Teoria Polityki

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Przewodniczący Rady Naukowej: Mirosław Karwat
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska, Magdalena Kozub-Karkut

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety. Od 2022 roku do wydawania czasopisma dołączyły: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki Uniwersytetu Opolskiego; KatedraSystemów Politycznych, Teorii Polityki i AdministracjiUniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą PublicznąUniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

TEORIA POLITYKI ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Oprócz pierwszego inauguracyjnego numeru, który poświęcony był omówieniu stanu dyscypliny w zakresie teorii polityki, każdy kolejny numer ma charakter tematyczny i jest przygotowany przez jeden z wymienionych wyżej ośrodków. Za dobór tekstów odpowiadają Redaktorzy prowadzący w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Naukowej.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

ISSN 2543-7046
e-ISSN 2544-0845
Punkty MEiN: 140

Teoria Polityki, Nr 7/2023

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Sekretarz redakcji: Magdalena Kozub-Karkut
Opublikowano online: 30 czerwca 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polityka kontestacji – w stronę polityki pozainstytucjonalnej. Inspiracje teoretyczne i egzemplifikacje empiryczne

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 7-12
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.001.17514

Przekraczanie granic polityki zinstytucjonalizowanej. Ruchy społeczne jako aktorzy polityki nieinstytucjonalnej – od teorii do praktyki

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 13-31
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.002.17515

Polityka jako sfera nacisku i oporu społecznego

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 33-62
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.003.17516

Właściwości partycypacji politycznej i jej niekonwencjonalnej formy

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 63-79
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.004.17517

Populizm retropijny. O tożsamości alternatywnej prawicy

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 81-99
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.005.17518

Uwarunkowania politycznej kontestacji w perspektywie studiów nad kryzysem demokracji liberalnej

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 101-119
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.006.17519

Deliberative empowered democracy – systemowa pozycja aktora i składniki rozstrzygania publicznego. Próba rozszerzenia i reinterpretacji modelowej propozycji Luigiego Bobbia

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 121-146
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.007.17520

Polityka pozainstytucjonalna czy antyinstytucjonalna? Socjologiczne ujęcie ruchów społecznych

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 147-166
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.008.17521

Od Samoobrony do Agrounii. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 roku

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 167-191
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.009.17522

Acting Alone Together: Reconfiguration of the Pro-Migrant and Refugee Activists’ Arena in Poland

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 193-213
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.010.17523

The Immortal Life of Political Distrust: The Case of Vaccine Hesitancy among Black Population in the United States

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 215-230
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.011.17524

Konsumując Oburzenie. Dlaczego kreatywne i próżniacze postawy podmiotów politycznych mają znaczenie dla analizy działań kontestacyjnych w Hiszpanii?

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 231-245
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.012.17525

Montenegro’s Contentious Politics: How Clerical Protests brought Down the Government

Teoria Polityki, Nr 7/2023, s. 247-270
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/25440845TP.23.013.17526