Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).
ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63)

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Sortuj według

The Readership of Zodiacus vitae in Early Modern Poland, Pomerania and Silesia

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 123-136
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.007.15665

Świetliste szczeliny niebios Maciej Kazimierz Sarbiewski, gwiazdy i „etruski poeta”

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 137-156
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.008.15666

Edycje i przekłady

Academiae voluntas mihi potior est… Letters by the Livonian Humanist and Lawyer David Hilchen to the Professors of the Academy of Zamość 1603–1609

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 157-211
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.009.15667

Recenzje i omówienia