Nawrócenie synodalne w rozumieniu papieża Franciszka

ks. Tomasz Szałanda

Abstrakt

Nawrócenie synodalne jest powrotem Kościoła do wspólnotowego działania misyjnego – głoszenia Ewangelii wszędzie. Polega ono na zmianie myślenia o Kościele, zmianie sposobu bycia w Kościele i zmianie przeżywania Kościoła. Ta zmiana winna się dokonywać przez spotkanie wspólnoty, słuchanie Ducha Świętego i siebie nawzajem, by dobrze rozeznać, co dzisiaj Paraklet mówi do Kościoła.


Synodal conversion according to pope Francis

Synodal conversion is the return of the Church to community missionary activity – to proclaim the Gospel everywhere. It consists in changing the way of thinking about the Church, changing the way of being in the Church, and changing the way of perceiving the Church. This change should be made by meeting the community, listening to the Holy Spirit and one another, in order to discern well what the Paraclete is saying to the Church today.

Słowa kluczowe: nawrócenie synodalne, synodalność, synod Kościoła, papież Franciszek / synodal conversion, synodality, synod of the Church, Pope Francis
References

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960.

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 3, Warszawa 1962.

Baron A., Pietras H. (oprac.), Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski, t. IV/1, Kraków 2007.

Eborowicz W., Proces nawrócenia św. Augustyna, „Vox Patrum” 8 (1988), s. 67-81.

Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013.

Franciszek, Encyklika Laudato si’, Rzym 2015.

Franciszek, Homilia Lud Boży idzie za Jezusem, nie nużąc się (28.03.2020), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200328_appartenenza-al-gregge.html (odczyt z dn. 20.04.2022 r.).

Franciszek, Przemówienie do wiernych diecezji rzymskiej (18.09.2021), https://kongreskk.pl/wp-content/uploads/2021/10/Przemówienie-Franciszka-18-września-2021-pl.pdf  (odczyt z dn. 14.04.2022 r.).

Franciszek, „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów (17.10.2015), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html  (odczyt z dn. 10.04.2022 r.).

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Köhler L., Baumgartner W., Stamm J. J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 2, Warszawa 2001.

Machniak J., Nawrócenie. W teologii duchowości, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 854-855.

V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Gubin 2014.

Paweł VI, List „motu proprio” Apostolica sollicitudo ustanawiający Synod Biskupów dla całego świata, Rzym 1965, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/motu/apostolica_sollicitudo_15091965.html  (odczyt z dn. 01.02.2022 r.).

II Sobór Watykański, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus, Rzym 1965.

II Sobór Watykański, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, Rzym 1965.

Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, Warszawa 2015.

Strong J., Hebrajsko-polski i aramejsko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów hebrajskich i aramejskich oraz kodami Baumgartnera, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 2017.