The Atlas of the Principality of Polotsk – an Introduction

Jakub Niedźwiedź

Abstrakt
The paper is divided into two parts. In the first one the author discusses a discovery and reception of The Atlas of the Principality of Polotsk in the 19th–21st centuries. In the other the content of six papers about the Atlas is commented.
Słowa kluczowe: Atlas of the Principality of Polotsk, Stanisław Pachołowiecki, Renaissance cartography, Giovanni Battista Cavalieri, Livonian War, Polish Renaissance literature, Jan Matejko
References

9.08.1579. Odbicie Połocka, „Ale Historia”, dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 35 (241), 29 sierpnia 2016, s. 2.

Alexandrowicz S., Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Warszawa 2012.

Alexandrowicz S., Nowe źródło ikonograficzne do oblężenia Połocka w 1579 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 19 (1971), nr 1, s. 3–29.

Alexandrowicz S., Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579, w: Od armii komputowej do narodowej (XVI–XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998, s. 17–43.

Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 2: 1580–1582,wyd. J. Siemieński, Warszawa 1909.

Bentkowski F., Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 2, Wilno 1814.

Buczek K., Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego, „Wiadomości Służby Geograficznej” 8 (1934), z. 3, s. 3–15.

Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963.

Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego, „Wiadomości Służby Geograficznej” 7 (1933), z. 2, s. 69–121.

Chrzanowski T., Działalność artystyczna Tomasza Tretera, Warszawa 1984.

Flandrin A., Inventaire de la collection Lallemant de Betz, Paris 1903.

Franczak G., Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 193–252.

Grydzewski M., Nad Tamizą o Połocku, „Zwoje. Periodyk Kulturalny” 2003, nr 4 (37), http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje37/text28p.htm (dostęp: 13.09.2017).

Harley J.B., Silences and Secrecy. The Hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe, w: idem,The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, ed. by P. Laxton, introd. J.H. Andrews, Baltimore–London 2001, s. 83–107.

Kobos A.M., Tomasz Niewodniczański (1933–2010) i jego zbiory. In memoriam. Kolekcja Marie-Luise Niewodniczańskiej – kontynuacja, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 11 (2012), s. 149–197.

КоркуновМ.А., Картавоенныхдействиймеждурусскимииполякамив1579 гитогдашниепланыгПолоцкаиегоокрестностей, „Журнал Министерства народного просвещения” 15 (1837), № 8, s. 235–249.

[Korkunow M.A.], Karta operacyj wojennych w wyprawie Polaków przeciw Rossyjanom w roku 1579 i plany ówczesne miasta Połocka z przyległemi twierdzami. Wyjątek z Dziennika Ministerstwa Oświecenia Narodowego r. 1837, Sierpień, numer VIII, Wrocław 1840, https://polona.pl/item/42216769/1/ (dostęp: 12.12.2017).

Kozica K., Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580), „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 37–59.

Kozica K., Pezda J., Imago Poloniae.Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, Warszawa 2002,t. 1.

Kupisz D., Połock 1579, Warszawa 2003.

Łopatecki K., Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez Najjaśniejszego Króla Polski Stefana– analiza założeń taktycznych w świetle źródeł kartograficznych, „Terminus” 19 (2017), z. 4 (45) (w druku).

Łopatecki K.Ryciny prezentujące kampanię połocką 1579 roku jako jednolita kompozycja kartograficzna, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 157–191.

Niedźwiedź J., Polska szesnastowieczna propaganda wojenna w działaniu: przypadek Atlasu Księstwa Połockiego (1580), „Terminus” 19 (2017), z. 3 (44) (w druku).

Oblężenie Połocka 1579, oprac. merytoryczne i wstęp P. Przeździecki, rysunki R. ­Gajewski, Warszawa 2015.

Olszewicz B., Kartografia polska XV i XVI wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny” 4 (1929/1930), nr 31, s. 147–168.

Olszewicz B., Kartografi a polska XVII wieku, „Polski Przegląd Kartografi czny” 5 (1931/1932), nr 36, s. 109–138.

Полацк на поштаўках пачатку XX стагоддзя, тэкст Ю. Цісленка, афармленне В. Рагалевіч, А. Пятроў, Мінск 2001.

Rastawiecki E., Mappografi a dawnej Polski, Warszawa 1846.

Сапунов А.П., Рисунки крепостей, построенных по повелению Царя Ивана Грозного после завоевания Полоцка, в 1563 году, w: Полоцко-Витебская старина, т. 2, Витебск 1912, s. 299–313.

Schilder G., Monumenta Cartographica Neerlandica, vol. 9: Hessel Gerritsz. (1580/81–1632). Master Engraver and Map Maker, Who ‘Ruled’ the Seas, Houten 2013.

Wrede M., Itinerarium króla Stefana Batorego 1576–1586, Warszawa 2010.