Teoria Polityki

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Przewodniczący Rady Naukowej: Mirosław Karwat
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska, Magdalena Kozub-Karkut

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety. Od 2022 roku do wydawania czasopisma dołączyły: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki Uniwersytetu Opolskiego; KatedraSystemów Politycznych, Teorii Polityki i AdministracjiUniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą PublicznąUniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

TEORIA POLITYKI ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Oprócz pierwszego inauguracyjnego numeru, który poświęcony był omówieniu stanu dyscypliny w zakresie teorii polityki, każdy kolejny numer ma charakter tematyczny i jest przygotowany przez jeden z wymienionych wyżej ośrodków. Za dobór tekstów odpowiadają Redaktorzy prowadzący w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Naukowej.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

ISSN 2543-7046
e-ISSN 2544-0845
Punkty MEiN: 40

Teoria Polityki, Nr 6/2022

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Sekretarz redakcji: Magdalena Kozub-Karkut
Opublikowano online: wrzesień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction: Bridgebuilding in Contemporary Foreign Policy Analysis

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 7-11
Data publikacji online: 19 września 2022

If Foreign Policy Paradigms Were on the Research Agenda…

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 13-32
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.008.16020

“Vision of Itself” in Foreign Policy Analysis: From the Role of Ideas to Identity and Recognition

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 33-57
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.001.16001

Binary Role Theory and Levels of Role Change in World Politics: When Do Leaders Make a Difference?

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 59-80
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.002.16002

Investigating Leaders: Integrating the Study of Individuals in Foreign Policy Analysis and International Relations

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 81-99
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.003.16003

Renewing Realist Constructivism: Does It Have Potential as a Theory of Foreign Policy?

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 101-122
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.006.16006

Towards a Theoretical Synthesis: Supplementing Two-Level Games with Role Theory

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 123-146
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.005.16005

Power and Narcists – Ideal Types of States Based on Their Sources of National Power, Extraction Capability and Foreign Policy Behaviour

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 147-167
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.004.16004

Dueling Personalities and Leadership Styles: Gül, Erdoğan, and the Parliament in Turkey’s Policymaking during the 2003 Iraq War

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 169-191
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.009.16021

India’s Indo-Pacific Gambit: An Awkward Power Striving for Status

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 193-214
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.010.16264

We Were Taken on the Ride. Leadership Traits Analysis in the Circumstances of International Crisis – the Decision of Aleksander Kwaśniewski in the Context of Intervention in Iraq

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 215-235
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.007.16007

The Foreign Policy of Poland and the Problem of Political Rationale

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 237-255
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.011.16307

Foreign Policy Analysis in Post-Cold War Poland: History, Teaching, Institutions, Westernization, and Theoretical Approaches

Teoria Polityki, Nr 6/2022, s. 257-283
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/25440845TP.22.012.16309