Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny

Ewa Rajewska

Abstrakt

Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny

(Tomasza Bilczewskiego Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.