Teoria Polityki

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Przewodniczący Rady Naukowej: Mirosław Karwat
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska, Magdalena Kozub-Karkut

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety. Od 2022 roku do wydawania czasopisma dołączyły: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki Uniwersytetu Opolskiego; KatedraSystemów Politycznych, Teorii Polityki i AdministracjiUniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą PublicznąUniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

TEORIA POLITYKI ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Oprócz pierwszego inauguracyjnego numeru, który poświęcony był omówieniu stanu dyscypliny w zakresie teorii polityki, każdy kolejny numer ma charakter tematyczny i jest przygotowany przez jeden z wymienionych wyżej ośrodków. Za dobór tekstów odpowiadają Redaktorzy prowadzący w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Naukowej.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

ISSN 2543-7046
e-ISSN 2544-0845
Punkty MEiN: 40

Teoria Polityki, Nr 5/2021

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Między biologią a polityką – pytania, dylematy, interpretacje

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 7–12
DOI 10.4467/25440845TP.21.001.13781

Politics and Biology: The Dark Tetrad and Darkness at Noon

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 13–21
DOI 10.4467/25440845TP.21.002.13782

Premises for the Politological Exploration of Sociobiology

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 23–35
DOI 10.4467/25440845TP.21.003.13783

Neuropolityka – geneza, założenia, perspektywy rozwoju

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 37–54
DOI 10.4467/25440845TP.21.004.13784

Problem kategorii decyzji w kontekście naturalistycznego paradygmatu nauk społecznych

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 55–69
DOI 10.4467/25440845TP.21.005.13785

W stronę naturalizacji przemocy w polityce

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 71–84
DOI 10.4467/25440845TP.21.006.13786

Biologiczne „środki perswazji” w obszarze polityki – bioterroryzm

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 85–102
DOI 10.4467/25440845TP.21.007.13787

Neoliberalny panoptykon biopolityki – pomiędzy ekspansją i społeczną terapią

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 103–126
DOI 10.4467/25440845TP.21.008.13788

Kobiety a neoliberalna biopolityka. Przypadek polskich reality shows

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 127–145
DOI 10.4467/25440845TP.21.009.13789

Metawartości i spór wokół ochrony środowiska naturalnego

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 147–159
DOI 10.4467/25440845TP.21.010.13790

Biological and Anthropological Foundations of Arnold Gehlen’s Political Theory

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 161–172
DOI 10.4467/25440845TP.21.011.13791

The Role of a Medicalized Discourse in the Global Activities of the World Health Organization

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 173–191
DOI 10.4467/25440845TP.21.012.13792

Leo Strauss’s “An Epilogue”: Political Science as Political Philosophy

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 193–203
DOI 10.4467/25440845TP.21.013.13793