Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).
ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62)

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Sortuj według

„Złego sługę malarze tak figurowali”. Źródła wizerunków dobrego i złego sługi oraz dobrej i złej żony z czwartego rozdziału Źwierzyńca Mikołaja Reja

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 1-23
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.002.15231

Koszty, jałmużny, splendor urodzenia. Toposy i argumenty pochwały w mowach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego na tle współczesnych realizacji kaznodziejskich

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 25–54
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.003.15232

Edycje i przekłady

Finis Ianitii? Mikołaj Lubomirski’s supplementum to Klemens Janicki’s Vitae regum Polonorum

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 55–91
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.004.15233

Mowa Aderat nuper Eneasza Sylwiusza Piccolominiego z 1445 roku

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 93-122
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.005.15234