Maryja i współczesny problem ciała

Ks. Janusz Królikowski

Abstrakt

Mary and the contemporary question of the body

The question concerning human body certainly can be counted among the most urgent issues in the modern culture. Therefore theology as well has to include it among the fields of its research if it wants to participate in a most vital discussion for contemporary man. Theological tradition focuses upon the figure of Mary, and especially on Her virginity, emphasising that She has always ameliorated the profound understanding of the body and its destiny and concurrently its personal and moral context. In the face of contemporary, urgent need for the restoration of the dignity of the bodythe return to Marian devotion and following Her virtues is definitely required. Only in this perspective it is possible to grsap and properly cultivate the relation between the body and the soul and further between man and woman, and by the same token to influence the culture making it more friendly for people.
 
Keywords: Mary, Virginity, theology, body, Marian devotion, woman
 
Abstrakt
 
Problematyka dotycząca ciała na pewno należy do najbardziej aktualnych we współczesnej kulturze, a tym samym także teologia musi ją uwzględniać w swoich poszukiwaniach, jeśli ma uczestniczyć w tym, co najbardziej zasadnicze dla człowieka. Tradycja teologiczna zwraca uwagę, że także postać Maryi, szczególnie Jej dziewictwo, zawsze wpływała na pogłębione rozumienie ciała i jego przeznaczenia, a tym samym na osobowe i moralne odniesienie do niego. Wobec współczesnej, pilnej potrzeby odbudowania godności ciała zachodzi między innymi wyraźna potrzeba powrotu do kultu maryjnego i do naśladowania cnót Maryi, ponieważ w tej perspektywie można uchwycić i właściwie kształtować relacje między duchem i ciałem, między mężczyzną i kobietą, a tym samym oddziaływać na kulturę, czyniąc ją bardziej przyjazną człowiekowi.
Słowa kluczowe: ciało, doketyzm, gnoza, manicheizm, Maryja, dziewictwo, małżeństwo / Mary, Virginity, theology, body, Marian devotion, woman
References
Bartnicki R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
 
Bueno I., Le eresie medievali, Roma 2013.
 
Courcelle P., God’s Place in Augustine’s Anti-Manichean Polemic, „Augustinian Studies” 38 (2007), s. 87-102.
 
Franciszek, Adhortacja Gaudete et exsultate, Rzym 2018.
 
Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. 1, Warszawa 1994.
 
Konstytucje Apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo Kanoniczne Świętych Apostołów, Kary świętych Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona, tłum. S. Kalinkowski, A. Caba, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, „Źródła Myśli teologicznej” 42; „Synody i Kolekcje Praw” 2.
 
Królikowski J., Bogiem sławiena Maryja, Niepokalanów 2015, „Bibliotheca Kolbiana” 3.
 
Lambert M., Średniowieczne herezje. Ruchy ludowe od reformy gregoriańskiej do reformacji, tłum. W. Popowski, Gdynia 2017.
 
Manselli R., L’eresia del male, Napoli 1980.
 
O’Riordan J., Evoluzione della teologia del matrimonio da Leone XIII ai nostri giorni, Assisi 1974.
 
Pelikan J., Maryja przez wieki, tłum. J. Pociej, Kraków 2012.
 
Peterson E., Marginalien zur Theologie und andere Schriften, Würzburg 1995, „Ausgewählte Schriften” 2.
 
Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, Kraków 1998, „Biblioteka Ojców Kościoła” 10.
 
Ranke-Heinemann U., Seks. Odwieczny problem Kościoła, tłum. M. Zeller, U. Szymanderska, S. Lipnicki, Warszawa 2015.
 
II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.
 
Tomasz z Akwinu, Summa theologiae.
 
Ziegenaus A., Die Zukunft der Schöpfung in Gott. Eschatologie, Aachen 1996, L. Scheffczyk, A. Ziegenaus (red.), „Katholische Dogmatik” 8.