Ofiara eucharystyczna w życiu Kościoła

Ks. Robert Ptak SCJ

Abstrakt

Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiarowuje się i jest spożywany, daje prawdziwe życie i wzrost założonemu przez Niego Kościołowi. Sakrament Eucharystii w jego wymiarze ofiarniczym uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela, która dokonała się w Misterium Paschalnym. Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa w każdej celebracji eucharystycznej sprawowanej we wspólnocie wiernych buduje duchową więź określaną jako communio. Ofiara eucharystyczna staje się dla wiernych w ich codziennym życiu ofiarą Mszy Świętej. 

 

Eucharistic sacrifice in the life of the Church

The Holy Eucharist, in which Christ the Lord Himself is present, offered and eaten, gives true life and growth to the Church founded by Him. The sacrament of the Eucharist, in its sacrificial dimension, makes present the one sacrifice of Christ the Savior which was accomplished in the Paschal 138 ks. Robert Ptak SCJ Mystery. The Church, as the Mystical Body of Christ, in every Eucharistic celebration celebrated in the community of the faithful, builds a spiritual bond known as communio. The Eucharistic Sacrifice becomes for the faithful in their daily lives a sacrifice of the Holy Mass.

Słowa kluczowe: Eucharystia, Najświętsza Ofiara, Msza Święta, Kościół / Eucharist, Holy Sacrifice, Holy Mass, Church
References

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum caritatis, Rzym 2007.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005.

Benedykt XVI, Eucharystia musi być centrum waszego życia (21.08.2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 10(277) (2005), s. 26-28.

Franciszek: Eucharystia tworzy Kościół, https://papiez.wiara.pl/doc/6358897.Franciszek-Eucharystia-tworzy-Kosciol  (odczyt z dn. 21.02.2021 r.).

Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia, Rzym 2003.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, Rzym 1992.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.

Porosło K., Woźniak R. J. (red.), Znaki tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 2018.

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.

II Sobór Watykański, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Rzym 1963.