Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).
ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), Studia i materiały emblematyczne

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Status teoretyczny emblematu w polskiej dekoracji

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 227–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.010.13847

Nowo odnaleziony autograf Tomasza Tretera. Notatnik z projektem księgi emblematów

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 259–307
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.011.13848

Wybrane passusy z czternastowiecznego traktatu Summa de exemplis et rerum similitudinibus Giovanniego z San Gimignano. Możliwe źrodło inspiracji dla ośmiu emblematow z cyklu Symbolica vitae Christi meditatio (Braniewo: Jerzy Schonfels, 1612) Tomasza Tretera

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 309–339
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.012.13849

Zbiory emblematyczne w kolekcji Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  Przegląd bibliograficzny i proweniencyjny

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 341–364
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.013.13850

Edycje i przekłady

Szkice emblematów Tomasza Tretera

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 365–402
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.014.13851