Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), Maciej Kazimierz Sarbiewski: recepcja i twórczość I

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Sortuj według

Better than Pindar? The Ode by Sidronius Hosschius to Sarbievius and Its Two Versions

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 285-314
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.016.12536

English 18th-Century Women Poets and Maciej Kazimierz Sarbiewski: Adaptation, Paraphrase, Translation

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 315-331
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.017.12537

Edycje i przekłady

U bram niebios. Oda (IV 30) Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Janusza Skumina Tyszkiewicza

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 333-355
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.018.12538

Recenzje i omówienia