Geneza i przygotowania do nowego Synodu Biskupów poświęconego synodalności

Ks. Janusz Królikowski

Abstrakt

Papież Franciszek zwrócił Kościół w kierunku nadania mu charakteru synodalnego, dlatego też kolejny synod biskupów zajmuje się już zagadnieniem synodalności i ma szukać jej właściwego kształtu. Ważne jest, aby dobrze znać genezę tego zagadnienia, gdyż tylko w ten sposób będzie można je właściwie podjąć i ukierunkować w służbie misji zbawczej, którą Kościół pełni. W nauczaniu papieża Franciszka znajdujemy jasno określone pryncypia, na których można budować poprawnie rozumianą synodalność i włączać ją w życie Kościoła na różnych poziomach jego funkcjonowania. Stanowią one właściwe przygotowanie do obecnego synodu biskupów oraz prawidłowe ukierunkowanie jego procesu i podejmowanych konkretnie prac.


The origins and the preparations for a new Synod of Bishops concerning synodality

Pope Francis has guided the Church so as to make her more synodal in character, which is why another Synod of Bishops already deals with the issue of synodality and is committed to find its appropriate shape. It is vital to analyse thoroughly the origins of this matter since only then it will be possible to deal with it correctly and to apply it in the mission of salvation pursued by the Church. In the teachings of pope Francis we can find clearly defined principles which may constitute a foundation for correctly understood synodality which can be incorporated in the life of the Church on different levels of her activity. These principles constitute an appropriate preparation for the present Synod of Bishops and the appropriate orientation for its proceedings and particular undertakings.

Słowa kluczowe: Kościół, papież, Franciszek, komunia, kolegialność, synod, synodalność / Church, pope, Francis, communion, collegiality, synodal
References

Balthasar H. U. von, Duch chrześcijański, tłum. Z. Włodkowa, Paris 1976.

Becquart N., Luciani R., Synodalité et cultures: des expériences synodales diverses selon les continents, „Lumen Vitae” 76 (2021), s. 421-430.

Borras A., Communion ecclésiale et synodalité selon le pape François, Paris 2018.

Bühlmann W., Es kommt die dritte Kirche. Eine Analyse der kirchlichen Gegenwart und Zukunft, Freiburg 1974.

Chomiakow A., Kościół jest jeden, tłum. H. Paprocki, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1-2(11) (1981), s. 47-65.

Coccopalmerio F., Sinodalita ecclesiale „a responsabilita limitata” o dal consultivo al deliberativo? A colloquio con padre Lorenzo Prezzi e nel ricordo del cardinale Carlo Maria Martini, Citta del Vaticano 2021.

Congar Y. M. J., Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet, „Revue Historique de Droit Français et Étranger” 35 (1958), s. 210-259.

Congar Y. M. J., Dupuy B. D. (red.), L’épiscopat et l’église universelle, Paris 1962.

Corecco E., Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo, t. 2, Casale Monferrato–Lugano 1997.

Dulles A., Models of the Church, New York 1987.

Fagiolo V., Concetti G. (red.), La collegialita episcopale per il futuro della Chiesa. Dalla prima alla seconda assemblea del Sinodo dei Vescovi, Firenze 1969.

Fáinche R., On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine. From Newman to the Second Vatican Council and Beyond, „An Irish Quarterly Review” 106 (2017), s. 340-358.

Forestier L., Ecclesia peregrinans. La matrice biblique de la synodalité, „Lumen Vitae” 76 (2021), s. 379-385.

Forestier L., Le pape François et la synodalité. Evangelii gaudium, nouvelle étape dans la réception de Vatican II, „Nouvelle Revue Théologique” 137 (2015), s. 597-614.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Rzym 2013.

Franciszek, Homilia w czasie Mszy Świętej na otwarcie synodu na temat synodalności (10 października 2021 roku), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html (odczyt z dn. 19.05.2022 r.).

Franciszek, Otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat: „W stronę Kościoła synodalnego – komunia, uczestnictwo, misja”. Przemówienie (9 października 2021 roku), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2021/october/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html (odczyt z dn. 19.05.2022 r.).

Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. Rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów (17 października 2015 roku), „L’Osservatore Romano” 11(36) (2015), s. 4-8.

Ghirlanda G., Hierarchica communio. Significato della formula nella Lumen gentium, „Analecta Gregoriana” 216, Roma 1980.

Grech M., Prolusione. Una Chiesa costitutivamente sinodale e missionaria, „Urbaniana University Journal” 3(74) (2021), s. 5-13.

Hamer J., L’église est une communion, „Unam Sanctam” 40, Paris 1962.

Jagodziński M., Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009.

Jan Chryzostom, Expositio in Psalmum 149: PL 55.

Kehl M., Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992.

Kehl M., Mit der Kirche fühlen, Würzburg 2010.

Kongregacja Nauki Wiary, List Communionis notio (28 maja 1992 roku), w: J. Królikowski, Z. Zimowski (red.), W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 2010, s. 471-483.

Newman J. H., The Arians of the Fourth Century, London 1871.

Paulus VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Apostolica sollicitudo quibus Synodus Episcoporum pro universa Ecclesia constituitur, 15 septembris 1965, „Acta Apostolicae Sedis” 57 (1965), s. 775-780.

Repole R., Église synodale et démocratie. Quelles institutions ecclésiales pour aujourd’hui?, Namur 2016.

Uruszczak W., Reguła Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet dawnego prawa kanonicznego i jej znaczenie, w: A. Zakręta, A. Sosnowski (red.), Servabo legem tuam in toto Corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2013, s. 545-559.

Vitali D., Verso la sinodalita, Magnano 2014.