Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Sympozjum jest indeksowane w następujących bazach danych:

     ERIH PLUS

     The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

          Biblioteka Nauki

     Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

     Baza czasopism humanistycznych BazHum (BazHum.pl)

     Index Copernicus - ICI Journals Master List (IC)

     Arianta

 

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe:

      Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

      Google Scholar

      Most wiedzy

 

Repozytoria i biblioteki cyfrowe:

     Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  [Digital Library of Catholic University of Lublin] (BC KUL)