1, Napoli–Andria 1978.
 
Dehon L., OEuvres Sociales, t. 4, Andria 1985.
 
Dehon L., OEuvres Spirituelles, t. 1, Andria 1982.
 
Dehon L., OEuvres Spirituelles, t. 2, Andria 1983.
 
Dehon L., OEuvres Spirituelles, t. 3, Andria 1983.
 
Dehon L., OEuvres Spirituelles, t. 4, Andria 1984.
 
Dehon L., OEuvres Spirituelles, t. 7, Andria 1985.
 
Dorresteijn H., Vita e personalità di Padre Dehon, Bologna 1978.
 
Falleur S., Cahiers, „Studia Dehoniana” 10, Roma 1979.
 
Hojnowski J., Słownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2000.
 
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.
 
Jan Paweł II, Kanonizacja Klaudiusza la Colombière, w: C. Drążek (red.), Jan Paweł II – Serce otwarte dla każdego. Tajemnica Serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2004, s. 127-137.
 
Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, Rzym 1994.
 
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, Rzym 1994.
 
Jan Paweł II, Pielgrzymka do Paray-le-Monial, w: C. Drążek (red.), Jan Paweł II – Serce otwarte dla każdego. Tajemnica Serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2004, s. 90-102.
 
Jan Paweł II, Pielgrzymka do Polski, w: C. Drążek (red.), Jan Paweł II – Serce otwarte dla każdego. Tajemnica Serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2004, s. 103-126.
 
Jan Paweł II, Poświęcenie rodzin, w: C. Drążek (red.), Jan Paweł II – Serce otwarte dla każdego. Tajemnica Serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2004, s. 170.
 
Jóźwiak F., Cierniem koronowanie, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, k. 472.
 
Kiejza A., Serce, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 6-7.
 
Kowalski J., Cywilizacja miłości, w: Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Radom 2014, s. 136-139.
 
Kudasiewicz J., Biczowanie Chrystusa, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, k. 514-515.
 
Ledure Y., Il regno sociale del Sacro Cuore in Padre Dehon, „Dehoniana” 74 (1988), s. 211-233.
 
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.
 
Miłość, w: X.-L. Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, s. 484-492.
 
Miłość, w: A. Grabner-Haider (red.), Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1995, s. 737-739.
 
Misiurek J., Serce Jezusa, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 7-11.
 
Misiurek J., Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.
 
Napora K., Uwierzyli Pismu i Słowu. Lectio divina do wybranych fragmentów Ewangelii, Kraków 2018.
 
Palermo G., Leone Dehon apostolo della riparazione, Roma 1991.
 
Pius XII, Encyklika Haurietis aquas o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 137-168.
 
Poleszak L., Serce Jezusa niezgłębione źródło miłości Boga, Kraków 2007.
 
Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.
 
Pyc M., Odkupienie, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 14, Lubin 2010, k. 312-314.
 
Serce, w: X. Léon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, s. 871-874.
 
Szlaga J., Wegner B., Ecce Homo, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, k. 640-641.
 
Tessarolo A., L’impegno sociale di Padre Dehon e la sua spiritualità, „Dehoniana” 78 (1990), s. 147-158.
 
Tessarolo A., Teologia Serca Jezusowego, tłum. Z. Morawiec, Kraków 1997.
 
Wójcik E., Odkupienie, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, k. 308-309.
 
Wróbel J., Życie od Boga i dla Boga, w: T. Styczeń, J. Nagórny (red.), Evangelium vitae. Tekst i komentarze, Lublin 1999, s. 177-208.
 
Zarzycki S. T., Serce, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 808-809.
 
Zieliński J., Serce Jezusa. Początek i przeznaczenie człowieka, Kraków 2014.
 
Ziemann E., Być kapłanem Serca Jezusowego. Duchowość kapłańska o. Leona Jana Dehona (1843-1925), Kraków 2006.
 
Ziemann E., Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II, „Sympozjum” 1(28) (2015), s. 93-96.
 
Ziemann E., Kult Najświętszego Serca Jezusa w Polsce w perspektywie 250. rocznicy ustanowienia święta, w: J. Królikowski, J. Wełna (red.), Odnowić pamięć o miłości Bożej. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Kraków 2014, s. 7-48.
 
Ziemann E., Małgorzata Maria Alacoque, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, k. 1019-1021.
 
Ziemann E., Misterium, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, k. 1264.
 
Ziemann E., Serce Jezusa, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 11-27.