Zasady recenzowania

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych.

2. W przypadku artykułów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor i recenzenci artykułu nie znają swoich tożsamości.

4. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesu wynikającego z bezpośrednich relacji osobistych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy zawodowej z autorami.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady dopuszczania lub odrzucania artykułu oraz formularz recenzji są przekazywane recenzentom oraz zamieszczane na stronie internetowej czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku podaje się ich nazwiska na stronie internetowej czasopisma.