Zasady publikacji

    Pobierz instrukcję [plik PDF]

 

Zasady ogólne


1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane ani przekazane w tym samym czasie do redakcji innych czasopism.

2. Objętość artykułu powinna wynosić nie mniej niż 20 000 znaków i nie więcej niż 40 000 znaków (znaki ze spacjami, w przybliżeniu nie więcej niż 20 stron formatu A4 wraz z przypisami i bibliografią.

3. Do artykułu należy dołączyć tłumaczenie tytułu w języku angielskim (jeśli artykuł został przygotowany w języku innym niż polski – tłumaczenia tytułu na język polski i angielski). Należy dołączyć również streszczenie (ok. 1200 znaków) i słowa kluczowe w języku polskim oraz języku angielskim, jak również krótki biogram autora (ok. 400 znaków – tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, dziedziny zainteresowań, e-mail) oraz adres poczty konwencjonalnej. W streszczeniu winien zostać wskazany problem podjęty w artykule oraz struktura przeprowadzonej w nim analizy.

4. Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię wszystkich cytowanych pozycji. W przypadku cytatów z dzieł starożytnych należy także podać pełne dane bibliograficzne użytego w artykule współczesnego przekładu.

5. Recenzje książek powinny wynosić 10 000-12 000 znaków ze spacjami. Redakcja przyjmuje recenzje książek polskojęzycznych – wydanych w ostatnich trzech latach przed publikacją bieżącego numeru „Sympozjum”, lub książek obcojęzycznych – wydanych w ostatnich pięciu latach.

6. Sprawozdania z konferencji, sympozjów naukowych i zjazdów: 10 000-12 000 znaków ze spacjami lub w formie artykułów.

6. Terminy nadsyłania materiałów: wydanie wiosenne – do 31 III, wydanie jesienne – do 30 IX.

8. Autor, przekazując materiał do publikacji, zapewnia o jego oryginalności i posiadaniu do niego wszelkich praw. Poświadcza także, że przesłany tekst nie jest w danym momencie poddawany ewaluacji lub przygotowywany do druku przez innego wydawcę. Autor wyraża także zgodę na bezpłatną publikację nadesłanego materiału w wersji drukowanej i elektronicznej (na stronach internetowych oraz w bazach danych materiałów naukowych) oraz na przechowywanie i udostępnianie tekstu za pomocą nośników danych.

9. Nadsyłane artykuły podlegają recenzji specjalistów z danej dziedziny i po uzyskaniu aprobaty są dopuszczane do publikacji.

10. W przypadku przyjęcia tekstu do druku Redakcja zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek w ramach pracy edytorskiej. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

11. Autorzy opublikowanych artykułów, recenzji oraz sprawozdań otrzymują egzemplarz drukowany „Sympozjum”.

 

Przygotowanie tekstów do publikacji


1. Tekst główny: format Word 97-2007, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, do lewej, bez dzielenia wyrazów, bez tabulatorów, bez pogrubień, można zachować kursywę.

2. Przypisy: czcionka Times New Roman 10, do lewej, interlinia 1, autor (inicjał imienia i nazwisko) kapitalikami, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania oraz strony standardowym.

3. Autorzy są proszeni o sprawdzenie, czy tekst spełnia powyższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

Materiały do publikacji w „Sympozjum” oraz korespondencję należy kierować na adres: „Sympozjum” 32-422 Stadniki 81 lub drogą elektroniczną: sympozjum(at)scj.pl

 

Polityka prywatności


Imiona, nazwiska, adresy i inne dane autorów „Sympozjum” używane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem naszego pisma. W konsekwencji dane te nie są wykorzystywane do innych celów i nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Przykłady opisów bibliograficznych


Bibliografia

Dokumenty Kościoła
II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, Rzym 2006.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Rzym 2000.

Książki

Balter L., Eschatologia końca XX w., Siedlce 2001.

Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism

Kijas Z. J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007, s. 321-362.

Wroceński J., Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym, „Sympozjum” 2(31) (2016), s. 211-237.

Hasło z encyklopedii, słownika

Kudasiewicz J., Paruzja, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 386-388.

Cytowanie stron internetowych

Ołdakowski K., Ulepszona ludzkość, http://www.przegladpowszechny.pl/2011/01/01/ulepszona-ludzkosc/ (odczyt z dn. 15.01.2011 r.).

Przypisy

Dokumenty Kościoła

II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965, 5.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, Rzym 2006, 3-4.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Rzym 2000, 8.

Książki

L. Balter, Eschatologia końca XX w., Siedlce 2001, s. 2-3.

Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism

Z. J. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007, s. 330.

J. Wroceński, Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym, „Sympozjum” 2(31) (2016), s. 220-221.

Hasło z encyklopedii, słownika

J. Kudasiewicz, Paruzja, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 387-388.

Dzieło cytowane wcześniej

L. Balter, Eschatologia…dz. cyt., s. … .

Cytowanie stron internetowych

K. Ołdakowski, Ulepszona ludzkość, http://www.przegladpowszechny.pl/2011/01/01/ulepszona-ludzkosc/ (odczyt z dn. 15.01.2011 r.).

 

Używamy skrótów: tenże (kapitaliki); tamże (antykwa); dz. cyt. (kursywa).