Kształt typograficzny statutu Stanisława Sarnickiego

Aleksandra Winiarska

Abstrakt

The Typographical Shape of the Statute of Stanisław Sarnicki

This paper deals with the issue of the typographical shape of Stanisław Sarnicki’s Stat­ute of 1594. It presents Sarnicki as the author and the circumstances surrounding the publication of the collection. The study focuses on the analysis of typographical means used in the document, with emphasis on their aesthetic and functional aspects. Par­ticular attention was paid to typefaces and the ornamental and illustrative elements in the book. The historical and ideological importance of woodcuts printed in the Statute was also pointed out.

Słowa kluczowe: statute, typography, woodcut, history of legislation
References

Bałuk-Ulewiczowa T., Z dziejów zwierciadła władcy, w: O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego, red. A. Stępkowski, Warszawa 2009.

Carter H., Latin and Vernacular, w: H. Carter, A View of Early Typography up to about 1600, London 2002.

Goldberg J.E., Gawdiak N., Library of Congress Law Library: An Illustrated Guide, Washington 2005.

Grzybowski K., Systematyka prawa w Polsce odrodzenia. Jej rola i podłoże klasowe, w: Odro­dzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej PAN 25–30 października 1953 roku, t. 2: Historia nauki, cz. 2, red. B. Suchodolski, Warszawa 1956.

Juda M., Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001.

Kowalska H., Sikorski J., Sarnicki Stanisław, w: Polski słownik biograficzny, t. 35, z. 2, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 1994.

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Miodońska B., Władca i państwo w drzeworycie książkowym XVI w., w: Renesans. Sztuka i ideologia, t. 2, red. T.S. Jaroszewski, Warszawa 1976.

Pfeiffer B., Caelum et regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia, Zielona Góra 2002.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąc­lecia], oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 5 nowo oprac. i popr., Poznań 2013.

Renesans. Sztuka i ideologia, t. 2, red. T.S. Jaroszewski, Warszawa 1976.

Sarnicki S., Statuta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisanie i porządkiem prawie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo zebrane, Kraków: Drukarnia Łazarzowa, 1594.

Sławiński W., Statuta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisanie i porządkiem prawie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo zebrane Stanisława Sarnickiego, w: Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. Dębiński, W. Bednaruk, M. Lipska, Lublin 2008, s. 131–137.

Teuscher S., Flesh and Blood in the Treatises on Arbor Consanguinitas (Thirteenth to Sixteenth Centuries), w: Blood and Kinship: Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, ed. by Ch.H. Johnson et al., New York 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.