Teoria Polityki

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Przewodniczący Rady Naukowej: Mirosław Karwat
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety.

TEORIA POLITYKI ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Oprócz pierwszego inauguracyjnego numeru, który poświęcony był omówieniu stanu dyscypliny w zakresie teorii polityki, każdy kolejny numer ma charakter tematyczny i jest przygotowany przez jeden z wymienionych wyżej ośrodków. Za dobór tekstów odpowiadają Redaktorzy prowadzący w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Naukowej.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

ISSN 2543-7046
e-ISSN 2544-0845
Punkty MEiN: 40

Teoria Polityki, Nr 4/2020

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Opublikowano online: 11 maja 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 11-30
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.013.11779

Interpretive Theories in Political Science

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 31-41
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.014.11780

Wyjaśnianie empiryczne a wyjaśnianie interpretacyjne działań politycznych

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 43-60
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.015.11781

„Zewnętrzność” interpretacji. Badanie polityki w ujęciu eksternalistycznym

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 61-77
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.016.1178

Legal Interpretation: Towards a New Paradigm?

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 79-92
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.017.11783

Interpretive Scholarship in Contemporary International Relations

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 93-107
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.018.11784

Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 109-122
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.019.11785

Hermeneutics: Polity, Politics, and Political Theory in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 123-138
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.020.11786

Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 139-166
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.021.11787

O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 167-182
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.022.11788

Interpretacja funkcji w socjobiologicznych koncepcjach polityki

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 183-195
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.023.11789

Lincoln’s Deadly Hermeneutics

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 197-215
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.024.11790

Original Intent and Popular Government: A Madisonian Perspective

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 217-240
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.025.11791