Procedura recenzowania

1. Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, jego poprawy bądź jego odrzucenia.

5. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.


    Formularz recenzencki (do pobrania)