Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).
ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), Miscellanea

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Sortuj według

Kilka uzupełnień źródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku)

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 335-381
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.017.16561

Pośrednia recepcja Pindara, czyli Jakuba Vitelliusa epinikion dla króla Władysława IV

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 383-405
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.018.16562

Komentarze do wystawy Wisła królowa polskich rzek w Muzeum Narodowym w Krakowie

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 407-424
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.019.16563

Tryb pracy średniowiecznego pisarza – studium przypadku. Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2020 (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, 52), ss. 247, [1], kart VI (ISBN 978-83-65666-80-2)

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 431-438
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.021.16565

Recenzje i omówienia książek