The Ode as a Genre in the Latin Poetry of Jan Kochanowski (Lyricorum libellus)

Elwira Buszewicz

Abstrakt

The aim of this study is to establish the place of Jan Kochanowski’s Lyricorum libellus (1580) in the history of Polish Renaissance neo-Latin ode presented against a wider European background. Th e development of this genre in this historico-literary period in Poland has received only fragmentary reporting, e.g. in relation to Horatianism in literature or as a background for the vernacular ode. Yet, as Carol Maddison argues in her Apollo and the Nine, the Neo-Latin ode is, in a sense, a new genre revived and newly “devised” by Renaissance humanists. In her fundamental work, Maddison also presents the development of the ode and its variations in Italy and France. According to ancient patterns used by poets, Horatian odes (including Kochanowski’s odes) can be divided into the “Pindaric” and the “Anacreontic-Sapphic.” Th is division coincides to some extent with the classifi cation of odes as “political” or “private.” Similar categorisation criteria adopted by various researchers (Zofi a Głombiowska, Jacqueline Glomski, Józef Budzyński) may result in individual odes being assigned to several diff erent categories. The first part of this paper, therefore, emphasises the identity of the NeoLatin ode and its status as a new genre strongly related to Renaissance Humanism. In the second part, the author attempts to assign particular poems from Lyricorum libellus to patterns indicated by Maddison, and deals with previous attempts at classifi cation based on diff erentiating between political and private odes. She also underlines that Kochanowski frequently imitated both pindaric and anacreontic patterns through Horace. In the third part, the author analyses the strophic organisation of individual odes and their metre as well as their rhetorical structure. The odes are here classified with regard to these criteria and interpreted in accordance with their historical context. The author pays close attention to the genre’s borderline between ode and hymn, stylistic “nobilitation” of lyrical poems and t he outright Horationism of the collection. Lastly, she pres ents conclusions concerning the role of Lyricorum libellus in the development of the ode. Before Kochanowski, a signifi cant role in the evolution of the genre was played by the so-called “university ode,” which was popular in Silesian and German poetic circles, as well as in odes by Paweł z Krosna. Kochanowski’s odes, however, bear little resemblance to this stage of the development of the genre in Poland. Imitating Horace in the spirit of such poets as Michael Marullus or Giovanni Pontano, Kochanowski demonstrates a mature awareness of the neo-Latin ode, formed at the meeting point of ode and hymn and constituting an element of a cycle organised in accordance with a certain idea.

Słowa kluczowe: Neo-Latin poetry, works of Jan Kochanowski, Horatian imitation, poetic genres, ode and its variations
References

Brożek M., Łacińska wersyfikacja Jana Kochanowskiego. Próba charakterystyki, [w:] Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie, 10–13 października 1984 r., red. T. Ulewicz, Wrocław 1991.

Budzyński J., Horacjanizm w liryce polskiej i łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Buszewicz E., Między Eobanem a Buchananem. Poetycka psalmografia Grzegorza z Sambora, „Rocznik Przemyski” XLVIII (2012).

Buszewicz E., Obraz Chrystusa zmartwychwstałego w polskiej poezji nowołacińskiej, [w:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Nauk Teologicznych PAN, Wydział Teologiczny UPJPII, Polskie Towarzystwo Teologiczne i Wydział Polonistyki UJ, Kraków, 16–18 listopada 2010, red. A. Gorzkowski, ks. Ł. Kamykowski i ks. K. Panuś, Kraków 2010.

Danielewicz J., Pejzaż semiotyczny w Pieśniach Horacego, „Eos” 63 (1975).

Davis G., Polyhymnia. The Rhetoric of Horatian Lyric Discourse, Berkeley 1991.

Eco U., Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972.

Glomski J., Historiography as Art. Jan Kochanowski’s Lyricorum libellus (1580), [w:] Renaissance Culture in Context. Theory and Practice, ed. J. R. Brink, W.F. Gentrup, Aldershot 1993.

Głombiowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988.

Gorzkowski A., Paweł z Krosna. Humanistyczne peregrynacje krakowskiego profesora, Kraków 2000.

Gorycki Sz., Panegyricum Simonis Goritii Pilsniani De Diva Anna, Matre Virginis Mariae, Carmen, Kraków 1568.

Guiraud P., Semiologia, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 1974.

Kochanowski J., Lyricorum libellus, Cracoviae 1580.

Kostkiewiczowa T., Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996. Maddison C., Apollo and the Nine. A History of the Ode, London 1960. Michałowska T., Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974

Parylak P., O elegiach i odach łacińskich Jana Kochanowskiego z uwzględnieniem poetów klasycznych, [w:] Sprawozdanie Gimnazjum w Stanisławowie, Lwów 1880.

Paweł z Krosna, Carmina, wyd. M. Cytowska, Warszawa 1962.

Poetyka okresu renesansu, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska  Temeriusz, Wrocław 1982.

Reese G., Music in the Renaissance, New York ca. 1959.

Revard S., The Graces in their Merriment. Pindar and the Light Ode, [w:] eadem, Pindar and the Renaissance HymnOde. 1450–1700, Tempe 2001.

Ryan L.V., Conrad Celtis’ Carmen Saeculare. Ode for a New German Age, [w:] Acta Conventus NeoLatini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of NeoLatin Studies Bologna, 26 August to 1 September 1979, ed. R.J. Schoeck, Binghamton 1985.

Ryczek W., Rhetorica christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego, Kraków 2011.

Salmen W., European Song: 1300–1530, [w:] The New Oxford History of Music, v. 3, ed. D.A. Hughes, G. Abraham, London 1970.

Sarbiewski M.K., Characteres lyrici seu Horatius et Pindarus – Charaktery liryczne, czyli Horacy i Pindar, [w:] Praecepta poetica – Wykłady poetyki, przeł. S. Skimina, Wrocław 1958.

Scaliger J.C., Poetices libri septem, Lugdunum (Lyon) 1586.

Szastyńska- Siemion A., Wstęp, [w:] Pindar, Wybór poezji, Wrocław 1981 (BN II 199).

Wilkinson L.P., Horace and His Lyric Poetry, Cambridge 1951.

 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.