Procedura recenzowania

  1. Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy
  3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process)
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia
  5. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

 

 Formularz recenzencki

Formularz recenzji [polski]
   
Review Form [english]